Activitats i notícies

   

 • 25-11-16
  25 de novembre de 2016


  Els dies 27 i 28 de novembre se celebra a Brussel·les l'assemblea general anual de l'European Writers' Council, que comptarà amb la participació de la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid. L'EWC aplega desenes d'associacions d'escriptors a nivell europeu, entre les quals hi ha l'AELC des de 1989.

 • 25-11-16

  Ja es pot adquirir a les llibreries la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El volum, a la venda per 74 euros, consta de 1.481 pàgines. L'IEC ha establert un marge de 4 anys per a familiaritzar-s'hi, abans de la plena aplicació de la normativa.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">25 de novembre de 2016</span></div> <br /> <p align="justify">Ja es pot adquirir a les llibreries la <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana</i> de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans (IEC). El volum, a la venda per 74 euros, consta de 1.481 p&agrave;gines. L'IEC ha establert un marge de 4 anys per a familiaritzar-s'hi, abans de la plena aplicaci&oacute; de la normativa.</p> <p align="justify">L&rsquo;obra es va presentar ahir en una confer&egrave;ncia de premsa a l&rsquo;IEC en qu&egrave; van intervenir el president de l&rsquo;Institut, Joandom&egrave;nec Ros; la presidenta de la Secci&oacute; Filol&ograve;gica, M. Teresa Cabr&eacute;, i Gemma Rigau i Manuel P&eacute;rez Saldanya ―presidenta de la Comissi&oacute; de Gram&agrave;tica i director de l&rsquo;Oficina de Gram&agrave;tica, respectivament―, directors de l&rsquo;obra juntament amb Joan Sol&agrave;, que va morir abans de la finalitzaci&oacute; del projecte.</p> <p align="justify">L&rsquo;acte institucional de presentaci&oacute; de l&rsquo;obra tindr&agrave; lloc al Palau Macaya (passeig de Sant Joan, 108, de Barcelona) el 15 de desembre, a les set del vespre.</p> <p align="justify">La gram&agrave;tica oficial de l&rsquo;Institut d&rsquo;Estudis Catalans (IEC) ha estat pensada com la gram&agrave;tica normativa de refer&egrave;ncia del segle XXI. A difer&egrave;ncia de la de Pompeu Fabra, que era una gram&agrave;tica d&rsquo;autor, la de l&rsquo;IEC &eacute;s una obra col&middot;lectiva, oberta a la participaci&oacute; d&rsquo;experts diversos i consensuada en el si de la Comissi&oacute; de Gram&agrave;tica i la Secci&oacute; Filol&ograve;gica, i ratificada pel Ple de l&rsquo;IEC, concretament en la sessi&oacute; del 29 de setembre passat. Actualment, est&agrave; en proc&eacute;s de redacci&oacute; la <i>Gram&agrave;tica essencial de la llengua catalana</i>, que est&agrave; previst que s&rsquo;enllesteixi al final del 2017.</p> <p class="rtecenter"><a target="_blank" href="http://www.iec.cat"><img width="350" height="233" align="absMiddle" title="Gram&agrave;tica" src="/files/CyAvRPQWgAAn7X4.jpg" alt="" /></a><br /> <span style="font-size: smaller;"> Tota la premsa parlava ahir de la publicaci&oacute; de la Gram&agrave;tica. Fotografia: IEC.</span></p> <p align="justify"><b>Caracter&iacute;stiques generals</b><br /> La <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana </i>d&oacute;na continu&iuml;tat a la normativa gramatical que Pompeu Fabra va establir l&rsquo;any 1918, i es presenta m&eacute;s completa i actualitzada. No introdueix, doncs, canvis substancials, sin&oacute; matisos i m&eacute;s flexibilitat, i amplia i detalla la gram&agrave;tica de Fabra per donar resposta a q&uuml;estions que aquest no va plantejar o que va apuntar molt esquem&agrave;ticament. Al mateix temps, incorpora les solucions avalades per la tradici&oacute; i el prestigi social que encara no tenien el reconeixement per part de la norma. N&rsquo;&eacute;s un exemple l&rsquo;acceptaci&oacute; dels usos que fa cada parlar de les preposicions per i per a davant d&rsquo;infinitiu quan expressen finalitat &mdash;<i>Ho fan per viure</i> i <i>Ho fan per a viure</i>.</p> <p align="justify">La <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana</i> es caracteritza perqu&egrave; presenta la norma partint de la descripci&oacute; gramatical i atenent al marc geogr&agrave;fic ―els parlars― i social ―&eacute;s a dir, els diferents registres―, aix&iacute; com, m&eacute;s espor&agrave;dicament, a la dimensi&oacute; oral i escrita. Tamb&eacute; presenta, en primer terme i d&rsquo;una manera neutra, els fets generals que s&oacute;n v&agrave;lids en tots els territoris del domini ling&uuml;&iacute;stic catal&agrave; i en tots els registres, i concreta en quins parlars i registres s&oacute;n v&agrave;lids els restants, i si una determinada forma &eacute;s acceptable o no.</p> <p align="justify">Un exemple del tractament de formes pr&ograve;pies de territoris diferents pot ser el que fa refer&egrave;ncia a l&rsquo;expressi&oacute; de les fraccions hor&agrave;ries. La <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana </i>recull la pr&ograve;pia dels parlars del Principat ―el sistema anomenat de campanar, i que &eacute;s espec&iacute;fic de la llengua catalana: un quart de vuit, dos quarts de sis, tres quarts de quatre―, i la dels parlars valencians i bale&agrave;rics ―el sistema de rellotge: les set i quart, les set i mitja, les vuit menys quart. Cal entendre, en aquest cas, que el sistema que &eacute;s propi d&rsquo;uns territoris &eacute;s inusual i no s&rsquo;aplica fora d&rsquo;aquests territoris.</p> <p align="justify">Un exemple del tractament de formes pr&ograve;pies de registres diferents pot ser el de les combinacions pronominals. S&oacute;n acceptables combinacions com<i> li&rsquo;n</i> i <i>li ho</i> &mdash;<i>Li&rsquo;n falta una</i> i <i>Li ho dir&eacute;</i>&mdash; o <i>n&rsquo;hi</i> i <i>l&rsquo;hi </i>&mdash;<i>N&rsquo;hi falta una</i> i <i>L&rsquo;hi dir&eacute;</i>&mdash;, encara que en els registres formals s&oacute;n m&eacute;s habituals <i>li&rsquo;n</i> i <i>li ho</i>.</p> <p><b>Dossier amb m&eacute;s informaci&oacute; sobre la <i>Gram&agrave;tica de la llengua catalana</i>:</b> <a href="http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/dossier_premsa_Gramatica.pdf" target="_blank">http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/dossier_premsa_Gramatica.pdf</a></p><p class="rteright">[FONT: IEC]</p> <p align="justify"><br /> <b>La not&iacute;cia a la premsa:</b><br /> <i><br />Ara</i>: <a target="_blank" href="http://www.ara.cat/cultura/gramatica-llengua-catalana-introdueix-flexibilitat_0_1692430864.html">La nova 'Gram&agrave;tica de la llengua catalana' introdueix &quot;matisos i m&eacute;s flexibilitat&quot;</a>.<i><br />Ara</i>: <a href="http://interactius.ara.cat/nova-gramatica" target="_blank">10 coses que passaran a ser correctes amb la nova gram&agrave;tica</a>.<br />Web de la CCMA: <a href="http://www.ccma.cat/324/liec-publica-una-gramatica-nova-del-catala-mes-flexible-i-oberta-als-diferents-parlars-i-registres/noticia/2760438/" target="_blank">L'IEC publica una gram&agrave;tica nova del catal&agrave;, m&eacute;s flexible i oberta als diferents parlars i registres</a>.<i><br />El Pa&iacute;s (ed.Catalunya)</i>: <a target="_blank" href="http://cat.elpais.com/cat/2016/11/23/cultura/1479899212_289721.html">La nova gram&agrave;tica catalana: m&eacute;s flexible i atenta a les varietats dialectals</a>.<br /><i>El Peri&oacute;dico de Arag&oacute;n</i>: <a target="_blank" href="http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/iec-publica-gramatica-flexible-busca-reforzar-unidad-catalan_1161672.html">El IEC publica una gram&aacute;tica &quot;flexible&quot; que busca reforzar la unidad del catal&aacute;n</a>.<br /><i>El Peri&oacute;dico de Catalunya</i>: <a target="_blank" href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/iec-nueva-gramatica-catalana-flexibiliza-norma-5646759">El IEC publica la nueva 'Gram&agrave;tica de la llengua catalana', que &quot;flexibiliza&quot; la norma</a><i>.<br />El Punt Avui</i>: <a target="_blank" href="http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1024702-primera-gramatica-post-fabra.html?cca=1">Primera gram&agrave;tica post-Fabra</a>.<i><br /></i><i>El Punt Avui</i>: <a href="http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1022186-gramatica-de-l-iec.html">Gram&agrave;tica de l'IEC</a>.<i><br />El Temps</i>: <a href="http://www.eltemps.cat/ca/notices/2016/11/una-gramatica-per-a-tothom-17858.php" target="_blank">Una gram&agrave;tica per a tothom</a>. <i><br />La Vanguardia</i>: <a target="_blank" href="http://www.lavanguardia.com/cultura/20161123/412111369335/nueva-gramatica-catalana-unidad-lengua.html">La nueva gram&aacute;tica catalana es m&aacute;s &quot;flexible&quot; y busca reforzar la unidad de la lengua</a>.<i><br />La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave;</i>: <a target="_blank" href="http://www.laveupv.com/noticia/23381/la-gramatica-de-la-flexibilitat-arriba-a-les-llibreries">La Gram&agrave;tica de la &lsquo;flexibilitat&rsquo; arriba a les llibreries</a>.&nbsp;<br /><i>Lliure i Millor</i>: <a href="http://lliureimillor.cat/2016/11/24/el-portal-de-consultes-optimot-comenca-a-aplicar-els-canvis-de-la-nova-gramatica-de-liec/" target="_blank">El portal de consultes Optimot comen&ccedil;a a aplicar els canvis de la nova gram&agrave;tica de l&rsquo;IEC</a>. <i><br />Menorca.info</i>: <a target="_blank" href="https://menorca.info/menorca/cultura/2016/589510/nueva-gramatica-catalana-normaliza-variedades-linguisticas.html">La nueva gram&aacute;tica catalana normaliza las variedades ling&uuml;&iacute;sticas</a>.<i><br />Naci&oacute; Digital</i>: <a target="_blank" href="http://www.naciodigital.cat/noticia/120325/arriba/llibreries/nova/gramatica/llengua/catalana">La diversitat territorial i la llengua real, pilars de la nova &laquo;Gram&agrave;tica&raquo; del catal&agrave;</a>.<br />Rac1: <a target="_blank" href="http://www.rac1.cat/info-rac1/20161123/412110551578/nova-gramatica-catala-iec.html">El catal&agrave; ja t&eacute; nova gram&agrave;tica de l&rsquo;IEC</a>.<br /><i>&Uacute;tima Hora</i>: <a target="_blank" href="http://ultimahora.es/noticias/local/2016/11/24/233112/nueva-gramatica-catalana-normaliza-variedades-linguisticas.html">La nueva gram&aacute;tica catalana normaliza las variedades ling&uuml;&iacute;sticas</a>.<br /><i>Vilaweb</i>: <a target="_blank" href="http://www.vilaweb.cat/noticies/la-nova-gramatica-de-linstitut-que-diu-i-com-ho-diu/">La nova &lsquo;Gram&agrave;tica&rsquo; de l&rsquo;Institut: qu&egrave; diu i com ho diu?</a> <br /> <i>Vilaweb</i>: <a target="_blank" href="http://www.vilaweb.cat/noticies/la-nova-gramatica-ens-acosta-mes-al-castella/">La nova gram&agrave;tica, ens acosta m&eacute;s al castell&agrave;?</a></p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 15-11-16

  Aquest divendres va tenir lloc el Sopar Estellés a la ciutat de València. Se celebrà a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, després que s'hagués d'anul·lar per pluja el vèrtex valencià del sopar simultani del passat 23 de setembre.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">21 de novembre de 2016</span></div><br /> <p align="justify">Aquest divendres 18 de novembre va tenir lloc el Sopar Estell&eacute;s a la ciutat de Val&egrave;ncia. Se celebr&agrave; a l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia (Sant Ferran, 12), despr&eacute;s que s'hagu&eacute;s d'anul&middot;lar per pluja el v&egrave;rtex valenci&agrave; del <a target="_blank" href="/node/13184/">sopar simultani</a> del passat 23 de setembre.</p> <p align="justify">L'actriu i periodista Pilar Almeria va presentar i amenitzar la vetllada, que va tenir micro obert per a la lectura de poemes, i actuacions del cantautor Pau Alabajos i de la Coral Giner de la Societat Coral El Micalet. Hi particip&agrave;, entre molts altres, l'alcalde de Val&egrave;ncia, Joan Rib&oacute;.</p> <p align="justify">El Sopar Estell&eacute;s o Festa Estell&eacute;s s'inspira en els <i>Burns supper</i> (festa on els escocesos recorden el poeta Robert Burns), i combina poesia i gastronomia en un ambient festiu i popular, el marc m&eacute;s adient per recordar el poeta de Burjassot.</p> <p align="justify">La vetllada va ser organitzada conjuntament per Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, Ca Revolta i la Societat Coral El Micalet.<br /> <br /> Ac&iacute; en teniu fotografies i un resum del que va passar a les xarxes:<br /> &nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <div class="storify"><iframe width="100%" height="750" frameborder="no" src="//storify.com/EscriptorsAELC/valencia-a-estelles/embed?header=false" allowtransparency="true"></iframe><script src="//storify.com/EscriptorsAELC/valencia-a-estelles.js?header=false"></script><noscript>[<a href="//storify.com/EscriptorsAELC/valencia-a-estelles" target="_blank">View the story "València a Estellés" on Storify</a>]</noscript></div> <br /> &nbsp; <p>&nbsp;</p> <p align="center"><a><img width="500" height="707" align="absMiddle" alt="" title="#Pa&iacute;sEstell&eacute;s" src="/files/valencia-estelles-18-novembre-2016.jpg" /></a></p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 07-11-16

  Aquest divendres l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana celebrarà un any més a Eivissa el recital «Lletres Dites», en què autors illencs llegiran textos propis. Es tracta d'un cicle que es va iniciar al 2007 i que té la voluntat de donar a conèixer els escriptors de les Illes mitjançant la lectura de fragments literaris en la pròpia veu dels autors.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">7 de novembre de 2016</span></div><br /> <p align="justify">Aquest divendres l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana celebrar&agrave; un any m&eacute;s a Eivissa el recital &laquo;Lletres Dites&raquo;, en qu&egrave; autors illencs llegiran textos propis. Es tracta d'un cicle que es va iniciar al 2007 i que t&eacute; la voluntat de donar a con&egrave;ixer els escriptors de les Illes mitjan&ccedil;ant la lectura de fragments literaris en la pr&ograve;pia veu dels autors.</p> <p align="justify">Enguany hi participaran el poeta llucmajorer Miquel Bezares, l'escriptora eivissenca Iolanda Bonet i el poeta i pintor ciutadellenc Francesc Florit Nin. La vocal de l'AELC per Eivissa, Nora Albert, presentar&agrave; l'acte, que tindr&agrave; lloc a la biblioteca municipal Can Ventosa, aquest divendres 11 de novembre a les 20h. L'acte &eacute;s gratu&iuml;t.<br /> &nbsp;</p> <p align="center"><img width="550" height="259" align="absMiddle" src="http://www.escriptors.cat/files/lletres-dites-eivissa-2016.jpg" alt="" /><br /> <br /> &nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 03-11-16

  Bernat Capó: Fill predilecte de Benissa, per la seva trajectòria. [Més informació]
  Maite Carranza: Premi de literatura infantil El Vaixell de Vapor, La pel·lícula de la vida. [Més informació]

 • 02-11-16

  L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana col·labora un any més amb la Fira del Llibre en Català de Ciutadella, que organitzen el Consell Insultar de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella. L'AELC hi durà a terme l'Espai Reverb, un recital i vermut de presentació de novetats literàries dels nostres autors.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">2 de novembre de 2016</span></div><br /> <p align="justify">L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana col&middot;labora un any m&eacute;s en l'organitzaci&oacute; de la Fira del Llibre en Catal&agrave; de Ciutadella amb l'Espai Reverb, un recital i vermut de presentaci&oacute; de novetats liter&agrave;ries dels nostres autors.</p> <p align="justify">Enguany hi participen Miquel &Agrave;ngel Lim&oacute;n, Josefina Salord, Bartomeu Ribes i M&agrave;rius Serra, presentats per Ismael Pelegr&iacute;, aquest divendres 4 de novembre a les 19h a la pla&ccedil;a del Born de Ciutadella.</p> <p align="justify">La Fira del Llibre de Ciutadella proposa tallers, presentacions, rutes liter&agrave;ries, concursos i activitats diverses durant tot el dia, tant divendres com dissabte. Hi col&middot;laboren nou llibreries de Menorca: Llibreria Pau, vaDllibres, La Torre de Papel, Llibreria Catalana, Llibreria Sa Cat&ograve;lica, Juguettos, Llibreria Jocs, Sa Llibreria i Espai 14.</p> <p align="justify">M&eacute;s informaci&oacute;: <a href="/files/a2c57a04-dda0-475e-89ea-96fff0426cc6.pdf" target="_blank">Programa de la XII Fira del Llibre en Catal&agrave; de Ciutadella</a>.</p> <br /> <div class="rtecenter"><img width="550" height="249" align="absMiddle" src="http://www.escriptors.cat/files/espai-reverb-ciutadella-aelc-2016.jpg" alt="" /></div>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 26-10-16

  A través d'una carta oberta les principals associacions d'escriptors i traductors de l'Estat espanyol demanem un pagament centralitzat a l'Estat i les Comunitats Autònomes i una tarifa que ens garanteixi una remuneració justa per l'ús de les nostres obres a biblioteques i arxius.

  El dret a ser remunerats per aquest concepte està recollit a la Directiva europea 92/100.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">27 d'octubre de 2016</span></div> <br /> <p align="center"><b>A trav&eacute;s d'una carta oberta demanem un pagament centralitzat a l'Estat i les Comunitats Aut&ograve;nomes i una tarifa que ens garanteixi una remuneraci&oacute; justa per l'&uacute;s de les nostres obres en aquests espais culturals.</b></p> <p align="center"><b>El dret a ser remunerats per aquest concepte est&agrave; recollit a la Directiva europea 92/100. </b></p> <p align="justify">Els escriptors i traductors, a trav&eacute;s de les principals associacions que ens representen, hem sol&middot;licitat en una carta oberta un canvi en la legislaci&oacute; que regula el pr&eacute;stec p&uacute;blic dels llibres, amb la finalitat d&rsquo;obtenir una remuneraci&oacute; justa per l&rsquo;&uacute;s dels nostres llibres a les biblioteques. En l'escrit proposem, d&rsquo;una banda, un pagament centralitzat a c&agrave;rrec de l&rsquo;Estat i les Comunitats Aut&ograve;nomes i, de l&rsquo;altra, una tarifa no simb&ograve;lica que garanteixi una remuneraci&oacute; adequada, d&rsquo;acord amb la d&rsquo;altres pa&iuml;sos europeus, perqu&egrave; portem gaireb&eacute; 25 anys sense una normativa justa, equilibrada i eficient en la mat&egrave;ria.</p> <p align="justify">El text de la carta oberta, que farem arribar al Ministeri d&rsquo;Educaci&oacute;, Cultura i Esport de l'Estat espanyol, i a les conselleries de Cultura, &eacute;s el seg&uuml;ent:<br /> &nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: larger;"><b><u> Escriptors i traductors, per una remuneraci&oacute; justa pel pr&eacute;stec p&uacute;blic </u></b></span></p> <p align="justify">Els escriptors i traductors tenim reconeguts, en l&rsquo;&agrave;mbit europeu, en virtut de la Directiva 92/100, el <b>dret a ser remunerats pel pr&eacute;stec dels nostres llibres en biblioteques i institucions similars.</b> Tanmateix, aquest dret no est&agrave; essent efectiu a Espanya, la qual cosa suposa una clara discriminaci&oacute; respecte dels nostres col&middot;legues d&rsquo;altres pa&iuml;sos de la Uni&oacute; Europea.</p> <p align="justify">Per aix&ograve; cal tenir molt clar que aquesta remuneraci&oacute; es genera com a conseq&uuml;&egrave;ncia d&rsquo;una excepci&oacute; puntual als drets d&rsquo;autor, una figura jur&iacute;dica que podem comparar a una mena d&rsquo;expropiaci&oacute; a la propietat intel&middot;lectual dels creadors.</p> <p align="justify">&Eacute;s la pr&ograve;pia Uni&oacute; Europea la que reconeix, d&rsquo;una banda, que qualsevol esfor&ccedil; creatiu i art&iacute;stic exigeix uns ingressos suficients que serveixin de base a nous treballs i, de l&rsquo;altra, que <b>solament una regulaci&oacute; adequada permet garantir aquesta remuneraci&oacute;.</b></p> <p align="justify">El cert &eacute;s que la legislaci&oacute; espanyola no ha estat capa&ccedil; de garantir aquesta remuneraci&oacute; i els autors i editors portem quasi 25 anys sense una normativa justa, equilibrada i eficient en la mat&egrave;ria.</p> <p align="justify">Mentrestant, en la major part dels pa&iuml;sos europeus porten m&eacute;s de deu anys reconeixent aquest dret i <b>aplicant pol&iacute;tiques actives perqu&egrave; els autors i traductors rebin la remuneraci&oacute; que els correspon</b>. La realitat a Espanya &eacute;s molt diferent: primer es va aprovar una llei i m&eacute;s tard un reglament, que impossibiliten, de fet, que els autors rebin aquest pagament. En primer lloc perqu&egrave; situa en els ajuntaments l&rsquo;obligaci&oacute; de remunerar aquest dret, cosa que suposa acudir a cada un d&rsquo;ells perqu&egrave; facin efectiva la remuneraci&oacute; (i aix&ograve;, a la pr&agrave;ctica, ho impossibilita) i, en segon lloc, per l&rsquo;escassa quantitat d&rsquo;aquesta remuneraci&oacute;, <b>m&eacute;s de cent vegades per sota de la de pa&iuml;sos com It&agrave;lia i Pol&ograve;nia, i m&eacute;s de mil respecte de les de Fran&ccedil;a o Alemanya.</b></p> <p align="justify">Quan des de tots els &agrave;mbits s&rsquo;est&agrave; plantejant la necessitat d&rsquo;homogene&iuml;tzar la legislaci&oacute; de manera que iguali en drets els ciutadans dels diferents pa&iuml;sos de la Uni&oacute;, &eacute;s un contrasentit la situaci&oacute; que els autors vivim a Espanya.</p> <p align="justify"><b>Per aquest motiu requerim un canvi urgent</b> en la legislaci&oacute; del nostre pa&iacute;s per adequar-la al mandat europeu, amb la finalitat que els autors siguem remunerats de manera justa pel pr&eacute;stec p&uacute;blic dels nostres llibres. En aquest sentit <b>proposem</b>:</p> <p align="justify"><b><span style="font-size: larger;"> </span></b><span style="font-size: larger;"><b> &middot; </b>Un pagament centralitzat a c&agrave;rrec de l&rsquo;Estat i les Comunitats Aut&ograve;nomes, que es responsabilitzaran de la informaci&oacute;.</span></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>&middot; </b>Una tarifa no simb&ograve;lica que garanteixi una remuneraci&oacute; adequada, d&rsquo;acord amb la d&rsquo;altres pa&iuml;sos europeus.</span></p> <p align="justify"><b>La carta oberta ha estat signada per les associacions seg&uuml;ents: </b><br /> <br /> Asociaci&oacute;n Colegial de Escritores (ACE), Associaci&oacute; Col&middot;legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC), ACE Traductores (ACEtt), Asociaci&oacute;n de Autores Cient&iacute;fico-T&eacute;cnicos y Acad&eacute;micos (ACTA), Asociaci&oacute;n de Escritores de Euskadi / Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE), Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Asociaci&oacute;n de Escritores en Lingua Galega (AELG).</p><br /><a href="/files/carta-oberta-associacions-prestec-bibliotecari-27102016.pdf">Descarrega la carta en pdf</a>.<br />Trobareu m&eacute;s informaci&oacute; sobre pr&eacute;stec bibliotecari en aquest enlla&ccedil; del nostre apartat de temes professionals: <a target="_blank" href="http://www.escriptors.cat/temes-professionals-prestec-bibliotecari">http://www.escriptors.cat/temes-professionals-prestec-bibliotecari</a> <br type="_moz" />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 25-10-16
  25 d'octubre de 2015

  Els Premis Octubre han recuperat, en aquesta 45a edició, una de les activitats que tradicionament s'havien celebrat amb motiu del premi, els congressos. Enguany se n'hi duran a terme tres: «Els maquis: la resistència armada contra el franquisme (1936-1965)», «Congrés commemoratiu del seté centenari de la mort de Ramon Llull» i «Escriptors refugiats. La literatura en l’exili»,

 • 20-10-16

  Aquest dissabte va tenir lloc a Palma el Seminari de literatura infantil i juvenil, que va reflexionar sobre el binomi literatura i escola des de les diverses perspectives que aporten el món de la docència, els propis autors i l'àmbit institucional.

  Hi van participar entre altres Laura Borràs, Mercè Canals, Maite Carranza, Carme Gregori, Rodolfo del Hoyo, Anna Manso, Pere Morey, Bel Olid, Gemma Pasqual, Miquel Rayó, Lara Reyes, Caterina Valriu i Silvestre Vilaplana.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">24 d'octubre de 2016</span></div><br /> <p align="justify">Dissabte 22 d'octubre de 2016 va tenir lloc a Palma el Seminari de literatura infantil i juvenil, que reflexion&agrave; sobre el binomi literatura i escola des de les diverses perspectives que aporten el m&oacute;n de la doc&egrave;ncia, els propis autors i l'&agrave;mbit institucional. Ha estat coordinat per Rodolfo del Hoyo i Merc&egrave; Canals, coordinadors de la secci&oacute; de literatura infantil i juvenil de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, que organitz&agrave; el seminari amb el suport de Can Alcover-Obra Cultural Balear, CEDRO, la Conselleria de Transpar&egrave;ncia, Cultura i Esports del Govern de les Illes, l'Institut d'Estudis Bale&agrave;rics i la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.</p> <p align="justify">La primera confer&egrave;ncia va anar a c&agrave;rrec de Lara Reyes, doctora en Did&agrave;ctica de la llengua i la literatura per la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona, a m&eacute;s de mestra de prim&agrave;ria i formadora permanent del professorat, en la qual parl&agrave; del foment de la literatura a les escoles.</p> <p align="center"><iframe width="500" height="281" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/5gRYpbgIOhU" allowfullscreen=""></iframe></p> <p align="justify">Tot seguit Bel Olid, presidenta de l&rsquo;AELC, moder&agrave; una taula rodona en la qual les institucions p&uacute;bliques van parlar del seu paper en aquesta q&uuml;esti&oacute;. Hi participaren Laura Borr&agrave;s, directora de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes i Carme Gregori, professora de la Universitat de Val&egrave;ncia.</p> <p align="center"><iframe width="500" height="281" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/WJpdkjOJQLY" allowfullscreen=""></iframe></p> <p align="justify">El seminari continu&agrave; a l'horabaixa amb l'entrevista de la professora i escriptora Caterina Valriu a l'escriptor Miquel Ray&oacute;.</p> <p align="center"><iframe width="500" height="281" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/pV-kvsU8rdY" allowfullscreen=""></iframe></p> <p align="justify">A continuaci&oacute;, Gemma Pasqual moder&agrave; una taula rodona d&rsquo;autors en la qual van participar Maite Carranza, Anna Manso, Pere Morey i Silvestre Vilaplana. La jornada de treball es tanc&agrave; amb la lectura de les conclusions a c&agrave;rrec dels coordinadors del Seminari.</p> <p align="center"><iframe width="500" height="281" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/lHn4TdQ9c0Q" allowfullscreen=""></iframe></p> <p align="justify">Amb motiu del Seminari l'endem&agrave; va tenir lloc una ruta liter&agrave;ria sobre llegendes de Ramon Llull, a c&agrave;rrec de Caterina Valriu. La ruta es va fer per Palma, Algaida, Randa i Sineu.<br /> <br /> A continuaci&oacute; podeu veure un resum dels piulets i fotografies del Seminari:</p> <div class="storify"><iframe width="100%" height="750" frameborder="no" src="//storify.com/EscriptorsAELC/literatura-escola/embed" allowtransparency="true"></iframe><script src="//storify.com/EscriptorsAELC/literatura-escola.js"></script><noscript>[<a href="//storify.com/EscriptorsAELC/literatura-escola" target="_blank">View the story "Literatura i escola" on Storify</a>]</noscript></div> <br /> <p class="rtecenter"><b><br /> <br /> * * *</b></p> <p align="justify">La literatura infantil i juvenil &eacute;s essencial per a la formaci&oacute; dels infants i dels joves, per a la creaci&oacute; de nous lectors i per a la perviv&egrave;ncia futura de la literatura en general. Per aquesta ra&oacute; la Literatura infantil i juvenil t&eacute; una relaci&oacute; especial amb l&rsquo;escola. Els escriptors reconeixem l&rsquo;Escola Catalana per la tasca de foment de la lectura al llarg dels darrers trenta anys, aix&iacute; com els mestres,&nbsp; que,&nbsp; amb la seva feina, han fet possible que els nostres nens i joves estimessin els llibres i han facilitat l&rsquo;acostament a les aules d&rsquo;escriptores i il&middot;lustradors.</p> <p align="justify">De tant en tant es fa necessari, per&ograve;, posar a debat la relaci&oacute; entre <b>Literatura i Escola</b> des de diversos punts de vista.</p> <p align="justify">Des del m&oacute;n de la doc&egrave;ncia volem analitzar la introducci&oacute; de la literatura a l&rsquo;escola, com es decideixen les lectures i com s&rsquo;haurien de decidir, diferents maneres de llegir un llibre a l&rsquo;aula, com s&rsquo;incentiva la lectura liter&agrave;ria als alumnes i quin &eacute;s el paper de la biblioteca escolar.</p> <p align="justify">Des del m&oacute;n de les institucions, volem saber qu&egrave; fan pel foment de la lectura a les escoles, quins programes i projectes tenen, quina &eacute;s la col&middot;laboraci&oacute; entre els Departaments d&rsquo;Educaci&oacute; i Cultura dels tres governs, i quines s&oacute;n les mesures que es poden establir entre les institucions de l&rsquo;&agrave;mbit ling&uuml;&iacute;stic catal&agrave; per facilitar la circulaci&oacute; dels autors per les escoles i els instituts dels diversos territoris (tamb&eacute; Andorra, l&rsquo;Alguer i la Catalunya Nord).</p> <p align="justify">I al mateix temps, els autors volem posar sobre la taula les nostres experi&egrave;ncies destacades en la relaci&oacute; amb els lectors escolars, els nostres punts de vista dels autors sobre com llegir a les aules (cal examinar sobre els llibres o cal fer debats tipus club de lectura?). I abordat temes com la reutilitzaci&oacute; del llibre literari i el foment de la biblioteca personal, qu&egrave; pensen els autors sobre el que han de llegir els lectors en edat escolar (les modes, ajustar-se als curr&iacute;culums acad&egrave;mics, el pol&iacute;ticament correcte, llibertat d&rsquo;elecci&oacute;?), la import&agrave;ncia de l&rsquo;imaginari col&middot;lectiu: la invasi&oacute; de la literatura anglosaxona i la p&egrave;rdua de l&rsquo;imaginari nacional.</p> <p align="justify">Tanmateix, proposem el reconeixement a un autor, ja sigui per la traject&ograve;ria o per algun fet destacable, tot mitjan&ccedil;ant una entrevista entre un autor i una persona del m&oacute;n acad&egrave;mic. Ens ha sembla oport&uacute; homenatjar la figura de Miquel Ray&oacute; a c&agrave;rrec de Caterina Valriu.<br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><a target="_blank" href="https://goo.gl/forms/LwQtl9gi57xKrIGk1"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">-- ENTRADA GRATU&Iuml;TA, PLACES LIMITADES, FEU LA INSCRIPCI&Oacute; AQU&Iacute; --</span></a><br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><b><span style="font-size: larger;">PROGRAMA</span></b></p> <p><b><a target="_blank" href="/files/seminari-lij-palma-aelc-2016.pdf"><img width="200" height="400" align="left" alt="" style="border:10px solid #FFFFFF" title="PROGRAMA SEMINARI LIJ PALMA AELC 2016" src="/files/seminari-lij-palma-aelc-2016.jpg" /></a></b><span style="font-size: larger;"><b>Dissabte 22 d'octubre</b></span><br /> &nbsp; <br /> 11.30h. Salutaci&oacute; de la presidenta de l'AELC Bel Olid en companyia de la vicepresidenta de l'AELC a les Illes Fanny Tur i dels coordinadors de la secci&oacute; de literatura infantil i juvenil de l'AELC Merc&egrave; Canals i Rodolfo del Hoyo.<br /> &nbsp; <br /> 11.45h. Confer&egrave;ncia a c&agrave;rrec de Lara Reyes.<br /> &nbsp; <br /> 13.00h. Taula rodona d'institucions amb Laura Borr&agrave;s, directora de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes i Carme Gregori, professora de la Universitat de Val&egrave;ncia. Modera: Bel Olid.<br /> &nbsp; <br /> 14.30h. &Agrave;pat i caf&egrave; literari.<br /> &nbsp; <br /> 16.00h. Caterina Valriu entrevista l'escriptor Miquel Ray&oacute;.<br /> &nbsp; <br /> 17.30h. Taula rodona d'autors, amb Maite Carranza, Anna Manso, Pere Morey i Silvestre Vilaplana. Modera Gemma Pasqual.<br /> &nbsp; <br /> 19.00h. Clausura i conclusions amb Merc&egrave; Canals i Rodolfo del Hoyo.<br /> &nbsp; <br /> <span style="font-size: larger;"><b>Diumenge 23 d'octubre</b></span><br /> &nbsp; <br /> 10.00h. Ruta lul&middot;liana i el seu llegendari, a c&agrave;rrec de Caterina Valriu.<br /> Es far&agrave; a Palma, Algaida, Randa i Sineu.<br /> Sortida des del Moll vell de Palma a les 10.00h i tornada al mateix lloc al voltant de les 17.00h.<br /> El preu inclou ruta, dinar al rest. Antic Celler Son Tore&oacute; i despla&ccedil;aments amb autocar.<br /> Preu soci AELC: 15&euro;; no soci: 20&euro;. Cal fer ingr&eacute;s, indicant el nom i cognoms al c/c de l'AELC ES50 2100 0900 9902 0871 9337<br /> <br /> <br /> <a target="_blank" href="/files/seminari-lij-palma-aelc-2016.pdf">Descarregueu-vos-en el programa</a>.<br /> <br /> LLOC: Can Alcover. C. de Sant Alonso, 24, Palma.<br /> <br /> Ho organitza: Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana.<br /> Amb el suport de: CEDRO, Institut d'Estudis Bale&agrave;rics, Conselleria de Transpar&egrave;ncia, Cultura i Esports del Govern de les Illes, Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes, Can Alcover.<br /> <br /> &nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si