Memòria 2009Sumari: Presentació del President: Continuïtat, activitat i presència, Informe de la vicepresidenta del Principat, Informe del vicepresident de les Illes, Informe del vicepresident del País Valencià, Informe general del secretari, Informe del tresorer, Balanç de situació a 31 de desembre de 2009, Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2009, Programa 2009, Projecte d'activitats per al 2010, Moviment d'associats i associades any 2009, Socis i sòcies a 31 de desembre de 2009.

Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.