Blai Bonet
Associació d'Escriptors en Llengua Catalana
Obra

A l'hongarčs


  • A tenger (El mar). Budapest: Palimpszeszt, 2001. (Trad. Székely Ervin)


  • --------------------