Memòria 2006

Sumari: Presentació del President, informe del vicepresident del Principat, informe del vicepresident de les Illes, informe del vicepresident del País Valencià, informe general de la secretària, informe de la tresorera, balanç de situació, compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2006, activitats i publicacions 2006, projecte d'activitats per al 2007, moviment d'associats i associades any 2006 i socis i sòcies a 31 de desembre de 2006.Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.