Fiscalitat dels escriptors

Preguntes més freqüents entre els escriptors pel que fa a fiscalitat

1. Consideracions sobre declarar «per activitat professional» o «per rendiment del treball»
L’Administració considera que, quan l’autor o traductor no està donat d’alta d’activitat a Hisenda, tots els seus ingressos per activitats caldrà imputar-los com a Rendiments del Treball. En canvi, si està donat d’alta d’activitat a Hisenda, tots els seus ingressos per aquesta activitat s’hauran d’imputar com a Rendiments d’Activitats Professionals.

El problema és que ens trobem que si l’autor/traductor no expressa abans,  a les entitats que paguen els seus serveis, com vol que es faci la imputació, aquestes entitats de vegades declaren les retencions com a Rendiments del Treball i altres vegades com a Rendiments Professionals.

Tenint en compte la consideració anterior, el contribuent no donat d’alta d’activitat hauria de presentar la seva declaració de Renda imputant la totalitat d’ingressos com a Rendiments del Treball, i el contribuent que sí que es troba donat d’alta d’activitat hauria de presentar la seva declaració de Renda imputant la totalitat d’ingressos d’activitats com a Rendiments Professionals.

Això implica que Hisenda rep les dades del pagador i les entra a la seva base de dades amb la  clau que ha declarat aquest pagador, i en creuar aquestes dades amb la declaració del contribuent que ha declarat aquests ingressos amb una altra clau, el contribuent rebrà un requeriment per part de l’Administració perquè  expliqui el motiu de la seva imputació, cosa que implica molèsties i pèrdua de temps.

A la pràctica, i tot i que la solució no és potser la més adequada vist des del punt de vista de l’Administració, és preferible declarar els ingressos de la mateixa forma que ens els imputen els Pagadors, és a dir, si ens els imputen com a Rendiments del Treball declarar-los sota aquest epígraf, i si ens els declaren com a Rendiments d’Activitats Professionals fer-ho igual. A l’administració li quadraran les dades declarades amb les que té a la seva base de dades i el contribuent s’estalviarà rebre algun requeriment, tot i que en el cas d’una inspecció d’Hisenda podríem tenir algun problema.

2. Quina diferència hi ha entre declarar els ingressos percebuts per col·laboracions, etcètera, com a rendiments del treball o com a activitat professional?
Declarar els ingressos com a Rendiments del Treball implica que l’import de la reducció general per obtenció de rendiments del treball que ve donat per la fórmula d’Hisenda, en el cas que es tingui un altre tipus d’ingrés sota aquest epígraf (el contribuent treballa per compte aliè, té un sou o similar), aquesta reducció no es veu incrementada, cosa per la qual tots els ingressos s’afegeixen a la Base Imposable de la Renda sense cap tipus de reducció, amb un resultat, per tant, més desfavorable per al contribuent.

Si el contribuent no té ingressos com a Rendiments del Treball (el contribuent no treballa per compte aliè, no té un sou ni similar), l’import per la reducció general per obtenció de rendiments del treball que ve donat per la fórmula d’Hisenda, sí que és aplicable a la reducció comentada, amb un resultat favorable per al contribuent, d'un màxim de 2.000,00€ de deducció.

Si els ingressos es declaren com Activitat Professional en tots els casos tindrà una deducció sobre la Base Imposable del 5% del ingressos declarats, amb un màxim de 2.000,00€ de deducció.

Si, a més, el contribuent està donat d’alta a Hisenda d’activitat, també es podrà deduir les despeses que li ocasiona aquesta activitat: seguretat social, material d’oficina, desplaçaments, compra d’ordinadors, etc.), sempre amb la corresponent factura de compra.

3. Quins premis tenen retenció d'IRPF, quins no en tenen i quin és el percentatge de retenció?
Només estan exempts de retenció d’IRPF els premis literaris que atorguen les entitats que prèviament han demanat l’oportuna exempció a Hisenda, i que Hisenda ha concedit i n’ha publicat l’exempció al BOE. Aquests premis no solament no tenen retenció sinó que, a més, queden exempts de tributació, per la qual cosa cal que el pagador estengui l’oportuna documentació sobre això.

Tots els altres premis literaris estan gravats amb una retenció d’IRPF del 15% (a partir del 12 de juliol de 2015), assimilant-los com a Activitat Professional.

4. És possible realitzar alguna activitat si s'està a l'atur o cobrant una pensió de jubilació?
En situació d’atur no es pot estar donat d’alta d’activitat a Hisenda. Per tant, per fer alguna activitat cal estar donat d’alta a Hisenda i això és incompatible amb el cobrament de cap tipus de prestació per part del SEPE. Si estàs a l'atur, prèviament has de comunicar a la teva oficina d'atur l'activitat que desenvoluparàs i allà t'informaran del procediment que  s'ha de fer. 

En situació de jubilació, la Seguretat Social obliga a donar-se d’alta del règim que correspon (normalment és el de treballadors autònoms) als contribuents que tinguin uns ingressos anuals superiors al Salari Mínim Interprofessional (l'any 2.019 és de 12.600,00€). Tenen l’obligació els contribuents que facin activitats professionals, cursos i conferències o qualsevol altra que impliqui una activitat laboral o professional. No s’inclouen els corresponents a salaris que ja cotitzen pel Regim General o pensions del Sistema de Seguretat Social. 

Així, doncs, si s’està cobrant la pensió de jubilació i s'obtenen ingressos anuals superiors al Salari Mínim Interprofessional, la Seguretat Social obliga a donar-se d’alta com a cotitzant, cosa que significa que es deixarà de percebre la pensió durant el temps que s’estigui donat d’alta d'autònom. Ara, si la pensió de jubilació es té perquè s'ha cotitzat més de 35 anys, aleshores passes al que anomenen  situació de jubilació activa i amb una sol·licitud prèvia a la Seguretat Social deixes de percebre's només el 50% de la pensió i es pot facturar sense límit.

(El 28 de desembe del 2018, el Govern va aprovar un real decret llei pel qual desenvolupa una sèrie de recomanacions, entre elles, la compatibilitat de la pensió de jubilació i la percepció dels drets d'autor. En aquests moment aquest decret està pendent d'aprovació. Es preveu que sigui aprovat durant el mes de juny).

5. En el cas que es rebi una subvenció per fer treballs d'investigació, etcètera, val la pena donar-se d'alta d'activitat?
Quan s’obtingui una subvenció d’algun organisme per a la realització d’algun treball, no solament és necessari donar-se d’alta d’Activitat a Hisenda, sinó que és recomanable si la realització del treball li reporta despeses (viatges, material, etc.), per tal de poder deduir aquestes despeses, sempre guardant les factures corresponents.  A més, si s’està donat d’alta en el règim d’autònoms, també es pot deduir la seguretat social. Recordem que si s’està donat d’alta d’activitat cal portar els oportuns registres comptables (Llibres registre d’Ingressos i Despeses).

Si el contribuent no es dóna d’alta d’activitat, haurà de declarar la subvenció per l’import total i aquest import incrementarà la Base Imposable, sense que es pugui deduir cap tipus de despesa.

Les entitats que atorguen les subvencions no han de fer la retenció d’IRPF i, per tant, el beneficiari de la subvenció no rebrà cap tipus de certificat anual.  Però sí que aquestes entitats comuniquen a Hisenda les dades de les persones que han rebut la subvenció. Els beneficiaris estan obligats, doncs, a declarar l’import rebut.

(Informació elaborada per Cres Martín)