Memòria 2008Sumari: Presentació del President: Sota el signe de la crisi econòmica... prioritzem, Informe de la vicepresidenta del Principat, Informe del vicepresident de les Illes, Informe del vicepresident del País Valencià, Informe general de la secretària, Informe de la tresorera, Balanç de situació a 31 de desembre de 2008, Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2008, Programa 2008, Projecte d'activitats per al 2009, Moviment d'associats i associades any 2008, Socis i sòcies a 31 de desembre de 2008.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.