Circular núm. 46

maig del 2004


EL REPTE DEL CONSELL DE LES ARTS DE CATALUNYA

Un dels reptes centrals de la política cultural del nou Govern de la Generalitat de Catalunya és la creació, l'organització i el funcionament del Consell de les Arts de Catalunya. Aquest projecte, una vella reivindicació social recollida en El llibre blanc de la cultura a Catalunya del Partit dels Socialistes de Catalunya el 1999, es va concretar en l'«Acord per a un Govern Catalanista i d'Esquerres» que els tres partits components de l'actual govern (ICV, PSC i ERC) presentaven el dia 14 de desembre de 2003. En el punt 4t. d'aquest document «Sobre l'inici d'una nova etapa den la política cultural de Catalunya» es fa referència explícita a la creació d'aquest organisme de gestió pública que reconegui, ajudi i potenciï la creació artística i literària amb la voluntat que esdevingui instrument i garantia de la independència dels creadors en els distints camps i disciplines artístics.

És un tema candent que la Junta de l'AELC vetlla i sobre el qual ja ha mantingut entrevistes i converses amb els responsables del Departament de Cultura. Ara ens trobem en la fase prèvia, però també decisiva perquè dels acords que es prenguin en poden derivar les estructures que es fixin posteriorment. Per això creiem que és necessari un diàleg obert i lluny de nepotismes que ens farien perdre una oportunitat històrica. De fet, si analitzem l'estructura o les funcions d'alguns dels Consell de les Arts ja existents en d'altres països es fa evident que fins ara una part molt important de les funcions habtituals atribuïdes a aquests organismes (la concessió d'ajuts a les organitzacions civils sense ànim de lucre o els ajuts directes a projectes dels escriptors i escriptores, el desenvolupament de programes tendents a fer visible l'obra dels escriptors en la societat o a les escoles, o l'ajut a les traduccions, entre d'altres...) ha estat portada a terme, des de l'any 1989 i per Llei aprovada en el Parlament de Catalunya, per la Institució de les Lletres Catalanes. Fóra bo no deixar de banda la feina feta en l'àmbit literari i treballar per trobar la manera més idònia de fer possible aquest ambiciós projecte que requereix d'entrada un augment notori dels pressupostos dedicats a la cultura catalana.

En definitiva, el Consell de les Arts de Catalunya, les seves atribucions i capacitats, afecten directament l'AELC com a entitat així com tots els nostres asssociats i associades i el col·lectiu d'escriptors en general. Que de la capacitat de bastir i gestionar aquest organisme en depenen les directrius del futur a curt i mig termini.

Podeu trobar més informació a la nostra pàgina web.


ELS DRET DELS AUTORS SOBRE EL PRÉSTEC BIBLIOTECARI

El dret dels autors a percebre una quantitat per la lectura o préstec de les seves obres és reconeguda en els tractats internacionals i en les legislacions dels distints països de la Comunitat Europea. Darrerament el tema ha estat d'actualitat perquè la Unió Europea va observar que a l'Estat espanyol aquesta normativa comunitària no s'aplicava des del moment que dins de la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola es contemplava un camp tan ampli d'excepcionalitat a la norma que, portada a la pràctica, la majoria d'institucions en queden excloses.

És evident que els autors, com tot treballador, han de rebre el benefici del seu treball i, per altra banda, també és clar el dret gratuït a la cultura dels ciutadans. D'això se'n deriva que són els estats en les seves distintes administracions els que han de vetllar perquè aquests dos aspectes no esdevinguin excloents ni lesionin els respectius drets, i encara menys que enfrontin cap sector relacionat amb el llibre. Se n'ha parlat als diaris, se n'ha fet algun manifest. Algunes d'aquestes manifestacions van determinar la Junta de l'AELC a posicionar-se sobre el tema. Es va redactar un document, signat conjuntament amb l'ACEC, que va aparèixer al diari La Vanguardia el dia 12 d'abril i que transcrivim a continuació:

«Les juntes de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya / Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, han llegit amb perplexitat el "Manifiesto en Defensa del Préstamo en Bibliotecas" i creuen oportú manifestar el següent:

1. El pagament dels drets d'autor per Préstec Bibliotecari és un guany aconseguit pel socialisme escandinau, centreeuropeu i britànic, que mai no ha estat considerat un atac contra la cultura.

2. El pagament dels drets d'autor per Préstec Bibliotecari no ha d'enfrontar els col·lectius autorals, escriptors i traductors, i bibliotecaris. Tant són legítims els drets d'uns com dels altres i perfectament compatibles; només falta la voluntat pública de dotar adequadament les biblioteques per a fer front a les seves obligacions.

3. Els col·lectius d'escriptors i traductors (AELC i ACEC) defensen i sempre defensaran la necessitat que les biblioteques públiques rebin la dotació necessària perquè puguin portar a terme amb eficàcia els seus serveis a la societat.

4. Consideren que l'Estat espanyol, com tots els països europeus, per altra banda, té un nivell de desenvolupament que, en aquests moments, ja li permet atendre determinades esferes del benestar públic, com és el cas dels Drets d'Autor.

5. Les juntes de l'AELC i l'ACEC obren un període de reflexió sobre el tema entre els seus asociats i associades i resten a disposició de les administracions públiques i partits polítics per afrontar, sense arguments demagògics, l'aplicació en l'àmbit de l'Estat espanyol del dret comunitari de remunerar el lloguer o préstec de llibres.»

Més documents i informació aobre el tema podeu trobar al nostre web.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.