Decàleg Manifest dels Autors

d'abril del 2007

Els sotasignants, membres de les Juntes Directives de l'AELC (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana) i de l'ACEC (Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya) i els seus respectius Consells Assessors considerem necessari manifestar:

1.- Que la legislació europea sobre el dret d'autor ha suposat un lent avenç social en el camí de l'equiparació amb altres drets laborals i patrimonials; també per incentivar la creació cultural i protegir l'edició contra el frau i la pirateria.

2.- Que el respecte social al dret d'autor indica una sensibilitat democràtica que protegeix la cultura de totes i cadascuna de les llengües i que potencia la societat del coneixement. És, doncs, un dels índexs més significatius del nivell cultural d'un país.

3.- Que no és cert que la remuneració a l'autor pel préstec de les seves obres constitueixi un atemptat contra el servei públic. No hi ha cap país en què el servei públic pugui gestionar-se al marge del respecte a la llei, ni finançar-se a costa de no satisfer honoraris als seus treballadors o regatejar el pagament de serveis, subministraments o drets.

4.- Que el pagament de drets d'autor s'articula en proporció als ingressos que generen els exemplars distribuïts. Així, doncs, és dubtós que el préstec bibliotecari no comporti alguna mena de perjudici econòmic per a l'autor.

5.- Que resulta realment difícil considerar abusiva la quantitat de 20 cèntims, fixada amb caràcter transitori pel Legislador espanyol, com a pagament de drets a l'autor per cada obra adquirida per a préstec independentment del nombre de préstecs realitzats. I que cal esperar que els titulars de les institucions públiques i privades facin front a les seves obligacions legals incrementant les dotacions a les biblioteques per tal de no haver de repercutir en els usuaris aquest pagament.

6.- Que, així com ningú no pot obligar ningú a exercir els seus drets, tampoc ningú no pot obligar, individualment o col·lectiva, a la seva renúncia.

7.- Que el dret d'autor per préstec bibliotecari no és conceptualment ni jurídicament cap impost o cànon, fet pel qual ha rebut l'empara total del Tribunal Europeu de Justícia.

8.- Que el dret d'autor per préstec bibliotecari no pot ni ha de ser confós amb el cànon o sistema legal compensatori per còpia privada. Que les converses en aquest terreny amb les multinacionals fabricants de suports i equips digitals deuen concloure amb garanties per a la propietat intel·lectual i en consideració a l’interès general del país.

9.- Que sembla interessada, i no és acceptable, la circulació d'insídies contra les entitats de gestió col·lectiva de drets. En el cas del llibre, els autors compartim amb els editors la direcció de CEDRO, i les associacions d'escriptors estem en disposició d'explicar els criteris d'administració de drets i els beneficis directes i indirectes que reverteixen sobre els autors.

10.- Que no s'ha de confondre l'autor de textos, traduccions, adaptacions, edicions crítiques o compilacions, siguin d’encàrrec o no, amb un proveïdor empresarial. L'autor és una persona física i la seva autoria moral és legalment irrenunciable. L'autoria no és atribuïble als anomenats "equips editorials", i és escandalosa la utilització editorial de la figura '"obra col·lectiva" al marge de l'esperit i de la lletra de la Llei de la Propietat Intel·lectual.

Barcelona, 18 d'abril de 2007

Adhesions al manifest a 17 d'abril de 2007
ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA (AELC)

JUNTA DE L'AELC
Guillem-Jordi Graells, President
Lluïsa Julià, Secretària
Mercè Canela, Vicepresidenta Principat
Ramon Guillem, Vicepresident País Valenciè
Laura Santamaria, Tresorera
Adrià Chavarria, Vocal Principat
Magí Sunyer, Vocal Principat
Salvador Company, Vocal País Valencià
Isabel Robles, Vocal País Valencia
Margarita Ballester, Vocal Illes
Pep Cerdà, Vocal Illes

COMISSIÓ CONSULTIVA AELC
Josep Maria Castellet, Expresident
Vicenç Llorca, Exsecretari
Joan Mas Vives Exvicepresident Illes
Francesc Parcerisas, Expresident / exvicepresident Principat
Jaume Pérez Montaner, Expresident
Josep Piera, Exvicepresident País Valencià
Ignasi Riera, Exsecretari
Gabriel ST Sampol, Exvicepresident Illes
Isabel-Clara Simó Exvicepresidenta Principat

ASSOCIACIÓ COL·LEGIAL D’ESCRIPTORS DE CATALUNYA (ACEC)

JUNTA DE L'ACEC
Montserrat Conill, Presidenta
Miquel de Palol, Vicepresident
Manuel Serrat Crespo, Vicepresident segon
José Luis Giménez-Frontín, Secretari General
Alejandro Gómez-Franco, Tresorer
Agnès Agboton, Vocal
Dante Bertini, Vocal
Anna Caballé, Vocal
David Castillo, Vocal
Mayte Jiménez, Vocal
José Florencio Martínez, Vocal
José María Micó, Vocal
Anne Hélène Suárez Girard, Vocal
Antonio Tello, Vocal

CONSELL ASSESSOR ACEC
José Corredor Mateos, Expresident
Salvador Giner
Román Gubert, Expresident
Joaquín Marco, President d'Honor
Eduardo Mendoza, Exvicepresident
Salvador Pániker, Exvicepresident
Cristina Peri Rossi
Carme Riera
Manuel de Seabra, Expresident