'Quin futur tindran els llibres europeus?' Els llibres i el mercat del llibre en l'ampliació de la Unió

European Writers' Congress.
2003

Resolució

Els participans al Congrés, més de 150 actors principals en la indústria del llibre (autors/es, traductors/es, editors/es, llibreters/es, bibliotecaris/es) i representants de ministeris i institucions dins del sector del llibre, van tractar els temes principals de la política del llibre que actualment estan pendents en la Unió Europea ampliada. Es van acordar els següents principis i s'exposen aquí per al Consell de Ministres, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Comité d'Afers Culturals: - El paper de la cultura en la Unió Europea definit en l'article 151, paràgraf 4 del Tractat, que diu: "l'obligació de la Comunitat de tenir en compte aspectes culturals en les seves accions d'acord amb el què es va estipular en el Tractat, en particular de cara a respectar i promoure la diversitat de cultures" hauria de ser aplicat activament dins de les polítiques adoptades per la Unió Europea i reforçades dins de les discussions sobre el futur institucional i polític de la Unió portat a terme per la Convenció Europea. En aques context, les indústries culturals i creatives i, en particular, la indústria del llibre, ha de trobar un tractament adequat i un lloc dins d'altres polítiques europees, com l'educació, el treball i la creació de noves oportunitats de treball, programes de la societat de la informació i nous programes de tecnologies, normes de competició, etc. - La Unió Europea ha de tenir una política més ambiciosa de llibres i lectura i no hauria de cenyir-se al programa Cultura 2000, modestament finançat. És essencial reconèixer el significat cultural i econòmic del sector del llibre, en l'apartat de publicacions s'estima que representa un volum de vendes d'uns 20 bilions d'euros, durant el 2001 (per exemple, més alt que el dels sectors audiovisual i de la música), més de 25.000 llibreters a la UE, així com més de 54.000 escriptors/es i traductors/es representats en les organitzacions del Congrés d'Escriptors/es Europeus. - Les institucions europees haurien de promoure i intensificar la producció d'estadístiques comparatives fiables en els camps del llibre amb la traducció inclosa, venda de llibres, treball i ocupació, despeses públiques del llibre, alfabetització, habilitats de lectura, pràctica de la lectura i estadístiques del préstec a les biblioteques. La producció d'estadístiques És vital per mostrar la importància dels llibres en la societat europea i poder recolzar mesures específiques de ser preses per les institucions europees. L'harmonització de les activitats de recerca poden ser garantides a través de la intensificació de l'important treball fet per l'Eurostat. - S'han fet unes línies d'acció específica per "llibres i lectura" en el pressupost del programa Cultura 2000 durant el 2003 que s'haurien de retenir. El programa hauria de finançar iniciatives útils i vàlides a favor de la promoció de la lectura i els llibres, incloient-hi actors de tota la comunitat del llibre, amb creadors/es com escriptors/es, traductors/es i il.lustradors/es literaris, editors, llibreters/es i bibliotecaris/es. Les accions pel què fa a les indústries culturals haurien d'incloure's en projectes pilot. Els següents projectes haurien també de recolzar la promoció de llibres europeus en els mercats de drets internacionals, a través de la participació en fires del llibre fora de la UE. - La traducció juga un rol molt important i la lliure circulació d'idees i literatura entre la Unió Europea ampliada hauria de ser recolzada de manera continuada a través de programes apropiats europeus i nacionals. - Entre les prioritats més altes del sector europeu del llibre hi ha la promoció de la lectura. És vital finançar iniciatives adequades, principalment campanyes de lectura i programes sobre habilitats de lectura. Un pla d'acció específica d'una inversió substancial en alfabetizació atorgaria el millor retorn, a llarg termini, a la economia europea. - Autors/es, editors/es, llibreters/es, bibliotecaris/es, i altres professionals del sector haurien de ser consultats en la redacció dels continguts electrònics i altres programes de la societat de la informació, ja que aquests programes ofereixen oportunitats de produir i difondre continguts culturals i afecten el futur del sector del llibre. És essencial, especialment pels nous membres de la UE, trobar finançament per a l'educació i formació de l'escriptura, traducció, edició, disseny, producció i marketing de llibres i textos tant publicats en impremta com en forma digital, a través dels programes d'ensenyament i formació. - Una definició de "llibre" acurada i actualitzada, que ha de tenir en consideració que l'element crucial de ser protegit és el contingut i no la forma, s'ha de treballar com a tal i aquesta definició seria vital alhora de prendre decisions polítiques, com els índexs de l'IVA, preus fixats dels llibres, protecció de la propietat intel.lectual. - S'ha de tenir en compte la naturalesa dual dels llibres com a béns culturals i econòmics, quan les regulacions comercials i econòmiques estan en joc. És important reconèixer i abandonar mesures intocables nacionals i europees a favor de la promoció dels llibres. En aquest context, els llibres, en qualsevol forma, haurien de ser taxats amb l'índex d'IVA més reduït. Les provisions nacionals sobre els sistemes de preus fixats del llibre, on existeixen en la base del principi de subsidiaritat, s'haurien de respectar i no ser burlades per altres regulacions europees.

Atenes el 10 i 11 d'abril de 2003

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.