Estudi 'Escriure en català: estat de la professionalització' (2014)


Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, desembre de 2014.
 
Cliqueu a sobre la coberta per descarregar-vos l'estudi (pdf).
 
 
 
Presentem un resum dels resultats de l'enquesta duta a terme entre els socis de l'AELC els mesos de febrer a abril del 2014, continuació en certa manera de la realitzada els anys 2006-2007.
 
Un cop feta la recopilació de les dades i la seva anàlisi estadística, s'han establert relacions entre variables identificant grups de població dintre de la mostra en funció del diferent grau de professionalització o del nivell d'impacte de la crisi econòmica que han patit. A través d'aquestes anàlisis s'han identificat les variables que interessava aprofundir i veure quins tractaments o correlacions podien fer-se; per exemple, la diferent afectació de la crisi per perfils professionals, la casuística concreta dels traductors o les diferències en les negociacions contractuals.

Un element definitori d'aquesta enquesta és que permet una anàlisi comparativa entre els resultats d'ara i els que van sorgir de la del 2006-07, i així s'ha procurat plasmar quan això resultava significatiu. S'ha mirat d'aprofitar al màxim el fet que l'enquesta prèvia es va realitzar just en el punt en què es considera que va començar l'actual crisi econòmica, per tal de comparar-lo amb l'enquesta d’ara, quan els efectes d'aquesta crisi estan probablement en el seu punt més àlgid en termes de retallades públiques, pèrdua de poder adquisitiu de gran part de la població i dificultats generalitzades en l'àmbit laboral i professional.

Aquesta voluntat de l'AELC d'afinar el grau d'afectació de la crisi que pateixen els seus socis, no és un cas aïllat: en el context actual, són diverses les entitats de l'àmbit cultural i social que procuren fer una anàlisi acurada dels efectes d'aquesta crisi i les «mesures d'austeritat» sobre les seves poblacions de referència per tal de, d'una banda, denunciar la situació i, de l'altra, poder proposar alternatives. En aquest sentit, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) distribuïa, recentment, una enquesta entre els professionals del món de les arts i la cultura per tal de conèixer el seu grau de professionalització i d'afectació a causa de la crisi.

De bon principi, hem estat conscients de l'esforç que suposa respondre una enquesta tan extensa i per aquest motiu hem fet tots els possibles per facilitar-ho al soci: a més de la resposta en paper, es va habilitar un sistema per poder respondre el qüestionari online de manera segura i anònima. També es va ampliar el termini per donar temps suficient per respondre'l. Si bé la taxa de resposta, del 18'9%, ha estat inferior a la de l'enquesta realitzada el 2006-07, podem afirmar que els resultats són significatius i extrapolables al conjunt de la població –els socis de l'AELC– ja que, com veurem a continuació, les característiques sociodemogràfiques de la mostra no difereixen pràcticament gens de les del conjunt d'associats.

Els motius que poden haver portat molts socis a no respondre l'enquesta són diversos. A band d'un possible desànim –ben comprensible, tot i que difícilment mesurable–, no s'ha de descartar que la voluntat d'altres entitats per disposar de diagnòstics acurats sobre el que està passant, pugui haver produït una certa saturació d'enquestes als socis, saturació que pot ser que s'hagi traduït en una participació més baixa del que hauria estat desitjable. Així, recordem que, per exemple, l'enquesta del CoNCA es va tancar amb un 12% de participació.

Només ens queda agrair molt sincerament a tots els socis que han dedicat una part del seu temps a omplir el qüestionari i ens l'han fet arribar, ja sigui online o en paper. També a aquells que, per manca de temps i/o d'energies, no l'han pogut omplir però ens han transmès els seus motius, els seus suggeriments i el seu agraïment per la feina feta. Finalment, i de manera destacada, la Junta directiva de l'AELC agraeix a la consultora StatInsights la feina realitzada en les diverses fases de revisió i actualització del qüestionari, de compilació i anàlisi de les dades i de redacció dels successius informes complets –que, per descomptat, estan a disposició dels associats interessats a consultar-los– i, de manera molt especial, a Marc Aguilar i Lluís Mangot, que han estat les persones que han vetllat per tot el procés amb paciència infinita davant els requeriments, amb voluntat didàctica en els temes més tècnics estadístics i sociològics, sempre amb la màxima cordialitat i amb un alt grau professional.


Barcelona, juliol-novembre de 2014