Memòria 2012

Sumari: Presentació del President: La cançó de l'enfadós; informe de la vicepresidenta del Principat, informe del vicepresident de les Illes, informe del vicepresident del País Valencià, informe general del secretari, informe del tresorer, balanç de situació a 31 de desembre de 2012, compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2012, programa d'activitats 2012, projecte d'activitats per al 2013, moviment d'associats i associades any 2012, socis i sòcies a 31 de desembre de 2012.
 
Descarregueu-ne una versió en obert clicant aquest enllaç.
 
Si voleu consultar aquesta publicació adreceu-vos a aelc@escriptors.cat