Circular núm. 8

d'octubre del 1999
 

EL PLA ASSISTENCIAL DE CEDRO ES RENOVA AMB MILLORES DE CARA ALS ASSOCIATS AMB DIFERENTS PRESTACIONS

El Programa d'Ajudes Assistencials de Cedro, entitat de gestió a la qual està adscrita l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), s'ha millorat recentment amb noves prestacions de cara, sobretot, als socis de més edat.

Els requisits essencials per accedir a alguns d'aquests ajuts requereixen ser més gran de 65 anys i no superar els ingressos que estableixen els límits de cada ajut.

Entre els capítols d'ajudes figuren les d'atenció a domicili, l'adaptació d'habitatge, l'adquisició de material per a l'autonomia personal, la teleassistència, les estades temporals en residències o centres mèdics, l'adaptació de vehicle privat, el transport especial i les teràpies alternatives. En cas de mort: 500.000 pessetes.

Per a socis de Cedro menors de 65 anys, les cobertures del Pla de Previsió aprovades recentment cobreixen aquests capítols:

1) Mort per qualsevol causa (500.000 ptes.)
2) Mort per accident (2.000.000 ptes.)
3) Invalidesa absoluta i permanent per malaltia i/o accident (6.000.000 ptes.)
4) Invalidesa progressiva per accident (d'1.700.000 ptes. a 6.000.000 ptes.)
5) Complement de pensió i ajuts a autors en situació d'atur majors de 52 anys.

A més, els socis de Cedro inscrits en el règim d'Autònoms, en cas de baixa per malaltia o accident, reben de Cedro 1.500 pessetes diàries des de la data de la baixa mèdica, així com la possibilitat de fer-se càrrec de les despeses de tractament derivades per la baixa per malaltia.

Recordeu que ser soci de Cedro és gratuït que tots els membres de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana que encara no en siguin se'n poden informar i poden tramitar els documents a través de la Secretaria de l'AELC.

La major de presència d'associats de l'AELC en el si de CEDRO repercuteix també en milors possibilitats de finançament a l'hora d'accedir a ajuts per a difusió dels autors i les activitats anuals.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a  aelc@escriptors.cat.