Memòria 2011

Sumari: Presentació del President: La tempesta continua… i va a més, informe de la vicepresidenta del Principat, informe del vicepresident de les Illes, informe del vicepresident del País Valencià, informe general del secretari, informe del tresorer, balanç de situació a 31 de desembre de 2011, compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2011, programa d'activitats 2011, projecte d'activitats per al 2012, moviment d'associats i associades any 2011, socis i sòcies a 31 de desembre de 2011.
 
Descarregueu-ne una versió en obert clicant aquest enllaç.
 
Si voleu consultar aquesta publicació en paper adreceu-vos a aelc@escriptors.cat