Memòria 2005

Sumari: Presentació del President, informe del vicepresident del Principat, informe del vicepresident de les Illes, informe del vicepresident del País Valencià, informe general de la secretària, informe de la tresorera, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, activitats i publicacions 2005, projecte d'activitats per al 2006, moviment d'associats i associades any 2005 i socis i sòcies a 31 de desembre de 2005.


Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a  aelc@escriptors.cat.