Memòria 1995

Hi trobareu: Salutació del president, Activitats realitzades durant el 1995, Publicaicons realitzades el 1995, Activitats professionals (Serveis jurídics, Establiment de barems professionals, Situació dels escriptors jubilats, Marc contractual, Pla de previsió i ajuts assistencials de CEDRO, Defensa de l'autoria des d'una perspectiva internacional), Representació de l'AELC en institucions, Convenis i col.laboracions amb institucions i entitats, Informe de tesoreria, Projecte activitats 1996, Membres de la Junta, Socis membres.
Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.