Estatuts de la Federació d'associacions d'escriptors Galeusca

CAPÍTOL I
DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI I ÀMBIT

    Article 1.- Amb la denominació FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS D’ESCRIPTORS GALEUSCA es constitueix una FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS  a l’empara de la Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, i sense ànim de lucre.

    Article 2.- Aquesta  Federació es constitueix per temps indefinit.

    Article 3.- L’existència d’aquesta Federació té com a finalitats:
    1. La representació, la promoció i la defensa dels escriptors i escriptores en llengües catalana, gallega i basca.
    2. La coordinació de les accions dels seus membres en vista a una major eficàcia en la defensa dels drets professionals en tots els seus aspectes.
    3. L’actuació conjunta davant d’organismes i institucions de l’administració pública, tant en l’àmbit estatal com autonòmic i europeu, i aquelles de caràcter privat en qualsevol d’aquests àmbits.
    4. L’impuls de la normalització del fet literari en les seves diverses manifestacions i suports, de la professió d’escriptor i escriptora i de l’ús social i creatiu de les llengües indicades.
    5. El foment de les relacions amb altres Federacions o Associacions que representin els interessos d’escriptors i escriptores, així com aquelles que agrupin les empreses o agents que vehiculen la difusió i la comunicació de la producció literària en tots els seus gèneres.

    Article 4. Per al compliment d’aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
    - Difusió i promoció de les llengües respectives i de la producció literària realitzada a través d’elles en els distints gèneres i suports.
    - Desenvolupament de programes d’investigació i formació i encàrrec d’estudis monogràfics sobre temes professionals.
    -  Organització de congressos, seminaris, cursos, exposicions i altres activitats col·lectives.
    - Edició de documents, estudis i treballs de divulgació.
    - Participació en organismes públics i privats.

    Article 5.- La Federació estableix el seu domicili social a Barcelona, carrer de la Canuda, 6, 5è pis., 08002 Barcelona, i l’àmbit territorial des del qual es realitzaran principalment les activitats serà el de l’Estat espanyol amb projecció exterior a l’àmbit europeu i de la resta del món.

CAPÍTOL II
ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

    Article 6.- La Federació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada per: un President, un Vicepresident, un Secretari. Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests càrrecs seran designats i revocats per l’Assemblea General i el seu mandat tindrà una durada de dos anys. El Vicepresident ostentarà també el càrrec de Tresorer. Hi podran haver vocalies, que es crearan en funció de l’ingrés de nous membres associats, de manera que tots ells estiguin representats en la Junta Directiva.
    Les Associacions que formen part de la Federació hauran d’assumir successivament els tres càrrecs indicats amb la finalitat d’assegurar una rotació pertinent, excepte acord unànim en contra.
    A aquests efectes, el nomenament dels càrrecs indicats recaurà en les Associacions que formen part de la Federació, les quals hauran de nomenar la persona física que les representi.
   
    Article 7.- Els membres de la Junta Directiva que haguessin exhaurit el termini per al qual van ser escollits, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment que es produeixi l’acceptació dels qui els substitueixen.

    Article 8.- La Junta Directiva es reunirà tantes vegades com determini el seu President i a iniciativa o petició de qualsevol dels seus membres. Quedarà constituïda quan hi assisteixin la meitat més un dels seus membres i perquè els acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d’e4mpat, el vot del President serà de qualitat.

    Article 9.- Facultats de la Junta Directiva
    Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de la Federació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.
    Són facultats particulars de la Junta Directiva:
    a) Dirigir les activitats de la Federació i portar-ne la gestió econòmica i administrativa, amb l’acord de realitzar els contractes i actes oportuns.
    b) Executar els acords de l’Assemblea General.
    c) Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els Balanços i Comptes anuals.
    d) Resoldre sobre l’admissió de noves associacions.
    e) Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de la Federació.
    f) Qualsevol altra facultat que no sigui de ll’exclusiva competència de l’Assemblea General de socis.

    Article 10:- El president tindrà les següents atribucions: Representar legalment la Federació davant tota classe d’organismes públics o privats; convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions de l’una i l’altra; ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents, actes i correspondència; adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de la Federació aconselli o en el desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, sense perjudici de donar-ne compte posteriorment a la Junta Directiva.

    Article 11.- El Vicepresident substituirà el President en absència seva, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell.
    Igualment recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a la Federació i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el President.

    Article 12.- El Secretari tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs purament administratius de la Federació, expedirà certificacions, portarà els llibres de la Federació legalment establerts i el fitxer d’associats, i custodiarà la documentació de l’entitat, fent que es cursin les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials susceptibles de ser inscrits en els Registres corresponents, així com el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment coresponguin.

    Article 13.- Els Vocals, si n’hi ha, tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els encomani.

    Article 14.- Les vacants que es poguessin produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre aquests membres fins a l’elecció definitiva per l’Assemblea General convocada a l’efecte.

CAPÍTOL III
ASSEMBLEA GENERAL

    Article 15.- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de la Federació i estarà integrada per totes les Associacions associades.

    Article 16.- Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se celebrarà un cop l’any dins els quatre mesos següents al tancament de l’exercici; les extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, a criteri del President, quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi qualsevol de les Associacions associades.

    Article 17.- Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit expressant el lloc, el dia i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia amb expressió concreta dels afers a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran de transcórrer almenys quinze dies naturals, podent així mateix fer constar, si escau, la data i l’hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre l’una i l’altra pugui transcórrer un termini inferior a una hora.

    Article 18.- Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin dos terços dels associats amb dret a vot, i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre d’associats amb dret a vot.
    Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan els vots afirmatius superin els negatius, no sent computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc, ni les abstencions.
    Caldrà majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat d’aquestes, tant en primera convocatòria com en segona, per a:
    a) Dissolució de la Federació.
    b) Modificació d’Estatuts.
    c) Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat.
    d) Remuneració dels membres de l’òrgan de representació.

    Article 19.-  Són facultats de l’Assemblea General:
    a) Aprovar la gestió de la Junta Directiva.
    b) Examinar i aprovar els Comptes anuals.
    c) Elegir els membres de la Junta Directiva.
    d) Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries.
    e) Dissolució de la Federació.
    f) Modificació dels Estatuts.
    g) Diposició o alienació dels béns.
    h) Acordar, en el seu cas, la remuneració dels membres dels òrgans de representació.
    i) Qualsevol altra que no sigui competència atribuïda a un altre òrgan social.

CAPÍTOL IV
SOCIS

    Article 20.- Podran pertànyer a la Federació aquelles Associacions amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament dels fins d’aquella i tinguin un objecte igual o anàleg.

    Article 21.- Dins la Federació hi hauran les següents classes de socis:
    a) Socis fundadors, que seran aquells que participin en l’acte de constitució de la Federació.
    b) Socis de nombre, que seran els que ingressin després de la constitució de la Federació.

    Article 22.- Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents:
    a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
    b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixessin de satisfer quotes periòdiques.

    Article 23.- Els socis de nombre i fundadors tindran els següents drets:
    a) Prendre part en totes aquelles activitats que organitzi la Federació com a compliment de les seves finalitats.
    b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que la Federació pugui obtenir.
    c) Participar en les Assemblees amb veu i vot.
    d) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
    e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de la Federació.
    f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva en vista al millor compliment de les finalitats de la Federació.

    Article 24.- Els socis fundadors i de nombre tindran les següents obligacions:
    a) Complir aquests Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.
    b) Abonar les quotes que hom fixi.
    c) Assistir a les assemblees i altres actes que s’organitzin.
    d) Desenvolupar quan escaigui les obligacions inherents al càrrec que ocupen.

    Article 25.- Els recuros econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i activitats de la Federació seran els següents:
    a) Les quotes de socis, periòdiques o extraordinàries.
    b) Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.
    c) Qualsevol altre recurs lícit.

    Article 26.- El parimoni inicial o Fons Social de la Federació és de 3.000 euros.

    Article 27.- L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any.

CAPÍTOL V
DISSOLUCIÓ

    Article 28.- Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, conocada a l’efecte, d’acord amb el que disposa l’article 18 d’aquests Estatuts.
    Seran causes forçoses de dissolució:
    - La impossibilitat manifesta de portar a terme o desenvolupar les finalitats de la Federació.
    - La no renovació dels càrrecs de la Junta Directiva en un termini màxim d’un any a comptar des de la finalització de la vigència del càrrec a renovar.

    Article 29.- En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, un cop extingits els deutes, i en el cas que hi hagués sobrant líquid, el destinarà a finalitats assistencials.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

    En tot allò que no estigui previst en aquests Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

A Poblet, a 15 de juny  de 2008

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana                   Asociación de Escritores en Lingua Galega

Euskal Idazleen Elkartea-Hegats