Resolució sobre el Dret de Préstec Públic. Bucarest 2008

5è Congrés sobre el DPP a Europa

Bucarest, 19-21 de setembre de 2008

Aquest congrés va aplegar representants d’associacions d’autors i altres agències de més de 20 estats membres de la Unió Europea i d’estats candidats. La trobada va ser organitzada sota els auspicis del Consell d’Escriptors Europeus (European Writers' Council, EWC FAEE AISBL). El congrés va revisar els progressos dels estats membres en l’aplicació del DPP (Dret de Préstec Públic): de la directiva 92/100/EEC sobre el lloguer, drets de préstec i pirateria (recollits a la directiva 2006/115/EC del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006 [OJ L 376, 27.12.2006, p. 28]) durant el darrer any des de l’última trobada  a Budapest a l’abril de 2007.

El Congrés denuncia els reiterats incompliments i retards d’un nombrós grup d’estats membres, concretament Xipre, Grècia, Hongria, Itàlia, Polònia, Portugal i Romania, en l’aplicació de manera efectiva i completa de les normes del Dret de Préstec Públic de la directiva del 1992 perquè els autors puguin rebre la seva remuneració legal i material. També exhortem a països que no pertanyen a la UE com Suïssa, o candidats a entrar-hi, com Croàcia, perquè apliquin els supòsits del DPP per als seus autors.

L’incompliment d’aquests països amb les seves obligacions legals de no introduir sistemes de DPP contrasta de manera evident amb la situació d’altres estats membres on aquests sistemes han esdevingut una història amb final feliç, on la remuneració del DPP suposa un suport vital per a la creativitat dels autors i per a la seva subsistència. Aquests membres són els que ja fa temps que apliquen sistemes de DPP com els països escandinaus, Alemanya i el Regne Unit; però també l’aplicació del DPP per primer cop en països com França, Eslovènia i Estònia està ocasionant un gran canvi per a bé en les vides dels autors.

A més a més, estem preocupats per l’informe de la Comissió Europea que suggereix que no calen endegar més accions per aplicar el DPP, malgrat que no tots els estats l’estan aplican de manera satisfactòria.  Cridem a la Comissió perquè el 2009 endegui una revisió de l’aplicació de la directiva i perquè renovi els seus esforços per assegurar que aquesta directiva es compleix en la seva totalitat a tots els estats membres.


Organitzacions presents al Congrés


European Writers’ Congress – “EWC-FAEE A.I.S.B.L.”
NFF - The Norwegian Non-Fiction Writers' and Translators' Association
AELC - Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
ALCS - The Authors’ Licensing and Collecting Society
CEDRO - Centro Español de Derechos Reprográficos
Czech Association of Professional Artists´ Organisations
Czech Translators´ Guild
Czech PEN
DILIA - Authors´ Licensing and Collecting Society
European Council of Artists
The Irish Writers’ Union
LATGA-A, Agency of Lithuanian Copyright Protection Association 
AKKA/LAA - Latvian authors’ society 
HLACS - Hungarian Literary Authors’ Collecting Society 
Norwegian Authors’ Union
Slovene Writers’ Association
Swedish Writers’ Union
Writers' Union of Romania
Authors’ Remuneration Fund of Estonia
SNS - Sindacato Nazionale Scrittori
SPA - Sociedade Portuguesa de Autores