Comunicat de la Federació Galeusca sobre la LOMCE

Març de 2013

El compromís públic amb la ciutadania que la Federació Galeusca té assumit des de la seva fundació, ens obliga a posar en coneixement de la societat la nostra preocupació davant el reforç intencionat de la voluntat política de restar estatus educatiu als idiomes gallec, èuscar i català, propis i oficials de Galícia, Euskadi i els Països Catalans, símbols identitaris de les nostres nacions i instruments de treball per a les persones que creem corpus literari en les diferents manifestacions, bé siguin de ficció, bé d’assaig i investigació.

Constatem la incoherència de la teorització recollida en l’exposició de motius de l’avantprojecte de la LOMCE i, per tant, la inviabilitat de la seva concreció educativa en el futur formatiu de l’alumnat, en pretendre defensar com a fonament d’aquest nou reglament la qualitat educativa des del reforç de valors, competències i coneixements en l’alumnat de l’Estat, marginant i treient espai d’aprenentatge actiu a la diversitat lingüística i cultural que sustenta l’Estat espanyol i que reafirmen els nostres limitats i insuficients Estatuts d’Autonomia.

Entenem que no es pot avançar en la millora de la qualitat d’aprenentatge global de l’individu si es prescindeix o es limita la seva capacitat per a conèixer i reconèixer-se en el seu entorn, marcat per l’heterogeneïtat i la diversitat lingüística i cultural; democràcia, respecte, solidaritat i equilibri són paraules que perden, amb aquesta filosofia segregadora que empara l’avantprojecte de la LOMCE, el seu valor i la seva centralitat més profunda.

És impossible defensar la necessitat de formar una societat oberta, plural, global i participativa, capaç de desenvolupar al màxim les capacitats de cada persona si, partint d’una estratificació a tres nivells de les matèries que s’imparteixen en els currículums, les nostres llengües deixen d’estar en peu d’igualtat amb el castellà, com a matèries troncals, per passar a tenir la mateixa consideració d’una segona llengua estrangera, en una posició jeràrquica inferior a la que es concedeix a la matèria de Religió.

En aquest sentit, considerem que aquest segon avantprojecte empitjora substancialment el primer esborrany de la llei presentat al seu dia, cosa que evidencia no solament la falta de respecte a les llengües i cultures nacionals de l’Estat espanyol, sinó que mostra el menyspreu que mereixen als seus redactors, posant en evidència la seva obsessió per, com han reconegut, espanyolitzar els infants i els joves dels nostres territoris nacionals.

Creiem que la voluntat que recull el document de voler elaborar una reforma educativa “sensata, pràctica, que permeti desenvolupar al màxim el potencial de cada alumne”, es contradiu en la interpretació de la qüestió pròpiament plurilingüe que caracteritza l’Estat espanyol i en la valorització i la protecció de garantia de futur per a les diferents llengües cooficials a què obliga la Constitució.

És per això que, després de la lectura d’aquest avantprojecte de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, traslladem a la ciutadania la nostra preocupació pel deteriorament progressiu per a les generacions més joves tant del prestigi social de les nostres llengües com de l’accés al seu domini oral i escrit, i exigim als responsables que retirin aquest esborrany i treballin, des de la capacitat de diàleg i de negociació precisa amb les parts afectades, en una nova redacció conseqüent amb la realitat plurilingüe espanyola, on es reconegui la capacitat de totes les llengües oficials de l’Estat a crear habilitats cognitives, enriquir competències transversals, ampliar el pensament crític, gestionar la biodiversitat natural i fomentar les destreses creatives i la capacitat de comunicar i entendre’s des d’un jo que respecta l’altre.

En conseqüència,

a) La Federació Galeusca manifesta la seva oposició radical al segon avantprojecte de la LOMCE presentat pel Ministeri d’Educació. Aquesta oposició es basa en el tractament que l’avantprojecte dóna a les nostres llengües i literatures, un tractament que es tradueix en el menyspreu cap a elles i la intenció de reduir la seva presència i la seva valoració social, en un camí que només porta a una situació encara més desfavorable i minoritzadora.

b) Denunciem l’obsessió espanyolitzadora i negadora de les diferents realitats que es fa patent, també, en l’atreviment de finançar amb fons públics el desconeixement de la llengua pròpia, arbitrant que quan els pares ho decideixin així, serà l’administració autonòmica la que haurà de finançar una formació aliena a la nostra llengua i que, per tant, s’estarà incomplint la nostra legislació.

c) Des de la Federació Galeusca convoquem els governs gallec, basc, català, valencià i de les Illes a analitzar el veritable significat de la llei i exigir que no s’envaeixin les competències de la Junta de Galícia, del Govern basc, de les Generalitats de Catalunya i València i del govern de les Illes.

d) La Federació Galeusca donarà suport a les reivindicacions promogudes per la ciutadania que reclamin la retirada d’aquest avantprojecte, ja que si es mantingués significaria avançar en el deteriorament dels nostres idiomes fins a temps predemocràtics.

e) Les escriptores i els escriptors de la Federació Galeusca no podem acceptar que qui té la responsabilitat de governar-nos actuï d’aquesta manera contra les nostres llengües, sense atendre la realitat sociolingüística de cada territori i posant traves a una política lingüística normalitzadora la qual ha de tenir com a primer objectiu frenar la pèrdua de parlants entre les generacions més joves.

f) La Federació Galeusca fa una crida a la participació de la ciutadania en les mobilitzacions que es convoquin en defensa dels nostres idiomes.