Activitats i notícies

   

 • 21-12-15
    

  Destacat ampliat: 
  <div class="rtecenter"><img src="/files/nadala-aelc-2015-marc-granell.jpg" width="500" height="1060" align="absMiddle" alt="" />&nbsp;</div> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 16-12-15

  Els passats dies 1, 2 i 3 de desembre es va celebrar Edicionària (II Jornades sobre Edició Independent) a Palma. Edicionària proposa un marc de diàleg a l’entorn del sector editorial independent de Mallorca, per tal de crear sinergies de cooperació entre els agents actius del món de l'edició.

 • 11-12-15

  Barcelona és, des de divendres, membre de la xarxa de Ciutats Creatives com a «Ciutat de la Literatura», una distinció que dóna la UNESCO a les ciutats que són referents en aquest àmbit.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Barcelona &eacute;s, des de divendres, membre de la xarxa de Ciutats Creatives com a &laquo;Ciutat de la Literatura&raquo;, una distinci&oacute; que d&oacute;na la UNESCO a les ciutats que s&oacute;n referents en aquest &agrave;mbit. La xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO t&eacute; per objectiu vincular les ciutats que posseeixen una tradici&oacute; creativa ens els diversos &agrave;mbits &ndash;literatura, cinema, m&uacute;sica, arts populars, disseny, art digital i gastronomia&ndash; i la protegeixen per incentivar el seu desenvolupament social i econ&ograve;mic.</p> <p align="justify">La candidatura, ratificada aquest divendres, es va presentar l'estiu passat. Va ser impulsada per l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona (ICUB), amb la col&middot;laboraci&oacute; de m&eacute;s de cinquanta entitats i institucions vinculades a la literatura a la ciutat, entre les quals l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana. El programa de Ciutats de la Literatura UNESCO treballa amb l'objectiu que la literatura sigui un motor de desenvolupament i progr&eacute;s a les ciutats. La primera Ciutat de la Literatura UNESCO va ser Edimburg el 2004, i l'han seguit Melbourne, Iowa City, Dubl&iacute;n, Reykjav&iacute;k, Norwich, Crac&ograve;via, Heidelberg, Praga, Dunedin i Granada.</p> <p align="justify">Com a nou membre de la xarxa de Ciutats de la Literatura, Barcelona es postula com a lloc d'encontre internacional entre autors, i seu de congressos sobre el futur de la ind&uacute;stria editorial, per a reivindicar la capitalitat de la ciutat en aquest &agrave;mbit. Tamb&eacute; proposa impulsar la innovaci&oacute; en programes de foment de la lectura, especialment entre els joves, i acostar la literatura a p&uacute;blics m&eacute;s amplis a partir de nous formats. Amb aquesta distinci&oacute;, Barcelona pret&eacute;n fomentar l'intercanvi de bones pr&agrave;ctiques entre les ciutats de la xarxa per ampliar la viv&egrave;ncia liter&agrave;ria en espais urbans, i espera consolidar-se com la ciutat de refer&egrave;ncia global en la celebraci&oacute; del 23 d'abril com a Dia Mundial del Llibre de la UNESCO.</p> <p align="justify">Esteve Caram&eacute;s, responsable de Relacions Internacionals de l'Institut de Cultura de Barcelona, deia en una entrevista:<br /> <br /> &laquo;Les Ciutats de la Literatura UNESCO s&oacute;n diferents entre elles, unes estan m&eacute;s centrades en la divulgaci&oacute; del patrimoni, unes altres en el turisme cultural, unes altres en l'escriptura creativa o l'edici&oacute;, per&ograve; totes tenen l'objectiu que la literatura contribueixi al desenvolupament social, cultural i econ&ograve;mic de les seves ciutats. Comparteixen bones pr&agrave;ctiques, realitzen intercanvis i engeguen projectes cooperatius, com les resid&egrave;ncies d'escriptura per a autors de la xarxa que comen&ccedil;aran a l'octubre a Praga. [&hellip;]<br /> <br /> La designaci&oacute; no implica una dotaci&oacute; econ&ograve;mica i no ens consta que s'hagin quantificat els efectes econ&ograve;mics de la designaci&oacute;, encara que les Ciutats s&iacute; que analitzen l'impacte de les accions en termes de p&uacute;blic o d'accions cooperatives. En alguns casos la designaci&oacute; ha tingut un impacte positiu en la projecci&oacute; internacional de la ciutat.&raquo;</p> <p align="justify">El pas seg&uuml;ent, despr&eacute;s d'aquesta esperada designaci&oacute;, &eacute;s constituir un consell promotor per a dur a terme els diversos projectes des d'una perspectiva plural i del conjunt del sector.</p> <p align="justify"><br /> Aquest dimecres representants del m&oacute;n literari barcelon&iacute; s'han trobat al jard&iacute; rom&agrave;ntic de l'Ateneu Barcelon&egrave;s per celebrar la designaci&oacute; impla&ccedil;ar-se a iniciar la feina col&middot;lectiva que cal fer per aprofitar les oportunitats que s'obren.<br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><img src="/files/IMG-20151216-WA0005.jpg" width="550" height="369" align="absMiddle" alt="" /><br /><span style="font-size: smaller;">Bel Olid, presidenta de l'AELC, durant el brindis de celebraci&oacute;.</span></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b><br /> Per a saber-ne m&eacute;s:</b></span><br /> <br /> &middot; <a href="http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/ca/" target="_blank">P&agrave;gina web de la candidatura: Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO</a>.<br /> &middot; <a href="http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/sites/default/files/dossier_de_candidatura_cat.pdf" target="_blank">Dossier de la candidatura presentat a la UNESCO</a>.<br /> &middot; <a href="http://en.unesco.org/creative-cities/home" target="_blank">P&agrave;gina web de la xarxa de Ciutats Creatives de la &nbsp;UNESCO</a>.<br /> &middot;&nbsp;<a href="http://www.eldiario.es/catalunyaplural/diaricultura/Barcelona-conviccio-Ciutat-Literatura-UNESCO_6_436116408.html" target="_blank">Entrevista a Esteve Caram&eacute;s, responsable de Relacions Internacionals de l'Institut de Cultura de Barcelona, i coordinador de l'equip t&egrave;cnic que ha presentat la candidatura</a>. (<i>Eldiario.es</i>, 30 de setembre de 2015).<br /> &middot; <a href="http://w2.bcn.cat/bcnmetropolis/dossier/barcelona-ciutat-de-la-literatura/" target="_blank">Revista <i>Barcelona Metr&ograve;polis</i>, n&uacute;mero monogr&agrave;fic sobre la candidatura</a>.</p> <p align="justify"><br /> <br /> &nbsp;</p> <div class="rtecenter"><b>V&iacute;deo promocional de la candidatura</b></div> <br /> <br /> <div class="rtecenter"><iframe src="https://player.vimeo.com/video/121234887?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="480" height="270" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen=""></iframe></div> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 10-12-15

  La Comissió Europea va publicar ahir una comunicació amb propostes d'acció per a modificar les lleis de propietat intel·lectual en l'àmbit digital, «Towards a modern, more European copyright framework» [Cap a un marc de drets d'autor modern i més europeu]. Servirà de document de referència per a redactar propostes legislatives per a harmonitzar la propietat intel·lectual entre els estats europeus. Es preveu que les mesures es concretin de cara a la primavera de 2016.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">10 de desembre de 2015</span></div><br /> <p align="justify"><img src="/files/logo_comissio_europea.jpg" width="180" height="128" align="left" style="border:20px solid #FFFFFF" alt="" />La Comissi&oacute; Europea va publicar ahir una comunicaci&oacute; amb propostes d'acci&oacute; per a modificar les lleis de propietat intel&middot;lectual en l'&agrave;mbit digital, &laquo;<i>Towards a modern, more European copyright framework</i>&raquo; [Cap a un marc de drets d'autor modern i m&eacute;s europeu]. Servir&agrave; de document de refer&egrave;ncia per a redactar propostes legislatives per a harmonitzar la propietat intel&middot;lectual entre els estats europeus. Es preveu que les mesures es concretin de cara a la primavera de 2016.<br /> &nbsp;<br /> L'actualitzaci&oacute; de les lleis de propietat intel&middot;lectual &eacute;s una de les deu prioritats que es va marcar la Comissi&oacute; Europea per consolidar el Mercat &Uacute;nic Digital. Consta de quatre pilars o mesures:</p> <p align="justify"><b>1. </b>Eliminar les traves a l'acc&eacute;s a continguts digitals entre els estats membres de la UE.<br /> <b>2. </b>Repensar les excepcions i limitacions als drets d'autor en l'&agrave;mbit digital.<br /> <b>3. </b>Unificar els sistemes de llic&egrave;ncies.<br /> <b>4. </b>Lluitar contra la pirateria.</p> <p align="justify">La primera mesura de fet ja es comen&ccedil;ar&agrave; a aplicar de cara al 2017, quan es preveuen eliminar els bloquejos (<i>geoblocking</i>), entre els estats membres de la UE, per a la portabilitat transfronterera de continguts digitals adquirits l&iacute;citament. Per a fer-la efectiva caldr&agrave; facilitar la distribuci&oacute; de llic&egrave;ncies a nivell Europeu. Aquesta mesura coincidir&agrave; precisament amb l'eliminaci&oacute; de les taxes d'itiner&agrave;ncia (<i>roaming</i>) de les operadores de telefonia m&ograve;bil.</p> <p align="justify">La segona mesura &eacute;s especialment rellevant per al sector del llibre, perqu&egrave; presumiblement modificar&agrave; les excepcions als drets d'autor en concepte de remuneraci&oacute; per pr&eacute;stec p&uacute;blic, i en concepte de c&ograve;pia privada en l'&agrave;mbit educatiu, en recerca i en mineria de dades. En aquest sentit, ja fa temps que la Federaci&oacute; Internacional d'Entitats de Gesti&oacute; (<a href="http://www.iffro.org/" target="_blank">IFRRO</a>) i la federaci&oacute; <i>European Authors' Group</i> (de la qual &eacute;s membre l'<a href="http://www.europeanwriterscouncil.eu/" target="_blank">EWC</a>), estan fent campanya per a conscienciar els pol&iacute;tics europeus de la necessitat de protegir els autors. Defensar els drets d'autor &eacute;s perfectament compatible amb aconseguir un mercat &uacute;nic digital, i encongir l'abast d'aquests drets afectaria molt negativament als creadors.</p> <p align="justify">Sobre aquest tema, l'<i>European Authors' Group</i> ha reaccionat fent p&uacute;blic <a href="http://www.europeanwriterscouncil.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=184:the-european-authors-group-ewc-ecsa-fera-efj-and-fse-statement-in-response-to-the-ec-communication-on-the-copyright-framework&amp;catid=7&amp;Itemid=159" target="_blank">un comunicat</a>, en qu&egrave; exigeixen a la Comissi&oacute; Europea que qualsevol negociaci&oacute; sobre les excepcions i limitacions als drets d'autor, inclogui un informe sobre l'impacte econ&ograve;mic que aquestes limitacions tindrien pels autors. Avisen que limitar els drets d'autor resultar&agrave; en una p&egrave;rdua d'ingressos per als autors, en la disminuci&oacute; del valor de les ind&uacute;stries culturals i creatives i en l'afebliment de l'ecosistema cultural i art&iacute;stic europeu.</p> <p align="justify">Pel que fa als sistemes de llic&egrave;ncies, l'objectiu &eacute;s simplificar i unificar el sistema de llic&egrave;ncies per accedir legalment a continguts protegits per la llei de propietat intel&middot;lectual. Per a aconseguir-ho, la Comissi&oacute; Europea buscar&agrave; la manera de crear un sistema que sigui clar i transparent per a l'usuari final, i equitatiu en el repartiment entre els autors i les ind&uacute;stries creatives.</p> <p align="justify">La lluita contra els usos il&middot;l&iacute;cits de material protegit per la llei de propietat intel&middot;lectual &eacute;s el quart pilar d'aquesta reforma. La Comissi&oacute; Europea vol que el bloqueig de material piratejat es faci de manera m&eacute;s r&agrave;pida i eficient, i que les lleis de propietat intel&middot;lectual es respectin a tots els estats de la Uni&oacute;.</p> <p align="justify"><b>Trobareu la comunicaci&oacute; &laquo;<i>Towards a modern, more European copyright framework</i>&raquo; (nom&eacute;s en angl&egrave;s) </b><a href="http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&amp;doc_id=12526"><b>clicant aqu&iacute;</b></a><b>, i un document amb preguntes i respostes (en angl&egrave;s, franc&egrave;s o alemany) </b><a href="http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6262_en.htm" target="_blank"><b>clicant aqu&iacute;</b></a><b>. Tamb&eacute; podeu llegir la nota de premsa en catal&agrave;, </b><a href="http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-premsa/notes-de-premsa/151209_ca.htm" target="_blank"><b>en aquest enlla&ccedil;</b></a><b>. </b><a href="http://www.europeanwriterscouncil.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=184:the-european-authors-group-ewc-ecsa-fera-efj-and-fse-statement-in-response-to-the-ec-communication-on-the-copyright-framework&amp;catid=7&amp;Itemid=159" target="_blank"><b>Clicant aqu&iacute;</b></a><b> podeu llegir (en angl&egrave;s) el comunicat de l'<i>European Authors' Group</i>. Al nostre web tamb&eacute; hi trobareu m&eacute;s informaci&oacute;, a l'apartat </b><a href="/temes-professionals-drets-digitals" target="_blank"><b>Temes professionals &gt; Drets digitals</b></a><b>, i a l'apartat </b><a href="/temes-professionals-propietat-intellectual" target="_blank"><b>Temes professionals &gt; Propietat intel&middot;lectual</b></a><b>.</b></p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 09-12-15

  El ventall de publicacions de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana està disponible per a la seva consulta i descàrrega des de la pestanya de publicacions d'aquest web.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">El ventall de publicacions de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana est&agrave; disponible per a la seva consulta i desc&agrave;rrega des de la pestanya de publicacions d'aquest web. Hi trobareu la col&middot;lecci&oacute; &laquo;<a target="_blank" href="/publicacions_retrats" style="text-decoration: none">Retrats</a>&raquo;, vint-i-nou volums monogr&agrave;fics que repassen l'obra i la traject&ograve;ria de diversos escriptors, elaborats per especialistes; i la col&middot;lecci&oacute; &laquo;<a href="/publicacions_quadernsdivulgatius" target="_blank" style="text-decoration: none">Quaderns Divulgatius</a>&raquo;, amb reculls de pon&egrave;ncies de seminaris i congressos, cr&iacute;tiques liter&agrave;ries i altres materials d'inter&egrave;s. Els opuscles <a href="/publicacions-noticies-bibliografiques" target="_blank" style="text-decoration: none"><i>Not&iacute;cies bibliogr&agrave;fiques</i></a><i> dels escriptors de les Illes</i> i <i>del Pa&iacute;s Valenci&agrave;</i>, s&oacute;n dos quadr&iacute;ptics que fan un rep&agrave;s de les obres en catal&agrave; publicades al llarg de l'any en aquests territoris. Cal destacar, tamb&eacute;, diversos t&iacute;tols fora de col&middot;lecci&oacute;, com ara el resum de les conclusions de l'estudi&nbsp;<a target="_blank" href="/estudis-professionalitzacio-escriptors-llengua-catalana" style="text-decoration: none"><i>Escriure en catal&agrave;: estat de la professionalitzaci&oacute;. Els efectes de la crisi econ&ograve;mica sobre el col&middot;lectiu d'escriptors</i></a>.</p> <p align="justify">Totes les publicacions de l'AELC es poden consultar, compartir i descarregar gratu&iuml;tament en format electr&ograve;nic des de l'apartat de publicacions d'aquest web.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 04-12-15

   

  Destacat ampliat: 
  <p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://photos.gstatic.com/media/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=ca&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F101146735719367614918%2Falbumid%2F6224428167362690049%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dca" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed><br /> <br /> Pla&ccedil;a del Llibre<br /> Jornades de visibilitzaci&oacute; de la literatura catalana a Val&egrave;ncia.<br />19-22 de novembre de 2015<br />Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia<br /> Fotografies &copy; Prats i Camps.<br /><a href="/node/12104" target="_blank"> http://www.escriptors.cat/node/12104</a><br /><a href="http://www.placadelllibre.com/" target="_blank"> http://www.placadelllibre.com/</a></p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 30-11-15

  Raimond Aguiló: Primer premi del Concurs de poesia de la Fundació Espejo de Viladecans, Un cul de got i un gel perdut. [Més informació]
  Jaume Cabré: Premi d'Honor Plaça del Llibre, per la seva trajectòria. [Més informació]
  Mercè Climent: Premi Ciutat d'Azira Ibn Jafadja de poesia, Infinitamant. [Més informació]

 • 30-11-15

  Aquest dijous 3 de desembre, a les 20h, tindrà lloc a Eivissa una nova sessió de «Sopa d'Illetres». Un recital i col·loqui amb tres autors, de gèneres i territoris diferents, que dialogaran entre ells, i amb el públic, sobre el procés creatiu i la presència que hi té l'illa.

  Destacat ampliat: 
  <p align="center"><span style="font-size: larger;"><b>Recital i col&middot;loqui amb Sebasti&agrave; Alzamora, Pere Gomila i Vicent Tur, moderats per Nora Albert</b></span></p> <p align="justify">El dijous 3 de desembre, a les 20h, tindr&agrave; lloc a Can Ventosa un recital i col&middot;loqui amb tres autors, de g&egrave;neres i territoris diferents, que dialogaran sobre el proc&eacute;s creatiu i la pres&egrave;ncia que hi t&eacute; l'illa.</p> <p align="center"><b>Moderats per la poeta Nora Albert, hi intervindran Sebasti&agrave; Alzamora (narrativa, Mallorca), Pere Gomila (poesia, Menorca) i Vicent Tur (teatre, Eivissa).<br /><br /><a href="https://www.facebook.com/events/143437279348000/" target="_blank">Sopa d'Illetres</a></b></p> <p>&nbsp;L'acte &eacute;s organitzat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, amb la col&middot;laboraci&oacute; de l'Ajuntament d'Eivissa, de la Biblioteca Municipal i de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes. CEDRO patrocina l'activitat.</p> <p align="justify"><b>Sebasti&agrave; Alzamora</b> (Llucmajor, 1972). Escriptor, cr&iacute;tic literari i gestor cultural.</p> <p align="justify">Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears (1995), compagina la creaci&oacute; liter&agrave;ria amb tasques acad&egrave;miques i de gesti&oacute; cultural. Forma part del nucli generacional anomenat &quot;Els Imparables&quot;, conjuntament amb H&egrave;ctor Bofill i Manuel Forcano i amb els quals publica l'assaig program&agrave;tic <i>Dogm&agrave;tica imparable: Abandoneu tota esperan&ccedil;a</i> (2005).</p> <p align="justify">Es d&oacute;na a con&egrave;ixer amb el poemari <i>Rafel</i> (1994). Posteriorment, publica, entre d'altres, <i>Apoteosi del cercle</i> (1997), <i>Mula morta</i> (2001), <i>El benestar</i> (2003, Premi Jocs Florals de Barcelona) i <i>La part visible</i> (2009, Premi Carles Riba). Part de la seva obra po&egrave;tica ha estat aplegada en antologies conjuntes, com per exemple <i>Imparables</i> (2004). Com a narrador &eacute;s autor de <i>L'extinci&oacute;</i> (1999, Premi Documenta), <i>Sara i Jeremies</i> (2002, Premi Ciutat de Palma), <i>La pell i la princesa</i> (2005, Premi Josep Pla), <i>Nit de l'&agrave;nima</i> (2007), <i>Crim de sang</i> (2012), <i>Dos amics de vint anys</i> (2013) i <i>La Malcontenta</i> (2015). Escriu tamb&eacute; l'assaig <i>Gabriel Janer Manila: L'escriptura del foc</i> (1998) i participa amb relats breus en diversos volums col&middot;lectius. L'obra de Sebasti&agrave; Alzamora compta de diverses traduccions al castell&agrave;, itali&agrave;, franc&egrave;s, portugu&egrave;s, hebreu i eslov&egrave;.</p> <p align="justify">Tamb&eacute; &eacute;s col&middot;laborador habitual en diversos mitjans de comunicaci&oacute; i en m&uacute;ltiples revistes cient&iacute;fiques i culturals, com <i>Serra d'Or, Lluc, El Mirall, El Temps, Avui, Diari de Balears, Diario de Mallorca, El Singular Digital</i> o <i>Catalunya R&agrave;dio</i>.</p> <p align="justify"><b>Pere Gomila</b> (Alaior, 1954) &eacute;s poeta i escriptor. Fill del tamb&eacute; poeta Arcadi Gomila, ben aviat s'interessa per la poesia, i forma part del grup Es Mussols entre els anys 1977 i 1979, un grup de creaci&oacute; art&iacute;stica que escriu i representa obres de teatre i organitza recitals de poesia.</p> <p align="justify">Als 24 anys publica el seu primer poemari, <i>Regi&oacute; af&ograve;tica</i>. La seva obra po&egrave;tica apareix esparsa en diferents publicacions, com les revistes <i>Reduccions, Cairell</i> o <i>Dru&iuml;da</i>. Uns anys m&eacute;s tard, i amb dos poemaris m&eacute;s a la seva carrera liter&agrave;ria, recollir&agrave; els poemes publicats a <i>Dru&iuml;da</i> i els publicar&agrave; com a llibre, <i>Tannkas</i>, editat l'any 2000 per l'Institut Menorqu&iacute; d'Estudis. El mateix Institut li publica, el 2003, una antologia po&egrave;tica. El 2015 l'editorial Arrela publica el poemari <i>Geografies del vent</i>, del qual ja s'ha fet una segona edici&oacute;.</p> <p align="justify">Paral&middot;lelament, ha participat activament en la gesti&oacute; cultural a Menorca. Des de l'any 2004 ha estat coorganitzador del recital Illanvers i ha coordinat algunes publicacions com el llibre Tots els &eacute;ssers. Poetes de Menorca pels drets humans, editat per Amnistia Internacional. Ha publicat habitualment articles d'opini&oacute; i sobre literatura a la premsa local de Menorca i, des de fa uns anys, forma part de l&rsquo;equip de redacci&oacute; de la revista <i>S&rsquo;Ull de Sol</i> d'Alaior. Ha tradu&iuml;t poemes d'Eug&eacute;nio de Andrade i de poetes francesos. &Eacute;s membre fundador de l'Institut Menorqu&iacute; d'Estudis.</p> <p align="justify"><b>Vicent Tur Riera</b> (Eivissa, 1969), llicenciat en Art Dram&agrave;tic i en Ci&egrave;ncies de la Informaci&oacute;, treballa com a periodista a <i>El Peri&oacute;dico de Ibiza y Formentera</i> i a IB3 R&agrave;dio, i com a director i autor teatral.</p> <p align="justify">En el camp del teatre, &eacute;s un dels fundadors i el director de la companyia Increat Teatre (1998), que renova decisivament l'escena teatral a l'illa. A m&eacute;s de fer d'actor, de director i d'encarregar-se de la dramat&uacute;rgia de nombroses obres, ha escrit t&iacute;tols com: <i>La llum</i> (1999, Premi UIB per a joves escriptors), <i>G&uuml;estern</i> (estrenada el 2001), <i>George</i> (publicada el 2003), <i>La successi&oacute;</i> (publicada el 2003), <i>Al&iacute;cia</i> (publicada el 2005, Premi Joaquim M. Bartrina de teatre), <i>Veritat o mentida</i> (publicada el 2006), <i>Souvenirs</i> (estrenada el 2009) i <i>Vampirs</i> (estrenada el 2013), entre altres. Paral&middot;lelament ha dirigit el Grup Teatral de l'Institut d'Estudis Eivissencs durant uns anys. Tamb&eacute; ha publicat un recull de poesia, <i>Nosa</i> (2001).</p> <br /> <p align="center"><a href="https://www.facebook.com/events/143437279348000/" target="_blank"><img src="/files/Sopa-illetres-eivissa.jpg" width="550" height="268" align="absMiddle" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a></p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 23-11-15

  Diverses entitats i organitzacions de l'Estat espanyol hem iniciat una campanya de protesta en contra de certes mesures legislatives adoptades pel Govern central. Segons la legislació actual, cobrar una pensió és incompatible amb l'activitat creadora. Des del 2012, qualsevol professional de la creació jubilat que desitgi continuar desenvolupant la seva activitat intel·lectual ha d'elegir entre deixar de fer-ho –o fer-ho de franc– o renunciar a la seva pensió.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">23 de novembre de 2015</span></div><br /> <p align="justify"><img src="/files/logos-declaracio-seguir-creando.jpg" width="180" height="304" align="left" style="border:20px solid #FFFFFF" alt="" />Diverses entitats i organitzacions de l'Estat espanyol hem iniciat una campanya de protesta en contra de certes mesures legislatives adoptades pel Govern central. Segons la legislaci&oacute; actual, cobrar una pensi&oacute; &eacute;s incompatible amb l'activitat creadora. Des del 2012, qualsevol professional de la creaci&oacute; jubilat que desitgi continuar desenvolupant la seva activitat intel&middot;lectual ha d'elegir entre deixar de fer-ho &ndash;o fer-ho de franc&ndash; o renunciar a la seva pensi&oacute;. La decisi&oacute; &ndash;adoptada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social&ndash;, est&agrave; ocasionant greus perjudicis als creadors, per&ograve; tamb&eacute; un dany incalculable al desenvolupament de la creaci&oacute; intel&middot;lectual.<br /> &nbsp;<br /> La declaraci&oacute; &laquo;Pel dret a continuar creant&raquo; [&laquo;Por el derecho a seguir creando&raquo;]&nbsp;es va entregar al Ministerio de Cultura, Educaci&oacute;n y Deporte, i ha estat signat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana juntament amb Visual Entidad de Gesti&oacute;n de Artistas Pl&aacute;sticos (VEGAP), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Asociaci&oacute;n Colegial de Escritores de Espa&ntilde;a (ACE), Plataforma en Defensa de la Cultura, Centro Espa&ntilde;ol de Derechos Reprogr&aacute;ficos (CEDRO), Federaci&oacute;n de M&uacute;sicos Asociados (FEMA), Foro de Asociaciones de Guionistas de Audiovisual (FAGA), Asociaci&oacute;n estatal de compositores para el audiovisual (MUSIMAGEN), Asociaci&oacute;n de Autores Literarios de Medios Audiovisuales (ALMA), Federaci&oacute;n de Compa&ntilde;&iacute;as de Danza (FECED), Junta de Autores de M&uacute;sica (JAM) i Asociaci&oacute;n de Grupos de M&uacute;sica Antigua (GEMA).</p> <p align="center"><u><span style="font-size: larger;"><b>Pel dret a continuar creant</b></span></u></p> <p align="justify">Pel Des de l&rsquo;any 2012, qualsevol professional de la creaci&oacute; m&eacute;s gran de 65 anys que vulgui continuar desenvolupant la seva activitat, t&eacute; dues opcions:</p> <p align="justify"><b>a)</b> Cobrar la pensi&oacute; per&ograve; renunciant, en aquest cas, a percebre una retribuci&oacute; pels seus cursos, articles, confer&egrave;ncies, i als drets d&rsquo;autor que generi la seva obra, si amb aix&ograve; supera en ingressos l&rsquo;SMI anual brut;<br /> &nbsp; <br /> <b>b)</b> Continuar aportant el seu coneixement, fruit de la seva experi&egrave;ncia al llarg dels anys, o percebent els drets d&rsquo;autor que leg&iacute;timament li corresponen, per&ograve; renunciant aleshores a la seva pensi&oacute; contributiva i no contributiva.</p> <p align="justify">Malgrat les greus dificultats econ&ograve;miques que el sector creatiu ha travessat els darrers anys en el nostre pa&iacute;s, el Govern va penalitzar i va retallar l&rsquo;activitat creadora que beneficia tothom. Les conseq&uuml;&egrave;ncies de la seva aplicaci&oacute; s&oacute;n clares:</p> <p align="justify"><b>1.</b> Un dany de proporcions incalculables al desenvolupament intel&middot;lectual del nostre pa&iacute;s impedint que els nostres autors puguin continuar fent aportacions en una etapa de la seva vida en qu&egrave; el grau de maduresa, experi&egrave;ncia i saviesa pot revertir en la millora d&rsquo;una societat cada vegada m&eacute;s necessitada de pes intel&middot;lectual.<br /> &nbsp; <br /> <b>2.</b> Una desprotecci&oacute; dels creadors, especialment els de les rendes m&eacute;s baixes, que no poden complementar les seves pensions no contributives amb el fruit del seu coneixement.<br /> &nbsp;<br /> <b>3.</b> Un descens de la contribuci&oacute; a la Hisenda P&uacute;blica. Si els creadors deixen de produir, tamb&eacute; deixaran de contribuir a les arques p&uacute;bliques.</p> <p align="justify"><b>Per tot aix&ograve;, EXIGIM:</b></p> <p align="justify"><b> 1.</b> La compatibilitat de la percepci&oacute; de pensions amb els rendiments del treball derivats de l&rsquo;activitat creativa.<br /> &nbsp;<br /> <b>2.</b> El cessament immediat de la campanya posada en marxa pel Ministeri d&rsquo;Ocupaci&oacute; i Seguretat Social que insta els afectats a escollir entre continuar mantenint una vida intel&middot;lectualment activa o la pensi&oacute; de jubilaci&oacute;.<br /> &nbsp;<br /> <b>3.</b> L&rsquo;obertura d&rsquo;un proc&eacute;s de di&agrave;leg amb les organitzacions d&rsquo;autors que permeti trobar una soluci&oacute; justa per a aquells que, en acabar la vida laboral activa, vulguin aportar encara el seu talent al patrimoni cultural i cientificot&egrave;cnic de la nostra societat.<br /> &nbsp;<br /> <b>4.</b> Que en virtut d&rsquo;un proc&eacute;s de reflexi&oacute; i an&agrave;lisi del sector, el nou Govern que surti de les urnes el 20 de desembre, dissenyi una nova norma que permeti compaginar el desenvolupament social i creatiu amb els drets socials i laborals de tots.</p> <p align="justify">Madrid, 6 de novembre de 2015</p> <p align="justify"><b>SIGNAT:&nbsp;</b>Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana juntament Visual Entidad de Gesti&oacute;n de Artistas Pl&aacute;sticos (VEGAP), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Asociaci&oacute;n Colegial de Escritores de Espa&ntilde;a (ACE), Plataforma en Defensa de la Cultura, Centro Espa&ntilde;ol de Derechos Reprogr&aacute;ficos (CEDRO), Federaci&oacute;n de M&uacute;sicos Asociados (FEMA), Foro de Asociaciones de Guionistas de Audiovisual (FAGA), Asociaci&oacute;n estatal de compositores para el audiovisual. (MUSIMAGEN), Asociaci&oacute;n de Autores Literarios de Medios Audiovisuales (ALMA), Federaci&oacute;n de Compa&ntilde;&iacute;as de Danza (FECED), Junta de Autores de M&uacute;sica (JAM) i Asociaci&oacute;n de Grupos de M&uacute;sica Antigua (GEMA).</p> <p align="justify"><a href="/files/declaracion-derecho-seguir-creando-noviembre-2015.pdf" target="_blank">Descarrega el manifest en pdf (en castell&agrave;)</a>.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 16-11-15

  Del 19 al 22 de novembre, torna al Centre Octubre de Cultura Contemporània de València la Plaça del Llibre, les jornades de visibilització de la literatura catalana a València.

  Destacat ampliat: 
  <p align="center"><b>Del 19 al 22 de novembre, torna al Centre Octubre de Cultura Contempor&agrave;nia de Val&egrave;ncia la Pla&ccedil;a del Llibre, les jornades de visibilitzaci&oacute; de la literatura catalana a Val&egrave;ncia. M&eacute;s de quaranta actes ompliran la programaci&oacute; d'aquesta cita amb la literatura i la cultura.</b></p> <p align="justify"><a href="http://www.placadelllibre.com/" target="_blank"><img src="/files/placa-del-llibre-valencia-2015.jpg" width="200" height="283" align="left" title="V&Eacute;S-HI" style="border:20px solid #FFFFFF" alt="" /></a>Les entitats organitzadores &ndash;Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, l'Associaci&oacute; d'Editors del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana i el Gremi de Llibrers de Val&egrave;ncia&ndash;, organitzem per tercer any consecutiu, i per primera vegada amb la col&middot;laboraci&oacute; de les institucions p&uacute;bliques &ndash;Conselleria de Cultura, Diputaci&oacute; de Val&egrave;ncia i Ajuntament&ndash; aquest lloc de trobada entre escriptors, llibreters, editors i lectors.<br /> &nbsp; <br /> Presentacions i venda de llibres, taules rodones, concerts, recitals, col&middot;loquis i xerrades, exposicions, accions a les xarxes socials, activitats familiars i lliurament de premis sumaran m&eacute;s de quaranta activitats en quatre dies. Entre moltes altres activitats, hi haur&agrave; un espai d'enregistrament de lectures de Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s per compartir-les en Twitter, amb l'etiqueta #llegirEstell&eacute;s; la presentaci&oacute; de la commemoraci&oacute; de l'Any Llull 2016 amb l'assist&egrave;ncia de Maribel Ripoll, comiss&agrave;ria de l'Any Llull pel Govern Balear i de Laura Borr&agrave;s, directora de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes; una taula rodona sobre la relaci&oacute; entre ci&egrave;ncia i literatura, una xerrada amb els editors de la revista <i>Car&agrave;cters</i>, o una taula rodona sobre el finan&ccedil;ament valenci&agrave;, amb la intervenci&oacute; del Conseller d'Hisenda Vicent Soler. L'activitat central ser&agrave; divendres, amb un sopar literari de germanor amb espectacles po&egrave;tics, que tindr&agrave; lloc just despr&eacute;s del lliurament del Premi d'Honor de la Pla&ccedil;a del Llibre a l'escriptor Jaume Cabr&eacute; &ndash;el qual ser&agrave; entrevistat per Manolo Gil&ndash;, i el Premi Pla&ccedil;a del Llibre de Difusi&oacute; a Escola Valenciana.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p align="justify" style="margin-left: 1.5cm; margin-right: 1.5cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; page-break-before: auto">Gemma Pasqual, vicepresidenta de l'AELC pel Pa&iacute;s Valenci&agrave; ha recordat en roda de premsa la import&agrave;ncia d'aquesta iniciativa per als escriptors, perqu&egrave; &eacute;s &laquo;l'&uacute;nic marc de trobada que tenim, on ajuntar-nos i parlar sobre cultura&raquo;. Tamb&eacute; ha destacat el canvi de clima amb les institucions valencianes, despr&eacute;s que en l'edici&oacute; anterior les autoritats p&uacute;bliques ni tan sols van respondre a la invitaci&oacute; per part dels organitzadors.</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">&nbsp;</p> <p align="justify">A m&eacute;s de les quatre entitats organitzadores hi participen 17 editorials i 6 llibreries, i hi col&middot;laboren totes les universitats p&uacute;bliques del Pa&iacute;s Valenci&agrave; a m&eacute;s de la Fundaci&oacute; pel Llibre i la Lectura, la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes i l'Institut d'Estudis Catalans. L'Ajuntament de Val&egrave;ncia ha col&middot;laborat en la difusi&oacute; de l'esdeveniment i hi ser&agrave; present com a entitat expositora. La Diputaci&oacute; de Val&egrave;ncia ha comprom&egrave;s una compra institucional de llibres en valenci&agrave; que seran destinats a la xarxa provincial de biblioteques. I per &uacute;ltim, la Generalitat Valenciana, a trav&eacute;s de la Direcci&oacute; General de Cultura, ha sufragat algunes de les despeses derivades de les necessitats log&iacute;stiques de la trobada.</p> <p class="rtecenter"><b>Trobareu tota la programaci&oacute; al web de la Pla&ccedil;a del Llibre:&nbsp;</b><a href="http://www.placadelllibre.com" target="_blank"><b>http://www.placadelllibre.com</b></a><b>&nbsp;<br /> I tamb&eacute; podeu seguir-ne l'actualitat a trav&eacute;s del compte a Twitter </b><a href="https://twitter.com/placadelllibre" target="_blank"><b>@placadelllibre</b></a></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si