Memòria 2010

Sumari: Presentació del President: Crisi, reptes i balanç de mandat, Informe de la vicepresidenta del Principat, Informe del vicepresident de les Illes, Informe del vicepresident del País Valencià, Informe general del secretari, Informe del tresorer, Balanç de situació a 31 de desembre de 2010, Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2010, Programa d'activitats 2010, Projecte d'activitats per al 2011, Moviment d'associats i associades any 2010, Socis i sòcies a 31 de desembre de 2010.
 
Descarregueu-ne una versió en obert clicant aquest enllaç.
 
Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat.