Activitats i notícies

   

 • 03-12-14

  Dimarts al migdia l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana va presentar al Col·legi de Periodistes de Catalunya l'estudi que analitza l'impacte de la crisi econòmica sobre el col·lectiu d'escriptors en llengua catalana. L'estudi sorgeix a partir de les dades revelades per l'enquesta que l'Associació ha realitzat a inicis de 2014 als socis de les Illes, el País Valencià i el Principat.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Aquest migdia l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha presentat al Col&middot;legi de Periodistes de Catalunya l'estudi que analitza l'impacte de la crisi econ&ograve;mica sobre el col&middot;lectiu d'escriptors en llengua catalana. L'estudi sorgeix a partir de les dades revelades per l'enquesta que l'Associaci&oacute; ha realitzat a inicis de 2014 als socis de les Illes, el Pa&iacute;s Valenci&agrave; i el Principat.</p> <p align="justify">Aquesta &eacute;s de fet la segona entrega d'un primer an&agrave;lisi que es va fer els anys 2006-2007, considerats d'inici de la crisi econ&ograve;mica, per aix&ograve; aquest nou estudi permet comprovar els efectes de la crisi en el nostre &agrave;mbit professional i els canvis que ha provocat en el sector. L'han presentat Guillem-Jordi Graells, president de l'AELC, i Bel Olid, vocal de la junta de l'AELC de temes de traducci&oacute; i presidenta de CEATL.</p> <p align="justify"><img width="250" align="left" height="250" alt="" src="/files/foto-estudi-web.jpg" />Guillem-Jordi Graells, president de l'AELC, ha iniciat la presentaci&oacute; remarcant que es tracta de dades extretes dels socis de l'Associaci&oacute; d'arreu dels Pa&iuml;sos Catalans. Si b&eacute; la mostra &eacute;s inferior al 20% dels prop de 1.300 associats, els resultats s&oacute;n extrapolables i significatius perqu&egrave; les caracter&iacute;stiques sociodemogr&agrave;fiques no difereixen pr&agrave;cticament del conjunt.<br />&nbsp;<br />Les dades, referents a l'any 2013, denoten en primer lloc un envelliment dels associats a l'AELC, amb un percentatge alt de jubilats. Guillem-Jordi Graells ha puntualitzat que aquesta tend&egrave;ncia &eacute;s un element com&uacute; de totes les associacions de creadors i d'artistes: les generacions m&eacute;s joves d'escriptors creuen menys en aquest tipus d'instruments col&middot;lectius. El president de l'AELC ha remarcat que revertir la tend&egrave;ncia ha de ser un dels reptes de la nova junta que sorgir&agrave; de les eleccions el mar&ccedil; de 2015.</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>&ndash;Ingressos per escriptura i grau de professionalitzaci&oacute; dels escriptors&ndash;</b></span><br /> Un dels temes fonamentals que ha revelat l'estudi, respecte de les dades de 2007, fa refer&egrave;ncia als graus de professionalitzaci&oacute;. Els ingressos provinents de l'escriptura respecte del total d'ingressos s'ha redu&iuml;t, del 19% el 2006-2007 al 15% actual. Al mateix temps, el nombre d'escriptors amb m&eacute;s ingressos (entre 45.000 i 60.000 &euro; anuals) ha baixat un 4% en favor dels que tenen uns ingressos mitjans (entre 24.000 i 30.000 &euro;). La baixada m&eacute;s pronunciada l'han patit aquells escriptors que guanyaven en concepte d'escriptura entre 5.000 i 10.000&euro; anuals, que l'any 2007 era del 32% i actualment &eacute;s del 6%. En canvi, els escriptors amb ingressos testimonials en concepte d'escriptura (menys de 100&euro; anuals) ha pujat d'un 20 a un 33%.</p> <p align="justify">Des de l'inici de la crisi el nombre d'escriptors que reben m&eacute;s del 50% dels seus ingressos en concepte d'escriptura &ndash;els m&eacute;s professionalitzats&ndash; s'ha mantingut al voltant d'un 10%, percebent nom&eacute;s una lleugera disminuci&oacute;. En canvi, el nombre d'escriptors que reben entre un 20 i un 50% dels seus ingressos per la seva activitat com a escriptors &ndash;considerats semiprofessionalitzats&ndash; ha caigut considerablement, fins tamb&eacute; el 10%. El 80% restant d'escriptors en llengua catalana s&oacute;n els considerats vocacionals, perqu&egrave; menys del 20% dels seus ingressos provenen de l'escriptura. Tradu&iuml;t en valors absoluts, vol dir que si el 2007 la mitjana d'ingressos de tots els escriptors en llengua catalana estava en els 5.550&euro; ara passa a ser de 3.867&euro;, o sigui, una baixada del 31,5% de mitjana en els ingressos de tots els escriptors. Guillem-Jordi Graells ha dit que aquesta davallada &eacute;s similar a la que han patit escriptors d'altres &agrave;mbits ling&uuml;&iacute;stics, com va revelar una enquesta realitzada en el m&oacute;n anglosax&oacute; fa uns mesos [<a href="http://www.theguardian.com/books/2014/jul/08/authors-incomes-collapse-alcs-survey?CMP=twt_gu" target="_blank">veg. not&iacute;cia</a>].</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>&ndash;Percepci&oacute; de la crisi&ndash;</b></span><br /> L'estudi tamb&eacute; indaga en la percepci&oacute; de la crisi per part dels escriptors. Un 64% dels enquestats mantenen que han experimentat una davallada de la qualitat de vida, i un 52% declaren que cobren menys que abans per activitats liter&agrave;ries. Una altra dada rellevant &eacute;s que si b&eacute; l'any 2007 nom&eacute;s un 18% deien que calia rec&oacute;rrer a les beques i ajuts institucionals, ara en canvi el percentatge d'autors que per a continuar endavant veuen imprescindible els ajuts ha pujat fins al 47%.</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>&ndash;Relaci&oacute; amb els editors&ndash;</b></span><br /> Una de les accions realitzades despr&eacute;s de l'estudi de l'any 2007 va ser la negociaci&oacute; de models de contracte d'edici&oacute; amb el sector editorial, despr&eacute;s de detectar un cert caos contractual. Aquestes negociacions van desembocar en un conveni, l'any 2009, amb cinc modalitats diferents segons les diverses tipologies de contracte que contempla la llei. Tres anys m&eacute;s tard es va pactar la cessi&oacute; d'explotaci&oacute; de drets digitals.</p> <p align="justify">L'estudi actual ha revelat el grau de compliment d'aquests models contractuals, amb dades extremadament preocupants per als interessos dels autors. Fins al punt que, nom&eacute;s un 10% dels escriptors, declaren haver signat contractes segons el model pactat, i un 20% dels escriptors ni tan sols tenen coneixement d'aquests contractes &ndash;una dada que segurament t&eacute; relaci&oacute; amb l'alt percentatge d'escriptors m&eacute;s vocacionals o menys dependents dels ingressos. En canvi, un 70% dels escriptors declara que intenta negociar els termes del contracte que li ofereix l'editor, i en una mica m&eacute;s de la meitat dels casos, s'aconsegueixen canvis.</p> <p align="justify">Pel que fa a la utilitzaci&oacute; dels models de contracte per a edici&oacute; digital, la majoria de cessions dels drets digitals s'ha resolt amb una simple cl&agrave;usula dins del contracte d'edici&oacute; en paper, quan la interpretaci&oacute; de la llei pactada amb els editors deixa clar que cal fer dos contractes per separat, ja que es tracta de modalitats d'edici&oacute; completament diferents.</p> <p align="justify">Igualment destacable &eacute;s el fet que nom&eacute;s la meitat dels escriptors que han cedit els drets d'explotaci&oacute; digital reben la compensaci&oacute; a percentatge, mentre que la resta ho ha fet per una quantitat fixa o tant al&ccedil;at, una pr&agrave;ctica que la llei no permet tot i que com s'ha vist &eacute;s &agrave;mpliament utilitzada.</p> <p align="justify">Al mateix temps, aquests percentatges de cessi&oacute; de drets per edici&oacute; digital estan al voltant del 10% &ndash;a vegades del 5% o del 15%&ndash;, &eacute;s a dir, similars als percentatges per a l'edici&oacute; en paper. Aquest percentatge es pot considerar abusiu, perqu&egrave; els costos que suposa una edici&oacute; digital s&oacute;n molt menors respecte d'una edici&oacute; en paper. Nom&eacute;s un petit sector d'escriptors aconsegueix percentatges m&eacute;s ajustats a la realitat del negoci, amb percentatges de cessi&oacute; al voltant d'un 50%, que haurien de ser molt m&eacute;s habitual del que s&oacute;n.</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>&ndash;L'ofici de traduir&ndash;</b></span><br /> Bel Olid, vocal de la junta de l'AELC de temes de traducci&oacute; i presidenta de CEATL &ndash;Conseil Europ&eacute;en des Associations de Traducteurs Litt&eacute;raires&ndash; s'ha encarregat de presentar les dades referents al col&middot;lectiu de traductors. Sobresurt el fet que &eacute;s &agrave;mpliament majoritari &ndash;un 80%&ndash; el perfil dels autors que es dediquen espor&agrave;dicament a la traducci&oacute; com a complement. A l'altra banda de l'espectre, el 5% dels enquestats tenen la traducci&oacute; com a &uacute;nica dedicaci&oacute;.</p> <p align="justify">Bel Olid ha destacat que hi ha moltes m&eacute;s traduccions del castell&agrave; cap al catal&agrave; que a la inversa. Per tant, tot i que els que parlem catal&agrave; tamb&eacute; entenem el castell&agrave;, es tradueix molt m&eacute;s del castell&agrave; al catal&agrave; que no pas a la inversa. Entre les dades incloses a l'estudi tamb&eacute; cal destacar l'augment de traduccions de l'alemany cap al catal&agrave; &ndash;del 8% el 2006-2007 al 17% actualment.</p> <p align="justify">Les dues reivindicacions b&agrave;siques dels traductors s&oacute;n la visibilitat i la remuneraci&oacute;. La p&egrave;rdua d'ingressos &eacute;s palesa i la p&egrave;rdua de poder adquisitiu encara m&eacute;s, fins al punt que els traductors en llengua catalana estan per sota de la mitjana europea.</p> <p align="justify">Pel que fa a la visibilitat dels traductors, en un de cada cinc dels casos &ndash;un 22%&ndash;, el nom del traductor no surt enlloc, en el 33% el nom consta en els cr&egrave;dits i nom&eacute;s en el 25% dels casos el nom del traductor surt a la coberta. Bel Olid ha comentat que des de CEATL i tamb&eacute; des de l'AELC fa temps que hi ha una campanya per animar les editorials a posar el nom del traductor a la coberta. Tamb&eacute;, i per pressions de CEATL, la Comissi&oacute; Europea ha decidit que a l'hora de concedir ajuts a la traducci&oacute; liter&agrave;ria un dels elements a tenir en compte &eacute;s que en el llibre hi hagi una biografia del traductor, de la mateixa manera que n'hi ha de l'autor, una iniciativa adoptada en l'&agrave;mbit catal&agrave; pel col&middot;lectiu d'editorials &laquo;Llegir en catal&agrave;&raquo;.</p> <p align="justify">Una dada preocupant &eacute;s que nom&eacute;s un 16% dels traductors enquestats declara cobrar un percentatge en concepte d'autoria &ndash;un dret que reconeix la llei&ndash;, mentre que un 40% dels enquestats cobra a preu fix i un 33% per car&agrave;cters o paraula, modalitat que repercuteix molt negativament en els interessos dels traductors. En aquest sentit Bel Olid ha reclamat que els traductors negoci&iuml;n m&eacute;s els contractes i defensin els seus drets.<br /><br /><span style="font-size: larger;"><b>Descarrega l'estudi (pdf) clicant a sobre la imatge:</b></span></p> <div class="rtecenter"><a href="/files/estudi-professionalitzacio-escriure-catala-aelc-2014.pdf" target="_blank"><img width="250" align="absMiddle" height="352" src="/files/coberta-estudi-professionalitzacio-2014.jpg" title="DESCARREGA'L" alt="" /></a></div><br type="_moz" />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 01-12-14

  AGUILÓ, Raimond: Menció Honorífica Premi Alella a Maria Oleart, Al mig de la boira. [Web de l'autor]
  —: Premi Miquel Martí i Pol (ex-aequo) de Roda de Ter, Sobre el paper. [Web de l'autor]

 • 27-11-14

  Un dels recursos que ofereix aquest web són els diversos models de contracte, útils per a l'exercici professional de l'escriptura i la traducció. Tots els models han estat consensuats i aprovats pels diferents representants del sector.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Un dels recursos que ofereix aquest web s&oacute;n els diversos <a style="text-decoration: none" href="/temes_professionals_contractes" target="_blank">models de contracte</a>, &uacute;tils per a l'exercici professional de l'escriptura i la traducci&oacute;. Tots els models han estat consensuats i aprovats pels diferents representants del sector.</p><p align="justify"> A l'apartat <a style="text-decoration: none" href="/temes_professionals_contractes" target="_blank"><b>Temes professionals</b></a> trobareu els <a style="text-decoration: none" href="/temes_professionals_contractes" target="_blank">models de contracte i assessorament</a>, amb models de contracte d'edici&oacute;, d'enc&agrave;rrec d'obra, de cessi&oacute; de drets per a obra col&middot;lectiva, de traducci&oacute;, de traducci&oacute; a un tant al&ccedil;at, de cessi&oacute; de drets d'explotaci&oacute; digital, de traducci&oacute; per a explotaci&oacute; digital i de traducci&oacute; per a explotaci&oacute; digital per a traduccions ja publicades.</p><p align="justify"> Aquests models van sorgir de la negociaci&oacute;, entre 2009 i 2011, amb el sector editorial, despr&eacute;s d'analitzar les conclusions del primer estudi sobre la professionalitzaci&oacute; dels autors en llengua catalana, que va realitzar l'AELC. Precisament el 9 de desembre l'AELC presentar&agrave; un segon estudi, elaborat el 2014, que servir&agrave; per analitzar la situaci&oacute; del sector i identificar noves reivindicacions professionals.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 24-11-14

  Un terrat a gom, vora un centenar de persones –alguns drets i d'altres agombolats a la porta– escoltàrem devotament dues veus ben paradigmàtiques de Catalunya (Enric Casasses) i del País Valencià (Ramon Guillem). Un repàs rapsòdic de llurs obres, com en una homilia profana, ens han fet gaudir a tots els combregants de la paraula.
   

 • 21-11-14

  Fa alguns anys que s'està negociant un tractat de lliure comerç entre els EUA i la UE. Aquest tractat, que abasta qualsevol aspecte comercial, afecta també el món de la cultura. Durant algun temps s'ha cregut que, a instàncies del govern francès, el TTIP asseguraria la protecció actual del sector cultural. Tanmateix, aquesta protecció s'ha negociat únicament per al sector audiovisual i la resta de sectors queden totalment desprotegits.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Fa alguns anys que s'est&agrave; negociant un tractat de lliure comer&ccedil; entre els EUA i la UE. Aquest tractat, que abasta qualsevol aspecte comercial, afecta tamb&eacute; el m&oacute;n de la cultura.</p> <p align="justify">Durant algun temps s'ha cregut que, a inst&agrave;ncies del govern franc&egrave;s, el TTIP asseguraria la protecci&oacute; actual del sector cultural. Tanmateix, aquesta protecci&oacute; s'ha negociat &uacute;nicament per al sector audiovisual i la resta de sectors queden totalment desprotegits.</p> <p align="justify">Aix&ograve; &eacute;s aix&iacute; fins a l'extrem que la publicaci&oacute; de llibres est&agrave; classificada com a &laquo;servei empresarial&raquo; i no com a part de la cultura.<span style="font-size: smaller;">[1]</span> Aix&iacute;, qualsevol mena d'excepci&oacute; que es faci per al sector cultural no s'aplicar&agrave; al m&oacute;n del llibre.</p> <p align="justify">Us demanem ajuda per aconseguir una cosa que cau pel seu propi pes: que els llibres entrin dins la categoria de cultura i que se'ls inclogui expl&iacute;citament en l'excepci&oacute; cultural. Aix&ograve; ha de tenir com a objectiu protegir els creadors europeus en diversos fronts:<br /> <br /> <b>-Drets d'autor i drets morals:</b> la majoria de legislacions europees s&oacute;n m&eacute;s protectores amb els drets d'autor i els drets morals que no pas les dels EUA. Els autors catalans volem continuar sent els propietaris de les obres que creem, no nom&eacute;s per poder rebre una retribuci&oacute; d'acord amb l'impacte que tinguin sin&oacute;, sobretot, per poder exercir el nostre dret de control sobre l'&uacute;s que es fa d'aquestes obres. En aquest sentit, el TTIP no &eacute;s l'&uacute;nica amena&ccedil;a als nostres drets, sin&oacute; que el projecte europeu d'harmonitzaci&oacute; del copyright tamb&eacute; ens afecta. Qualsevol canvi en la legislaci&oacute; europea ha de servir per assegurar que els creadors estiguem m&eacute;s protegits, i no el contrari.<br /> <br /> <b>-<i>Fair use</i>: </b>estem totalment en contra de la introducci&oacute; del concepte dels EUA de <i>fair use</i>, o &laquo;&uacute;s leg&iacute;tim&raquo;, que a la pr&agrave;ctica significa que qualsevol pot apropiar-se d'una obra aliena si la modifica m&iacute;nimament. Aix&ograve; atempta contra el que es pot considerar leg&iacute;tim en qualsevol cas.<br /> <br /> <b>-Preu fix del llibre: </b>en els pa&iuml;sos europeus on hi ha un preu fix per al llibre, s'ha de poder mantenir aquesta legislaci&oacute;. D'altra manera, els grans grups empresarials estarien en condicions d'eliminar totalment les empreses locals. Els autors que reben percentatges de les vendes en concepte de drets d'autor veurien, a m&eacute;s, minvar els seus ingressos si fos possible vendre qualsevol llibre a qualsevol preu.<br /> <b><br /> -Llibre electr&ograve;nic: </b>el que impedeix la circulaci&oacute; dels llibres electr&ograve;nics no s&oacute;n els drets d'autor, sin&oacute; els sistemes propietaris de lectura. Els autors animem els legisladors a eliminar les barreres en el programari, de manera que qualsevol llibre electr&ograve;nic adquirit leg&iacute;timament pugui llegir-se en qualsevol dispositiu, i a imposar les mesures necess&agrave;ries per lluitar contra la pirateria. Aix&ograve; pot fer-se en forma de m&eacute;s control sobre les p&agrave;gines de pirateria conegudes, tot i que seria m&eacute;s realista fer-ho mitjan&ccedil;ant taxes sobre les operadores d'internet i els motors de cerca m&eacute;s habituals, que s'enriqueixen (i no poc) gr&agrave;cies precisament a la pirateria. Aquestes taxes, en mans de les entitats de gesti&oacute; de drets col&middot;lectius, revertirien en benefici dels autors i els editors i els compensaria per les p&egrave;rdues ocasionades per la pirateria.<br /> <br /> <b>-Empreses que intervenen en la legislaci&oacute;: </b>segons un document filtrat el maig passat,<span style="font-size: smaller;">[2]</span> el TTIP preveu que les empreses puguin intervenir en el proc&eacute;s legislatiu i fins i tot exigir indemnitzacions si les legislacions estatals interfereixen amb els beneficis econ&ograve;mics que preveuen. Aix&ograve;, que &eacute;s inacceptable en general, per al m&oacute;n del llibre voldria dir que qualsevol iniciativa legislativa per protegir els autors podria veure's desafiada per les empreses que es considerin &laquo;perjudicades&raquo; per aquesta legislaci&oacute;.</p> <p align="justify">Com hem dit, tot el que exposem &eacute;s preocupant per als autors (tant escriptors com traductors) i tamb&eacute; per als editors. Gegants com Amazon o Google podrien capitalitzar la feina que fem els altres, sense que tinguem cap mena de protecci&oacute; estatal o europea, i de fet aquestes empreses dediquen molts recursos a influenciar els pol&iacute;tics implicats en les negociacions, de vegades amagant-se darrere organitzacions opaques que diuen defensar els drets dels &laquo;ciutadans&raquo;.</p> <p align="justify">Amb la idea que un TTIP que no tingui en compte els autors significar&agrave; una major circulaci&oacute; de les seves obres, intenten fer creure que la desprotecci&oacute; dels creadors de cultura ser&agrave; beneficiosa per a la cultura. Com s'ent&eacute;n que sigui benefici&oacute;s per a un sector l&rsquo;arraconament del motor d'aquest sector?</p> <p align="justify">Per tot aix&ograve; us demanem que us informeu sobre el TTIP i l'impacte que pot tenir sobre el m&oacute;n de la cultura, i que difongueu l'assumpte a trav&eacute;s dels mitjans i tribunes de qu&egrave; disposeu.</p> <p align="center"><b>* * *</b></p> <p>1. Com a exemple, citem una font de la Comissi&oacute; Europea que diu: &laquo;This does not mean that from a trade perspective any culture-related activity will be necessarily considered as part of the cultural sector. Printing and publishing, for instance, are classified as 'business services' and not as a cultural sector.&raquo; <a target="_blank" href="http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152670.pdf">http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152670.pdf</a><br /> <br /> 2. Aqu&iacute; en podeu trobar m&eacute;s informaci&oacute;: <a target="_blank" href="http://www.publico.es/politica/521575/las-multinacionales-escaparan-al-control-politico-con-el-tratado-de-libre-comercio-ue-eeuu">http://www.publico.es/politica/521575/las-multinacionales-escaparan-al-control-politico-con-el-tratado-de-libre-comercio-ue-eeuu</a></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 18-11-14

  De dijous a diumenge el hall de l'Octubre de València es convertirà en la «Plaça del Llibre», unes jornades de visibilització de la literatura catalana actual, parant especial esment en la literatura feta per autors del País Valencià i publicada per editorials valencianes, però obertes a escriptors i a editorials de tot l'àmbit lingüístic.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">De dijous a diumenge el hall de l'Octubre de Val&egrave;ncia es convertir&agrave; en la &laquo;Pla&ccedil;a del Llibre&raquo;, unes jornades de visibilitzaci&oacute; de la literatura catalana actual, parant especial esment en la literatura feta per autors del Pa&iacute;s Valenci&agrave; i publicada per editorials valencianes, per&ograve; obertes a escriptors i a editorials de tot l'&agrave;mbit ling&uuml;&iacute;stic. Es faran prop de 40 activitats &ndash;tallers per a escoles i instituts, espectacles, activitats familiars, taules rodones, presentacions, debats, xerrades, lliurament de premis, etc.&ndash; amb la participaci&oacute; de 60 escriptors i 13 editorials, a m&eacute;s de la venda de llibres per part de les diverses llibreries participants.</p> <p align="justify">Per segon any Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, l'Associaci&oacute; d'Editors del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i el Gremi de Llibrers de Val&egrave;ncia, en substituci&oacute; de les administracions valencianes, han unit esfor&ccedil;os i sinergies per fer possible aquesta iniciativa per dignificar i promoure la nostra cultura en general i la lectura en particular. Cal destacar la cooperaci&oacute; entre les quatre entitats organitzadores, que han aplegat escriptors, editorials, llibreries i p&uacute;blic lector amb l'objectiu del foment de la lectura, la difusi&oacute; dels nostres escriptors i el reconeixement del paper de les editorials i llibreries. Un any m&eacute;s la iniciativa ha comptat amb el suport de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes i la col&middot;laboraci&oacute; de la Fundaci&oacute; pel Llibre, la Federaci&oacute; Escola Valenciana i les universitats d&rsquo;Alacant, Val&egrave;ncia i Jaume I de Castell&oacute;.</p> <p align="justify">En la roda de premsa de presentaci&oacute;, Gemma Pasqual, vicepresidenta de l'AELC al Pa&iacute;s Valenci&agrave;, va denunciar una vegada m&eacute;s el maltractament de les administracions valencianes cap a la nostra cultura, i va reclamar-los un Pla de Foment de la Lectura. En paraules seves &laquo;sols la cultura salvar&agrave; aquest pa&iacute;s i &eacute;s per aix&ograve; que convide el president Fabra, la consellera Catal&agrave;, l'alcaldessa de Val&egrave;ncia i el president de la Diputaci&oacute; a que acudisquen a l'acte d'inauguraci&oacute; perqu&egrave; comproven la bondat d'aquesta proposta&raquo;.</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>Del 20 al 23 de novembre, amb activitats per a tothom</b></span><br /> <br /> <a href="/files/2a-Placa-del-llibre-2014.jpg" target="_self"><img width="160" height="231" align="left" src="/files/banner-2a-placa-del-llibre.jpg" title="AMPLIA" alt="" /></a>Despr&eacute;s de l'&egrave;xit de la primera edici&oacute;, aquesta 2a Pla&ccedil;a del Llibre ha fet un esfor&ccedil; per incrementar i diversificar les activitats. A m&eacute;s de les presentacions de novetats liter&agrave;ries destaquen activitats com ara: tallers per a escoles i instituts &ndash;es preveu l'assist&egrave;ncia de m&eacute;s de 600 escolars&ndash;, animacions infantils amb els personatges Bat Pat, el Pirata Pataxula i Rateta Marieta, la presentaci&oacute; del col&middot;lectiu d'editorials independents &laquo;Llegir en catal&agrave;&raquo; amb l'escriptor Xavier Aliaga i els editors Ilya P&eacute;rdigo (Alrev&eacute;s/Crims.cat), Aniol Rafel (Periscopi) i Joan Carles Girb&eacute;s (Sembra Llibres), una sessi&oacute; de treball sobre l'adaptaci&oacute; de biblioteques i hemeroteques al Reial Decret de compensaci&oacute; pel pr&eacute;stec bibliotecari, sobre l'&uacute;s de les plataformes de pr&eacute;stec de llibres electr&ograve;nics i sobre la digitalitzaci&oacute; dels fons; el cicle &laquo;Escriptors al Terrat&raquo; amb els poetes Enric Casasses i Ramon Guillem i una taula rodona amb la participaci&oacute; dels guanyadors dels Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians i els Premis Samaruc del 2014, entre altres.<br />&nbsp;<br />A m&eacute;s, durant els quatre dies, al hall de l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia es podran adquirir llibres de les llibreries El Cresol, 35 Formiguetes, Llibreria Intert&egrave;cnica, Llibreria 3i4 i Llibreria Viridiana, i de les editorials Edicinos 96, Andana, Bromera, Edicions del Bullent, Perif&egrave;ric, Publicacions de la Universitat de Val&egrave;ncia, Queralt, T&agrave;ndem, Tres i Quatre i Voramar.<br />&nbsp;<br />L'acte d'inauguraci&oacute;, dijous 20 a les 20h, comptar&agrave; amb una actuaci&oacute; pr&egrave;via d'Enric Casasses d'homenatge a Joan Vinyoli i un sopar durant el qual es lliuraran els Premis Pla&ccedil;a del Llibre &ndash;Premi d'honor a Joan Francesc Mira i Premi de difusi&oacute; a Josep Lozano pels Sopars Estell&eacute;s. Cal reservar abans del dimecres 19 de novembre [<a href="https://docs.google.com/a/escriptors.cat/forms/d/19aLugJKK34a5tfxyLt7rpXOxnuKOelHsdNb5FduzX5Q/viewform?c=0&amp;w=1" target="_blank">formulari de reserva</a>].</p> <p align="justify">Com a avan&ccedil;ament, la iniciativa &laquo;Escriptors a les Llibreries&raquo;, que va comen&ccedil;ar l'11 de novembre i s'allargar&agrave; fins al dia 22, ha dut una vintena d'escriptors a presentar les seves novetats a llibreries d'arreu del Pa&iacute;s Valenci&agrave;.<br /> <br /> <b>Trobareu tota la informaci&oacute; al web de la </b><a href="http://www.placadelllibre.com" target="_blank"><b>Pla&ccedil;a del Llibre</b></a><b>.</b><br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>La &laquo;Pla&ccedil;a del Llibre&raquo; a la premsa:</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><i>Ara</i>: <a target="_blank" href="http://www.ara.cat/llegim/Placa-consolidar-se-editorial-catala-Valencia_0_1247875412.html">La segona edici&oacute; de la 'Pla&ccedil;a del llibre' vol consolidar aquesta fira editorial com una refer&egrave;ncia del llibre en catal&agrave; a Val&egrave;ncia</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><i>El Pa&iacute;s</i>: <a href="http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/13/valencia/1415903339_168402.html" target="_blank">60 escritores en valenciano buscan visibilidad en la Pla&ccedil;a del Llibre</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><i>El Punt Avui</i>: <a href="http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/-/795163-torna-la-lplaca-del-llibre-en-valenciar-sense-el-suport-de-ladministracio.html?piwik_campaign=twitter&amp;amp;piwik_kwd=mes&amp;amp;utm_source=twitter&amp;amp;utm_medium=mes&amp;amp;utm_campaign=autor" target="_blank">Torna la &laquo;pla&ccedil;a del llibre en valenci&agrave;&raquo; sense el suport de l'Administraci&oacute;</a>.<br /><span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><i>El Temps</i>: <a href="http://www.eltemps.cat/ca/notices/2014/11/arranca-l-agora-del-llibre-valencia-6959.php#.VGyuex91z40.twitter" target="_blank">Arranca l'&agrave;gora del llibre valenci&agrave;</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><i>La Vanguardia</i>: <a href="http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20141113/54419842413/unos-60-escritores-buscan-visibilidad-en-la-ii-placa-del-llibre-ante-el-desamparo-de-las.html" target="_blank">Unos 60 escritores buscan &quot;visibilidad&quot; en la II Pla&ccedil;a del Llibre ante el &quot;desamparo&quot; de las instituciones</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><i>La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave;</i>: <a target="_blank" href="http://www.laveupv.com/noticia/11922/segona-placa-del-llibre-a-valencia-els-dies-20-21-22-i-23-de-novembre-en-ledifici-octubre">Segona Pla&ccedil;a del Llibre a Val&egrave;ncia els dies 20, 21, 22 i 23 de novembre en l'edifici Octubre</a>.<br /> <span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b></span><i>Levante-emv</i>: <a target="_blank" href="http://www.levante-emv.com/cultura/2014/11/14/escritores-editores-librerias-unen-placa/1187833.html?utm_medium=rss">Escritores, editores y librer&iacute;as se unen en la Pla&ccedil;a del Llibre</a>.<br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter">Entrevista a Gemma Pasqual, vicepresidenta de l'AELC al Pa&iacute;s Valenci&agrave;, amb motiu de la Pla&ccedil;a del Llibre 2013</p> <p align="center"><iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/UirE7vkdoWg"></iframe><span style="font-size: larger;"><br /> <br /> <br /> </span></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 14-11-14

  El Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris i Amazon han iniciat un procés de diàleg per a negociar els models de contracte de traducció europeus que proposa AmazonCrossing.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-family: Courier New;"><b><span style="font-size: smaller;">COMUNICAT DE CEATL<br /> (Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris)</span></b></span></div><br /><br /> <div class="rtecenter"><span style="font-size: larger;"><b>CEATL i Amazon es reuneixen a la Fira de Frankfurt per parlar dels models de contracte de traducci&oacute; d'AmazonCrossing</b></span></div> <br /> <br /> <p align="justify">Amb motiu de les observacions fetes per CEATL i els seus membres, en relaci&oacute; a la manera de procedir d'AmazonCrossing amb els traductors literaris europeus, i als models de contracte de traducci&oacute; que proposen, AmazonCrossing va demanar una reuni&oacute; amb representants de CEATL. AmazonCrossing va recon&egrave;ixer, aix&iacute;, la necessitat d'obrir un proc&eacute;s de di&agrave;leg amb les associacions membres de CEATL.</p> <p align="justify">Durant la Fira del Llibre de Frankfurt es va organitzar una sessi&oacute; entre les dues delegacions, liderades per Sarah Jane Gunter, directora d'Amazon Publishing International, i Holger Fock, vicepresident de CEATL. La delegaci&oacute; d'Amazon va ser formada tamb&eacute; per Galen Maynard, cap d'AmazonCrossing a Seattle; Sarah Tomashek, directora del nou programa editorial d'Amazon en llengua alemanya situat a M&uacute;nic, i Dominic Myers, cap d'AmazonCrossing a Europa, qui ser&agrave; el principal interlocutor en la negociaci&oacute; dels models de contracte de traducci&oacute; europeus. Per part de CEATL, els representants, a m&eacute;s de Holger Fock &ndash;membre de l'associaci&oacute; alemanya Vd&Uuml;&ndash;, van ser C&eacute;cile Deniard, vicepresidenta de l'Association des Traducteurs Litt&eacute;raries de France, ATLF, i Elisa Comito, coordinadora de la secci&oacute; de contractes del Sindicato Traduttori Editoriali, STRADE.</p> <p align="justify"><b>La reuni&oacute; va tractar dels seg&uuml;ents temes:</b><br /> <br /> La protecci&oacute; dels drets morals del traductor.<br /> <br /> La llei que regeix els contractes i la jurisdicci&oacute; dels tribunals: els contractes europeus d'AmazonCrossing es regeixen actualment segons la llei de Luxemburg, i CEATL defensa la jurisdicci&oacute; i les lleis locals segons cada contracte.<br /> <br /> La prolongaci&oacute; i extensi&oacute; de la cessi&oacute; de drets &ndash;CEATL recomana un per&iacute;ode de 5 anys&ndash; i altres terminis contractuals relacionats amb els drets i deures d'editors i traductors.<br /> <br /> La remuneraci&oacute; de la tasca del traductor: preu m&iacute;nim estipulat i c&agrave;lcul de la remuneraci&oacute; pels drets d'autor.<br /> <br /> Les condicions de treball dels traductors: la relaci&oacute; traductor-editorial, i la demanda de CEATL de qu&egrave; els traductors tinguin com a editors i interlocutors persones de la mateixa llengua materna.<br /> <br /> Cl&agrave;usula de confidencialitat en els contractes d'Amazon.</p> <p align="justify">AmazonCrossing va informar, durant la reuni&oacute;, que ha pres els primers passos en direcci&oacute; a les demandes de CEATL. Ha suprimit, dels seus models de contracte, les cl&agrave;usules referents a la confidencialitat i a l'exempci&oacute; dels drets morals. Els representants d'AmazonCrossing tamb&eacute; van donar el punt de vista de la companyia sobre el codi de bones pr&agrave;ctiques de CEATL, l'hex&agrave;leg [<a target="_blank" href="/temes_professionals_traduccio_bonespractiques">veg. aqu&iacute;</a>], i van presentar una versi&oacute; revisada dels seus models de contracte per a negociar amb CEATL.</p> <p align="justify">Amb la certesa que interessa tant a AmazonCrossing com als traductors que la companyia respecti les lleis de propietat intel&middot;lectual europees, CEATL continuar&agrave; negociant les condicions dels models de contracte d'AmazonCrossing. Per aix&ograve; &eacute;s important que en els pa&iuml;sos on opera AmazonCrossing, els models de tracte no tinguin cap disposici&oacute; per sota dels est&agrave;ndards professionals acceptables del pa&iacute;s. En aquest sentit, s'han programat o es preveuen reunions a nivell de les associacions membres de CEATL per parlar del tema.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 14-11-14
  Les entitats destaquen l'èxit de la primera edició i el desinterès del Govern valencià per la cultura

 • 13-11-14

  El termini per presentar originals al Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana, un dels premis més ben dotats econòmicament de la literatura catalana, acaba el proper dia 20 de febrer de 2015. En aquesta trenta-cinquena edició l'autor o autora afortunat rebrà 35.000 euros, un import que és a banda dels drets d'autor i exempt d'impostos.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a target="_blank" href="/files/Premi-BBVA-Sant-Joan-2015.pdf"><img height="325" align="left" width="160" alt="" title="DESCARREGA LES BASES" src="/files/icona-premi-bbva-sant-joan-2015.jpg" /></a>El termini per presentar originals al <b>Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana</b>, un dels premis m&eacute;s ben dotats econ&ograve;micament de la literatura catalana, acaba el proper dia 20 de febrer de 2015. En aquesta trenta-cinquena edici&oacute; l'autor o autora afortunat rebr&agrave; 35.000 euros, un import que &eacute;s a banda dels drets d'autor i exempt d'impostos.<br /> &nbsp;<br /> La convocat&ograve;ria &eacute;s oberta a obres de prosa liter&agrave;ria &ndash;novel&middot;la, narraci&oacute;, relat de viatges, mem&ograve;ries, biografia, dietari, etc.&ndash;, originals i in&egrave;dites, escrites en llengua catalana, independentment de quina sigui la nacionalitat i lloc de resid&egrave;ncia de l'autor. En la present edici&oacute; el jurat est&agrave; constitu&iuml;t per Jordi Coca, Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli, Melcior Comes (guanyador de la darrera edici&oacute;) i Joan Carles Sunyer, director de la Fundaci&oacute; Antiga Caixa Sabadell 1859, que actua com a secretari.<br /> &nbsp;<br /> L'AELC col&middot;labora amb el guard&oacute; a trav&eacute;s de la difusi&oacute; de les bases.<br /> &nbsp;<br /> <b>Cliqueu a sobre la imatge per descarregar-vos les bases.</b></p> <p align="justify"><b>&ndash;El Premi BBVA Sant Joan</b>&ndash;<br /> El Premi BBVA Sant Joan va ser institu&iuml;t en un moment en qu&egrave; la literatura catalana &ndash;com totes les manifestacions culturals&ndash; vivia una empenta renovada pels nous temps hist&ograve;rics.</p> <p align="justify">La n&ograve;mina d'escriptors que l'han guanyat &eacute;s una prova del paper que ha jugat el Premi en la literatura catalana moderna i de la influ&egrave;ncia que ha tingut en la projecci&oacute; d'autors que, de vegades, amb una traject&ograve;ria incipient, han vist consolidada la seva posici&oacute; a trav&eacute;s del premi.</p> <p align="justify">Aquest &eacute;s un dels principals objectius que van inspirar aquest guard&oacute;, que l'Obra Social de Caixa Sabadell va crear el 1981, i que ara la Fundaci&oacute; Antigues Caixes Catalanes i BBVA hi donen continu&iuml;tat en la seva trenta-cinquena edici&oacute;.</p> <p align="justify">Tot i que en les seves primeres edicions era un premi exclusivament per a novel&middot;les, a partir de l'any 1993 es va ampliar a totes les modalitats de prosa liter&agrave;ria, com ara narracions, relats de viatges, mem&ograve;ries, biografies i dietaris.</p> <p align="justify">Aix&ograve; l'ha convertit en un dels pocs guardons de la seva categoria i dotaci&oacute; que estan oberts a la diversitat d'expressions liter&agrave;ries. Entre els darrers guanyadors del Premi podem trobar noms com els de Valent&iacute; Puig, Baltasar Porcel, Jordi Coca, Joan Barril, Andreu Mart&iacute;n i Ada Castells.</p> <p align="justify"><b>&ndash;Pemi BBVA Sant Joan 2014&ndash;</b><br /> En la passada edici&oacute; van participar-hi 63 originals, i el guanyador va ser Melcior Comes, amb la novel&middot;la <i>Hotel Indira.</i> Aquesta obra narra la hist&ograve;ria de Nicolau Comagran Serch, m&eacute;s conegut com el poeta Nic Serch, un jove que retorna a Mallorca despr&eacute;s d'una fallida carrera liter&agrave;ria. L'obra ha estat editada per Edicions 62.</p> <p align="justify">Melcior Comes &eacute;s nascut a Sa Pobla, el 1980. &Eacute;s autor de les novel&middot;les <i>L'aire i el m&oacute;n, L'estupor que us espera, El llibre dels plaers immensos, La batalla de Walter Stamm</i>, i<i> Viatge al centre de la terra</i>. Ha rebut els premis Ciutat d'Elx, Documenta, Ciutat de Palma i Josep Pla. Ha tradu&iuml;t obres de Balzac i V&iacute;ctor Hugo. Treballa com professor d'escriptura a l'Escola d&rsquo;Escriptura de l'Ateneu Barcelon&egrave;s, i col&middot;labora a El Punt/Avui, a&nbsp;elsingular.cat i a Catalunya R&agrave;dio. Va ser comissari de l'exposici&oacute; &laquo;Barcelona, Val&egrave;ncia, Palma&raquo;, el 2010 al CCCB.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 10-11-14

  L'AELC ha enviat als socis un nou número, el que fa 11, del Butlletí de l'AELC, una publicació periòdica que comunica l'actualitat del sector i notícies relacionades amb l'Associació.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">L'AELC ha enviat als socis un nou n&uacute;mero, el que fa 11, del <i>Butllet&iacute; de l'AELC</i>, que d&oacute;na compte de l'actualitat del sector i de not&iacute;cies relacionades amb l'Associaci&oacute;.</p><p align="justify">Aquest Butllet&iacute; inclou una cr&ograve;nica sobre la trobada de la Federaci&oacute; d'Associacions d'Escriptors Galeusca, que va tenir lloc a Barcelona a principis d'octubre, i una nota sobre els darrers premis literaris i beques que ha atorgat l'Associaci&oacute;. Tamb&eacute; explica la posici&oacute; de l'AELC envers el nou Decret sobre pr&eacute;stec bibliotecari, i com afectar&agrave; la nova Llei de Propietat Intel&middot;lectual als interessos dels autors. Podeu descarregar el Butllet&iacute; en format digital a l'apartat de <a target="_blank" href="/publicacions_butlleti_aelc">publicacions</a>.</p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si