nom
nom
Pedra de tartera
La Magrana (Els llibres de butxaca, 17)
Barcelona, 1993, 3a ed.


Edat de lectura

L'autora comenta que aquesta obra, pel fet d'haver-se publicat per primera vegada en una col.lecció juvenil, de vegades s'ha fet llegir massa aviat. En general, no s'hauria de llegir abans dels 14 o 15 anys per poder-la comprendre amb profunditat.

Argument

Pedra de tartera ens explica en primera persona la vida d'una dona, Conxa, que, ja gran i lluny dels paratges que la van veure néixer i on ha passat la major part de la seva vida, refà la seva trajectòria vital en una mena de memòries que recullen, en tres parts, tres estadis vitals de la protagonista. Ambientada al Pallars, i en el període històric que va des de començaments de segle fins als anys seixanta, la vida de Conxa es veu fortament marcada pels esdeveniments històrics (l'adveniment de la República, la Guerra Civil, els primers anys del franquisme) d'una banda i, en un altre pla, per les característiques pròpies del seu entorn (la pobresa de la família, el fet de sentir-se forastera a casa dels oncles, la dependència envers els oncles, després del marit i després dels fills).

Tema

La protagonista viu una situació de desarrelament en diverses etapes: l'abandó del nucli familiar per anar a viure a casa els oncles, la pèrdua del marit mort en la Guerra Civil i l'allunyament de l'entorn geogràfic (del Pallars rural a la Barcelona urbana). Juntament amb aquest tema, eix de tota la trajectòria vital de Conxa, és important també destacar altres temes subsidiaris com ara el de la migració camp-ciutat, la submissió de la dona que es viu en el seu entorn, la recuperació de la memòria o de la realitat històrica més o menys propera, la soledat...

Personatges

Conxa, la protagonista, és una dona vital i entusiasta, continguda en l'expressió dels seus sentiments igual que tots els personatges del seu entorn. Des de la maduresa té la capacitat de reflexionar, la lucidesa de veure la inutilitat de la vida sempre sotmesa als altres (jo, que mai ningú no m'havia preguntat què vols) i la capacitat de denúncia de la pobresa material i humana, tot i fent-ho sense emprar mai un to rebel. La resignació és la seva companya en tot moment.
Conxa és un personatge molt ben caracteritzat, ric en matisos i que ens permet veure l'evolució que fa al llarg de la seva vida a causa de totes les seves vivències. És un model de dona que, malgrat estar molt contextualitzada, és extrapolable a qualsevol altre entorn i moment històric. En la darrera fase de la seva vida ens diu, com a resum de la seva existència: em sento com una pedra amuntegada en una tartera.
Pel que fa als altres personatges de la novel.la, es poden destacar en Jaume (el marit(, la tia i la Delina (la seva amiga(, tots ells personatges molt ben caracteritzats, a diferència d'altres de secundaris, que il.lustren només algun aspecte determinat, com ara la mestra, el Martí de cal Sebastià, els fills...

Suggeriments didàctics

1.Una activitat interessant per entendre i situar-se en el context històric de la novel.la pot ser fer una llista ordenada cronològicament de fets històrics importants ocorreguts en el període que inclou la novel.la (aproximadament, de 1902 a 1977) i veure quins d'aquests fets queden reflectits d'alguna manera a l'obra.

2. La novel.la es divideix en tres parts. Per tal de fer una activitat per aprofundir en l'estructura de l'obra, es pot calcular el nombre de planes de cada part i els anys que hi transcorren. S'ha d'observar si són proporcionals o bé si hi ha alguna part molt desigual en algun d'aquests aspectes. Se n'ha de fer un comentari i trobar-hi explicacions. Després, es pot fer buscar un títol per a cada part de l'obra que sigui tan representatiu del seu contingut com el títol general (Pedra de tartera) ho és de tota la novel.la.

3. Una de les característiques importants de la protagonista és el fet que parla pallarès. De tota manera, l'autora diu que únicament fa servir molts elements del lèxic, sense entrar en la qüestió morfològica. Es pot fer un treball de buidat del lèxic propi del pallarès que hi ha a la novel.la; es reparteixen els 34 capítols entre els alumnes i cadascú ha de fer una llista de tots els elements lèxics que hi apareguin. Després, en grups de tres o quatre, miren d'establir el significat de totes les paraules que han trobat. Si necessiten ajuda, poden consultar el Diccionari català-valencià-balear d'Alcover-Moll.

4. Aprofitant que podem comptar amb la versió teatral d'aquesta obra, se'n pot fer una lectura (o representació) a classe d'algun passatge. Cal tenir en compte que Joaquim Vilà i Folch va convertir l'única veu de la novel.la en tres, que ens informen de la vida de la protagonista jove, adulta i vella, a part de parlar per boca dels altres personatges. Pot ser interessant fer la comparació amb la novel.la i descobrir les claus del canvi de gènere.

-------Espai
Biografia
----------
Publicacions
---------
Comentaris
---------
Guies de lectura
---------
-------Espai
Tornar a portada