Circular núm. 2

d'abril del 1999
 

L'AELC OFEREIX ALS SEUS ASSOCIATS LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE MEMBRE ASSOCIAT DE CEDRO

CEDRO és la Societat d'Autors i Editors que gestiona el Drets de Reprografia per les obres publicades i declarades prèviament. L'AELC obre novament un període de tramitació per a aquells associats que encara no s'hi hagin inscrit. És convenient que la tramitació es faci a través de l'AELC per tal de poder accedir posteriorment als capítols de subvencions per a activitats que CEDRO destina a les diverses associacions d'autors i editors. És per això que l'AELC ofereix l'assessorament a tots els seus associats perquè s'hi adhereixin, ara que, d'altra banda, s'han simplicat els tràmits amb relació a èpoques anteriors.

Ser membre de CEDRO és gratuït i no pressuposa cap despesa. En canvi, té, entre altres avantatges col·lectius, els següents drets personals:

-Rebre anualment les percepcions per fotocòpies de les obres
-Pòlissa d'assegurança per invalidesa i/o defunció
-Ajuda assistencial als autors sense recursos

(Els associats interessats a complimentar els tràmits, es poden posar en contacte amb la secretaria de l'AELC on se'ls informarà de tot el que cal per formalitzar la seva adhesió a CEDRO).

Com actualitzar a CEDRO les obres publicades?

Els associats que ja són membres de CEDRO han rebut una carta, acompanyada de la llista d'obres de cada autor que figuren a la base de dades d'aquella entitat de gestió, amb la demanda de fer-ne la comprovació i, si cal, actualitza-la. És convenient que es faci aquesta comprovació per tal que les liquidacions anuals percebudes en concepte de reprografia corresponguin exactament a la producció literària de cada autor. Si algun associat té dubtes en el moment d'omplir les dades, també es pot posar en contacte amb la secretaria de l'AELC.

S'hi poden declarar aquelles obres en què es figura com autor, traductor, adaptador, antòleg, coordinador, compilador, director, editor literari, editor literari en obres traduïdes, prologuista, seleccionador i transcriptor. Si una obra no tingués ISBN, cal consignar el número de Dipòsit Legal.

Recordem així mateix que a partir de les 10 obres declarades, d'una tirada de mil exemplars com a mínim cada una, implica ser soci de CEDRO. Els autors que no arriben a les deu obres, són adherits. La diferència entre soci i adherit no afecta a la percepció dels drets reprogràfics ni als altres avantatges que ofereix l'entitat, sinó solament al dret de vot i de representació dins l'entitat, als quals només tenen drets els socis.


Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.