Activitats i notícies

   

 • 10-08-14

  La Comissió Europea ha publicat un informe amb les conclusions de l'enquesta sobre drets de propietat intel·lectual en l'era digital. Aquest informe servirà com a document de treball en el procés de revisió i modernització dels drets de propietat intel·lectual en l'àmbit digital, en el qual treballa el Directori General de Mercat Intern i Serveis de la Comissió Europea des de fa temps.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">La Comissi&oacute; Europea ha publicat fa unes setmanes un informe amb les conclusions de l'enquesta sobre drets de propietat intel&middot;lectual en l'&agrave;mbit digital. Aquest informe servir&agrave; com a document de treball en el proc&eacute;s de revisi&oacute; i modernitzaci&oacute; dels drets de propietat intel&middot;lectual en l'&agrave;mbit digital, en el qual treballa el Directori General de Mercat Intern i Serveis de la Comissi&oacute; Europea (<a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm">DG MARKT</a>) des de fa temps.</p><p align="justify">Concretament es vol facilitar un mercat &uacute;nic per a l'economia digital a la Uni&oacute; Europea. S'aplicaran els canvis necessaris per harmonitzar la legislaci&oacute; sobre propietat intel&middot;lectual entre els diferents pa&iuml;sos, en conson&agrave;ncia amb les necessitats del mercat, preservant els drets de propietat intel&middot;lectual i afavorint la difusi&oacute; legal de contingut a nivell internacional. L'objectiu &eacute;s redactar un c&uacute;mul de lleis que protegeixin els interessos morals i econ&ograve;mics dels creadors, i que al mateix temps donin suport i promoguin la producci&oacute; i la disseminaci&oacute; legal d'obres en els &agrave;mbits de la ci&egrave;ncia, la literatura, l'art i la cultura en general.</p><p align="justify">L'enquesta ha tingut 9.500 respostes, que han estat dividides segons el perfil de l'enquestat: autors, consumidors finals, institucions, editors, distribu&iuml;dors, entitats de gesti&oacute;, autoritats p&uacute;bliques i alguns governs de la Uni&oacute;. L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana hi ha participat activament a trav&eacute;s de <a target="_blank" href="http://www.cedro.org/ca">CEDRO</a>, l'<a target="_blank" href="http://europeanwriterscouncil.eu/">European Writers' Council</a> (EWC) i l'<a target="_blank" href="http://ceatl.eu/">European Council of Literary Translators' Associations</a> (CEATL).</p><p align="justify"><br />L'informe est&agrave; dividit en els seg&uuml;ents temes:</p><p align="justify"><b>1. Disponibilitat internacional de continguts digitals: </b>com incrementar la portabilitat transfronterera de contingut digital assegurant una protecci&oacute; adequada dels drets de propietat intel&middot;lectual, i garantint que els usuaris tinguin acc&eacute;s a la totalitat del mercat digital independentment de la localitzaci&oacute; geogr&agrave;fica o de l'adre&ccedil;a IP (<i>geoblocking</i>).</p><p align="justify"><b>2. Dret de reproducci&oacute; i dret de disponibilitat: </b>tracta sobre l'abast dels drets que es poden aplicar a les transmissions digitals. El dret de disponibilitat &eacute;s un dret exclusiu dels autors, els quals poden autoritzar o prohibir la disseminaci&oacute; de la seva obra. El dret de reproducci&oacute; consisteix en permetre acc&eacute;s f&agrave;cil i legal a material protegit. Concerneix, entre d'altres, temes com la digitalitzaci&oacute; en massa de llibres que du a terme Google.</p><p align="justify"><b>3. Enlla&ccedil;os: </b>Es debat si cal perm&iacute;s del drethavent per enlla&ccedil;ar material protegit. En general es diferencia entre l'&uacute;s sistem&agrave;tic d'enlla&ccedil;os amb una funci&oacute; comercial &ndash;com ara agregadors de not&iacute;cies com Men&eacute;ame o Yahoo News, a l'Estat espanyol&ndash;, i els enlla&ccedil;os que pugui afegir un usuari a Twitter o Facebook. Tamb&eacute; es diferencia entre enlla&ccedil;os que permeten saltar-se la protecci&oacute; que pugui tenir un contingut &ndash;com una not&iacute;cia d'un diari electr&ograve;nic de pagament, per exemple&ndash;, i enlla&ccedil;os a contingut en obert. Es debat, tamb&eacute;, si hi ha difer&egrave;ncia entre un enlla&ccedil; referencial (copiar una adre&ccedil;a web a un altre lloc) i un enlla&ccedil; inserit, el que es coneix en angl&egrave;s per <i>embedded</i> o<i> framing link</i>.</p><p align="justify">A l'Estat espanyol, aquest tema ha creat recentment molta controv&egrave;rsia entre alguns usuaris, a causa de la reforma de la Llei de Propietat Intel&middot;lectual que est&agrave; preparant el Govern central &ndash;&eacute;s el que alguns anomenen Taxa Google o Canon AEDE [<a target="_blank" href="/node/10272">veg. not&iacute;cia</a>].</p><p align="justify"><b>4. Revenda de contingut digital:</b> es pregunta sobre les conseq&uuml;&egrave;ncies d'atorgar validesa legal a la revenda en l'&agrave;mbit digital de contingut que pr&egrave;viament ha estat adquirit.</p><p align="justify"><b>5. Creaci&oacute; d'un registre europeu:</b> avantatges i inconvenients de crear un sistema unitari de registre d'obres, que substitueixi o complementi els existents a nivell nacional i de l'&agrave;mbit comercial (com per exemple l'ISBN dels llibres).</p><p align="justify"><b>6. Creaci&oacute; de bases de dades de drethavents: </b>com desenvolupar i posar a la disposici&oacute; bases de dades a nivell europeu que permetin identificar f&agrave;cilment a qui corresponen els drets d'una obra concreta, o b&eacute; si una obra ha passat a domini p&uacute;blic o es considera &ograve;rfena.</p><p align="justify"><br />A continuaci&oacute; l'estudi tracta sobre la cobertura legal actual a Europa del Dret de la Propietat Intel&middot;lectual, que en general es considera obsoleta per a l'economia digital, i les possibles limitacions i excepcions que pugui tenir la nova legislaci&oacute; en diversos &agrave;mbits sensibles com ara l'<b>educaci&oacute;</b>, la <b>recerca</b>, el <b>pr&eacute;stec bibliotecari</b> o la <b>mineria de dades</b> (<i>Text and Data Mining</i>). Tamb&eacute; es pregunta sobre la idone&iuml;tat de permetre que la implementaci&oacute; de certes excepcions sigui opcional pels estats membre, especialment en aquells casos en qu&egrave; una legislaci&oacute; d'&agrave;mbit nacional t&eacute; un efecte internacional &ndash;com podria ser el pr&eacute;stec bibliotecari, del qual es parla recentment.</p><p align="justify">Tamb&eacute; identifica la necessitat de definir l'abast i aplicaci&oacute; en l'&agrave;mbit digital del concepte de <b>c&ograve;pia privada</b>, i el funcionament d'un sistema de llic&egrave;ncies comunitari.</p><p align="justify">L'estudi conclou amb diverses observacions dirigides a garantir una justa remuneraci&oacute; a autors i artistes per les seves obres, i amb una reflexi&oacute; sobre les mesures adequades per posar en pr&agrave;ctica la llei de manera eficient i equilibrada.</p><p align="justify">Amb la publicaci&oacute; d'aquest informe i conclusions de l'enquesta, s'espera que la Comissi&oacute; Europea aviat tregui a la llum el &laquo;llibre blanc&raquo; sobre la propietat intel&middot;lectual en l'economia digital. Mentre no ho fa, podeu llegir el resum i conclusions de l'enquesta <span style="color: rgb(255,0,0)"><b><a target="_blank" href="/files/consultation_report_en.pdf">en aquest enlla&ccedil;</a></b> </span>(en angl&egrave;s, 101 p&agrave;gines).</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 30-07-14

  CARRANZA, Maite: Premio de LIteratura Infantil i Juvenil Cervantes Chico, per la seva trajectòria. [Web de l'autora]
  OLIVARES, Joan: Premi Enric Valor de narrativa, El metge del rei. [Informació sobre l'autor]
  RIERA, Carme: Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. [Web de l'autora]

 • 28-07-14

  Lletres i Memòria ha crescut novament aquest any amb la incorporació de tres entrevistes més, realitzades als socis Jordi Bergonyó, Mercè Piqueras i Sebastià Serrano. Ja es poden visualitzar els seus vídeos a la pàgina del Lletres i Memòria.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a style="text-decoration: none" target="_self" href="/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a> ha crescut novament aquest any amb la incorporaci&oacute; de tres entrevistes m&eacute;s, realitzades als socis Jordi Bergony&oacute;, Merc&egrave; Piqueras i Sebasti&agrave; Serrano. Ja es poden visualitzar els seus v&iacute;deos a la p&agrave;gina del <a style="text-decoration: none" target="_self" href="/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a>.</p><p align="justify">Dividides en cap&iacute;tols breus, aquestes entrevistes permeten als participants donar testimoni de les seves vicissituds biogr&agrave;fiques, de la seva obra i, en definitiva, de la seva experi&egrave;ncia vital. <a style="text-decoration: none" target="_self" href="/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a> &eacute;s un projecte actiu des de principis del 2010, i est&agrave; impulsat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana i el portal d'internet&nbsp;<i>Memoro. El banc de la Mem&ograve;ria</i>.</p><p align="justify"><b><a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28514%29"><img title="V&Eacute;S-HI" alt="" align="left" width="200" height="150" src="/files/jordi_bergonyo.jpg" /></a>Jordi Bergony&oacute;</b> (Barcelona, 1944) ha realitzat diversos oficis: vitraller, dibuixant de publicitat i periodista radiof&ograve;nic a m&eacute;s de redactor, traductor i corrector per a editorials.<br />&nbsp; <br />Durant la d&egrave;cada de 1960 participa activament en grups de teatre d'aficionats, com a tramoista, actor i ajudant de direcci&oacute;. Assisteix a un curs de guionista radiof&ograve;nic, i fa alguna incursi&oacute; a la r&agrave;dio professional fins que decideix que nom&eacute;s escriuria en catal&agrave;, i preferentment per al teatre. Aix&iacute; doncs escriu diverses obres: <i>Por</i> (1974), guardonada amb el Premi Josep M. de Sagarra i publicada a la col&middot;lecci&oacute; &laquo;El Galliner&raquo;, <i>Circumst&agrave;ncies</i> (1974), <i>Hist&ograve;ria</i> (1978), <i>Assaig d'alerta en roig</i> (1979), <i>A Buster Keaton</i> (1982), Premi Santiago Rusi&ntilde;ol de Sitges, <i>La substituci&oacute;</i> (1995) i <i>L'estranya pres&egrave;ncia dels D&eacute;us</i> (2006). Tamb&eacute; ha escrit el gui&oacute; de r&agrave;dio <i>El viatge</i> (1991). [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28514%29">V&Eacute;S A L'ENTREVISTA</a>]</p><p align="justify"><b><a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28515%29"><img title="V&Eacute;S-HI" alt="" align="left" width="200" height="150" src="/files/merce_piqueras.jpg" /></a>Merc&egrave; Piqueras</b> (Barcelona, 1944) &eacute;s una bi&ograve;loga dedicada a la divulgaci&oacute;, l'edici&oacute; cient&iacute;fica, la traducci&oacute; i la correcci&oacute; de textos.<br />&nbsp; <br />Ha estat presidenta de l'Associaci&oacute; Catalana de Comunicaci&oacute; Cient&iacute;fica (2006-2011) i vicepresidenta de la Societat Catalana d'Hist&ograve;ria de la Ci&egrave;ncia i de la T&egrave;cnica (2009-2011). &Eacute;s editora associada de la revista <i>International Microbiology</i> i membre del comit&egrave; editorial de les revistes <i>Treballs de la Societat Catalana de Biologia</i> i <i>Panacea</i>, revista de traducci&oacute; en biologia i medicina. Ha escrit <i>Cr&ograve;niques de l'altra veritat</i> (2004), premi de Literatura Cient&iacute;fica de la Fundaci&oacute; Catalana per a la Recerca, i &eacute;s coautora dels llibres <i>Or&iacute;genes, del Big Bang al tercer milenio</i> (2000) i <i>Passejades per la Barcelona cient&iacute;fica</i> (2002). Ha tradu&iuml;t diversos llibres de divulgaci&oacute; cient&iacute;fica al catal&agrave; i al castell&agrave;, i ha participat en el llibre col&middot;lectiu sobre Lynn Margulis <i>Once Upon a Time</i> (2013).<br />&nbsp; <br />El 2003 rep la Medalla d'Honor de Barcelona per la seva traject&ograve;ria professional i per la defensa de la igualtat de les dones al districte de les Corts. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28515%29">V&Eacute;S A L'ENTREVISTA</a>]</p><p align="justify"><b><a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28513%29"><img title="V&Eacute;S-HI" alt="" align="left" width="200" height="150" src="/files/sebastia_serrano.jpg" /></a>Sebasti&agrave; Serrano</b> (Bellv&iacute;s, Pla d'Urgell, 1944) ling&uuml;ista i escriptor, catedr&agrave;tic de ling&uuml;&iacute;stica general i de teoria de la comunicaci&oacute; de la Universitat de Barcelona. Ha impartit cursos i confer&egrave;ncies a les universitats de Berkeley, M&egrave;xic DF, Buenos Aires, Estocolm, Roma Frankfurt i Par&iacute;s, entre altres.<br />&nbsp; <br />&Eacute;s autor d'un gran nombre d'estudis sobre semi&ograve;tica, ling&uuml;&iacute;stica general, po&egrave;tica, filosofia, teoria de la ci&egrave;ncia i teoria de la comunicaci&oacute;. Destaquen els t&iacute;tols <i>Elementos de ling&uuml;&iacute;stica matem&aacute;tica</i> (1975), <i>L&oacute;gica, ling&uuml;&iacute;stica y matem&aacute;ticas</i> (1977), <i>Literatura i teoria del coneixement</i> (1978), <i>Ling&uuml;&iacute;stica i q&uuml;esti&oacute; nacional</i> (1979, Premi Joan Fuster d&rsquo;assaig), <i>Signes, llengua i cultura</i> (1980, Premi Xarxa d&rsquo;assaig), <i>Comunicaci&oacute;, Societat i Llenguatge</i> (1993), <i>Comunicaci&oacute;, llenguatge i societat</i> (1993), <i>Cap a una l&ograve;gica de la seducci&oacute;</i> (1996), <i>Comprendre la comunicaci&oacute;. El llibre del sexe, la poesia i l&rsquo;empresa</i> (1999), <i>El regal de la comunicaci&oacute;</i> (2003), <i>L&rsquo;instint de la seducci&oacute; </i>(2004), <i>Els secrets de la felicitat</i> (2006), <i>La festa dels sentits</i> (2009) i <i>De l'amor, la mentida i la persuasi&oacute;</i> (2013). Tamb&eacute; ha publicat les novel&middot;les <i>La paradoxa</i> (1985) i <i>Elogi de la passi&oacute; pura</i> (1990, Premi Ramon Llull).<br />&nbsp; <br />El 2003 &eacute;s guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, i el 2014 ha rebut el premi Eduardo Benot al Rigor Cient&iacute;fic i Ling&uuml;&iacute;stic. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28513%29">V&Eacute;S A L'ENTREVISTA</a>]</p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 23-07-14

  La Comissió de Cultura del Congrés ha aprovat aquest dimarts, amb 22 vots a favor i 20 en contra, el text definitiu del projecte de reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, que passa ara al Senat abans de l'aprovació definitiva.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">La Comissi&oacute; de Cultura del Congr&eacute;s ha aprovat aquest dimarts, amb 22 vots a favor i 20 en contra, el text definitiu del projecte de reforma de la Llei de Propietat Intel&middot;lectual, que passa ara al Senat per a la seva aprovaci&oacute; definitiva.</p> <p align="justify">El Partit Popular ha fet valer una vegada m&eacute;s la seva majoria absoluta al Congr&eacute;s, i tot i els vots contraris de la resta de partits (PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural, Amaiur i ERC) el text ha tirat endavant gr&agrave;cies als vots en solitari del PP. A m&eacute;s, de les 169 esmenes parcials presentades al text, el Govern nom&eacute;s ha adm&egrave;s 9 esmenes transaccionals, &eacute;s a dir, de com&uacute; acord, que havien estat presentades pel mateix PP. Aix&iacute;, el text &eacute;s pr&agrave;cticament el mateix que va aprovar el Govern el passat mes de febrer, i que fou durament criticat pel Consell d'Estat [<a target="_blank" href="/node/9398">veg. not&iacute;cia</a>], per totes les entitats de gesti&oacute; i els sectors culturals i pels partits de l'oposici&oacute;, que van criticar que no es tingu&eacute;s per res en compte l'opini&oacute; del sector.</p> <p align="justify">El tr&agrave;mit al Senat, doncs, &eacute;s l'&uacute;ltima oportunitat per intentar aconseguir un text que defensi els drets dels autors i dels editors, que els proporcioni seguretat jur&iacute;dica i que els garanteixi un marc regulatori adequat per a desenvolupar la seva tasca en condicions equitatives i justes. Paral&middot;lelament, la Comissi&oacute; Europea fa temps que est&agrave; treballant en noves directives sobre la mat&egrave;ria, que previsiblement obligaran al Govern a fer modificacions a la llei.<br /> <br /> <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } --> </style></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.52cm; margin-right: 1.5cm"><span style="font-size: medium;"><b>L'AELC demana als seus associats i als representants de tots els sectors culturals</b></span> que manifestin de manera activa la seva oposici&oacute; a aquesta nova agressi&oacute; i a reclamar que en el pas del projecte de Llei pel Senat s'introdueixin les reclamacions repetidament manifestades per tots els &agrave;mbits del m&oacute;n de la cultura i, en el nostre cas, per les propostes d'esmenes que a trav&eacute;s de CEDRO s'han fet arribar a totes les forces pol&iacute;tiques i que han estat assumides pels partits de l'oposici&oacute;</p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p align="justify">L'actual redactat no &eacute;s prou clar pel que fa al <b>r&egrave;gim jur&iacute;dic del sector educatiu</b>, i dif&iacute;cilment solucionar&agrave; els conflictes derivats de la reproducci&oacute; de llibres en l'&agrave;mbit educatiu. En concret, no es preveu cap sistema de verificaci&oacute; de c&ograve;pies parcials de llibres reprodu&iuml;ts als campus virtuals i, sorprenentment, nom&eacute;s s'ha regulat l'&agrave;mbit universitari, sense tenir en compte la resta de nivells d'ensenyament, reglat o no reglat. Tampoc preveu de quina manera s'aplicar&agrave; el nou sistema de llic&egrave;ncia legal obligat&ograve;ria. Aquestes mancances suposen que, a la pr&agrave;ctica, els autors ho tindran molt complicat per reclamar una remuneraci&oacute; justa per l'&uacute;s dels llibres i altres publicacions en l'&agrave;mbit educatiu.</p> <p align="justify">El text tamb&eacute; presenta greus car&egrave;ncies pel que fa a la <b>compensaci&oacute; per c&ograve;pia privada</b>, ja que aquesta &eacute;s redu&iuml;da a la m&iacute;nima expressi&oacute;, i pr&agrave;cticament comportar&agrave; la supressi&oacute; de la remuneraci&oacute; a autors i editors per aquest concepte. Amb l'actual redactat, l'abast del l&iacute;mit per c&ograve;pia privada no s'ajusta al les directives europees i &eacute;s contrari a la interpretaci&oacute; del Tribunal de Just&iacute;cia de la UE, en especial pel que fa a la compensaci&oacute; a trav&eacute;s dels Pressupostos Generals de l'Estat &ndash;totalment arbitr&agrave;ria i limitada a factors externs com el cr&egrave;dit pressupostari.</p> <p align="justify">En relaci&oacute; a la <b>pirateria a Internet</b>, la Comissi&oacute; de Propietat Intel&middot;lectual continua sense aclarir la dotaci&oacute; de mitjans que se li atorga per a actuar contra els infractors. Tampoc s'hi inclouen mesures concretes que permetin actuar de manera r&agrave;pida contra les p&agrave;gines de desc&agrave;rregues il&middot;legals.</p> <p align="justify">Pel que fa a l'&agrave;mbit de les <b>entitats de gesti&oacute; col&middot;lectiva</b>, el projecte de reforma no encaixa amb les directives europees que s'estan preparant sobre el tema. Obliga les diverses entitats (llibre, m&uacute;sica, audiovisual) a actuar conjuntament en mat&egrave;ria de llic&egrave;ncies, crea una finestreta &uacute;nica de gesti&oacute; que, en el sector del llibre, encarir&agrave; la gesti&oacute; i limita excessivament la capacitat de decisi&oacute; dels titulars dels drets.</p> <p align="justify">Un dels punts m&eacute;s comentats per la premsa ha estat la compensaci&oacute; a editors de not&iacute;cies per a l'explotaci&oacute; dels seus continguts per part d'agregadors de not&iacute;cies com Google, Men&eacute;ame o Yahoo News, l'anomenada <b>taxa Google</b>. En realitat l'aplicaci&oacute; d'aquesta taxa es fa quasi impossible de gestionar perqu&egrave; no determina l'abast dels seus beneficiaris.</p> <p align="justify">Un cop m&eacute;s el PP, el govern que es beneficia d'una majoria absoluta clarament prescrita en l'&agrave;nim popular, actua de manera agressiva contra els sectors culturals, com ha anat fent repetidament en aquesta legislatura, singularment amb el tema de l'augment de l'IVA. Sota les directrius del ministeri del nefast Wert, on l'exist&egrave;ncia d'una secretaria d'Estat de cultura &eacute;s una pura inutilitat, un aut&egrave;ntic zero a l'esquerra, agredeix els sectors culturals en aquesta cursa fren&egrave;tica per destruir tot all&ograve; que sigui possible abans no hi hagi unes noves eleccions generals en les que puguin perdre la impunitat de la majoria absoluta parlament&agrave;ria.</p> <p align="justify"><br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>La not&iacute;cia a la premsa:</b></span><br /> <br /> <i>ABC</i>: <a target="_blank" href="http://www.abc.es/cultura/20140722/abci-aprobacion-propiedad-intelectual-201407221951.html">El Congreso da luz verde a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual con el rechazo de la oposici&oacute;n</a>.<br /> <i>Ara</i>: <a target="_blank" href="http://www.ara.cat/cultura/internet-llei-reforma-google-propietat_intel-lectual-Congres_0_1179482325.html">El Congr&eacute;s aprova la pol&egrave;mica reforma de la Llei de Propietat Intel&middot;lectual</a>.<br /> <i>Cadena SER</i>: <a href="http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/puntos-clave-reforma-ley-propiedad-intelectual/csrcsrpor/20140722csrcsrcul_2/Tes" target="_blank">Los puntos clave de la reforma de la ley de propiedad intelectual</a>.<i><br /> El Mundo</i>: <a target="_blank" href="http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/07/22/53cec1d7ca474102338b4588.html">El Congreso manda al Senado la reforma que endurece la 'Ley Sinde' tras una ca&oacute;tica votaci&oacute;n</a>.<br /> <i>Expansi&oacute;n</i>: <a target="_blank" href="http://www.expansion.com/2014/07/23/empresas/tmt/1406102548.html">Aprobado el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual</a>.<i><br /> La Vanguardia</i>: <a target="_blank" href="http://www.lavanguardia.com/20140723/54412372199/el-pp-se-queda-solo-en-la-reforma-de-la-propiedad-intelectual-pedro-vallin.html">El PP se queda solo en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual</a>.<br /> <i>La Vanguardia</i>: <a target="_blank" href="http://www.lavanguardia.com/tecnologia/internet/20140723/54412392598/gestoras-derechos-autor-rechazan-reforma-lpi.html">Las gestoras de derechos de autor rechazan la reforma de la LPI</a>.<br /> <br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>Altres enlla&ccedil;os relacionats:</b></span><br /> <br /> Congreso de los Diputados: <a target="_blank" href="http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&amp;CMD=VERLST&amp;BASE=IW10&amp;FMT=INITXDSS.fmt&amp;DOCS=1-1&amp;DOCORDER=FIFO&amp;OPDEF=ADJ&amp;QUERY=%28121%2F000081*.NDOC.%29">Projecte de llei</a>.<br /> CEDRO<i>:&nbsp;</i> <a href="http://www.cedro.org/recursos/cedroinforma/2014/07/23/cedro-informa-150#noticia1" target="_blank">El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual</a>.<br /> ADEPI: <a target="_blank" href="http://www.vegap.es/noticias/detalle/adepi-debate-lpi">El debate en Congreso y Senado, &uacute;ltima oportunidad para mejorar la Ley de Propiedad Intelectual</a>.<br /> AISGE: <a href="http://www.aisge.es/ficha.php?menu_id=3&amp;jera_id=167&amp;cont_id=1063" target="_blank">El Gobierno dinamita la copia privada y obstruye la gesti&oacute;n colectiva con la nueva Ley de Propiedad Intelectual</a>.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 21-07-14

  Novament l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana col·labora amb l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès per becar socis de la nostra entitat en els seus cursos d'escriptura, tant presencials com virtuals, en llengua catalana.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">Novament l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana col&middot;labora amb l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelon&egrave;s per becar socis de la nostra entitat en els seus cursos d'escriptura, tant presencials com virtuals, en llengua catalana.</p> <p align="justify">Fins al 2 de setembre tots aquells socis que no hagin gaudit d'aquesta beca en les tres &uacute;ltimes convocat&ograve;ries, poden presentar-s'hi contactant amb l'oficina de l'Associaci&oacute;. L'ajut cobreix el 75% del preu final del curs. Tots els socis que ho desitgin podran assistir al sorteig p&uacute;blic entre els candidats, a trav&eacute;s del qual s'aniran cobrint les places entre els candidats que hagin enviat les sol&middot;licituds, fins a arribar a cobrir la dotaci&oacute; econ&ograve;mica corresponent.</p> <p align="justify">M&eacute;s enll&agrave; de les beques atorgades, tots els socis gaudeixen d'un descompte del 5% en els cursos presencials i del 10% en els cursos virtuals que ofereix l'Escola d'Escriptura.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 15-07-14

  La venda de llibres ha caigut a l'Estat espanyol un 9,7% el 2013, acumulant amb aquest sis anys seguits de caiguda. Males notícies per al sector editorial, que ha tingut unes pèrdues del 19% en els últims deu anys i ha reculat a nivells de 1994 pel que fa als ingressos per facturació del mercat interior.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify">La venda de llibres ha caigut per sis&egrave; any consecutiu a l'Estat espanyol. En concret, el 2013 un 9,7% en nombre d'exemplars venuts, i un 11,7% en facturaci&oacute; global. Males not&iacute;cies per al sector editorial, que ha tingut unes p&egrave;rdues del 19% en els &uacute;ltims deu anys, i que d'en&ccedil;&agrave; que va comen&ccedil;ar la davallada ha reculat a nivells de 1994 pel que fa als ingressos per facturaci&oacute; del mercat interior.</p><p align="justify">S&oacute;n dades extretes de l'An&agrave;lisi del Comer&ccedil; del Llibre a Espanya de l'any 2013, presentat ahir per la <a target="_blank" href="http://www.federacioneditores.org/">Federaci&oacute;n de Gremios de Editores de Espa&ntilde;a</a> (FGEE). A pesar de la dif&iacute;cil situaci&oacute;, segons va destacar Xavier Mallafr&eacute;, president d'FGEE, els 2.798 milions d'euros de facturaci&oacute; de l'any passat mantenen el sector editorial al capdavant de les ind&uacute;stries culturals de l'Estat espanyol.</p><p align="justify">L'an&agrave;lisi mostra, en canvi, que el mercat del llibre electr&ograve;nic, tot i l'embat de la pirateria i l'elevada fiscalitat &ndash;21% d'IVA&ndash;, ha crescut un 8,1% i suposa el 3,7% del total de la facturaci&oacute; del sector, per davant de pa&iuml;sos com Fran&ccedil;a o Alemanya.</p><p align="justify">Els editors estan d'acord a assenyalar les diverses causes d'aquesta caiguda generalitzada. A la disminuci&oacute; del consum de llibres derivat de la crisi econ&ograve;mica, cal afegir el descens, i en alguns casos supressi&oacute;, dels ajuts p&uacute;blics a les fam&iacute;lies per la compra de llibres de text &ndash;dels 300 milions del curs 2008/09 als 80 del curs 2013/14.</p><p align="justify">Igualment rellevant &eacute;s la <a target="_blank" href="/node/7726">inefic&agrave;cia de la llei Sinde</a> i la manca d'inter&egrave;s de l'administraci&oacute; per a combatre tant l'elevada pirateria del llibre electr&ograve;nic com la c&ograve;pia privada il&middot;legal. En aquest sentit, segons ja va avan&ccedil;ar l'<i>Observatorio de Pirateria y H&aacute;bitos de Consumo Culturales 2013</i>, la pirateria ha suposat unes <a target="_blank" href="http://www.promusicae.es/news/view/13-noticias/156-casi-el-70-por-ciento-de-los-internautas-considera-el-bloqueo-al-acceso-de-contenidos-como-la-medida">p&egrave;rdues de prop de 302 milions d'euros per al sector editorial</a>.</p><p align="justify">Altres causes apuntades s&oacute;n la baixada dels preus de venda dels llibres &ndash;2,1% des del 2012&ndash;, la reducci&oacute; d'inversions p&uacute;bliques en els fons per a biblioteques p&uacute;bliques i de centres docents i la manca de pol&iacute;tiques que promoguin la import&agrave;ncia de protegir la creaci&oacute; intel&middot;lectual.<br /><br /><b>La not&iacute;cia a la premsa:</b><br /><br /><i>ABC</i>: <a target="_blank" href="http://www.abc.es/cultura/libros/20140715/abci-venta-libros-espania-201407141726.html">Las ventas de libros cayeron un 9,7% en 2013</a>.<br /><i>Ara</i>: <a target="_blank" href="http://www.ara.cat/llegim/Xavier_Mallafre-Federacio_de_Gremis_d-Editors_d-Espanya_0_1174682709.html">La venda de llibres cau gaireb&eacute; un 10% a l'Estat durant el 2013</a>.<br /><i>El Cultural</i>: <a target="_blank" href="http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/6514/El_libro_en_caida_libre">El libro, en ca&iacute;da libre</a>.<br /><i>Expansi&oacute;n</i>: <a target="_blank" href="http://www.expansion.com/2014/07/14/empresas/1405346150.html">La venta de libros se hunde casi un 10% en Espa&ntilde;a en 2013</a>.<br /><i>El Pa&iacute;s</i>: <a target="_blank" href="http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/14/actualidad/1405317133_980091.html">Saltan las alarmas en el sector editorial espa&ntilde;ol al retroceder 20 a&ntilde;os</a>.<br /><i>El Peri&oacute;dico</i>: <a target="_blank" href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/oci-i-cultura/mercat-llibre-desploma-3378259">El mercat del llibre segueix desplomant-se</a>.<br />Todo eReaders: <a target="_blank" href="http://www.todoereaders.com/el-sector-editorial-espanol-entra-en-coma-y-retrocede-20-anos.html">El sector editorial espa&ntilde;ol entra en coma y retrocede 20 a&ntilde;os</a>.<br />&nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 10-07-14

  L'AELC disposa de tota una secció dedicada als formats audiovisuals, situada al menú principal de l'esquerra d'aquest web.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } --> </style></p><p align="JUSTIFY" style="margin-left: 0.99cm; margin-right: 1.05cm">Aquest web disposa de tota una secci&oacute; dedicada als formats audiovisuals. Dividida entre les subseccions <a href="http://www.escriptors.cat/veus_literaries">Veus liter&agrave;ries</a>, <a href="http://www.escriptors.cat/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a>, <a href="http://www.escriptors.cat/canalaelc">Canal AELC</a> i <a href="http://www.escriptors.cat/audiovisuals_fotos">&Agrave;lbum de fotografies</a> s'hi pot consultar tot el material audiovisual i gr&agrave;fic que l'Associaci&oacute; ha anat produint els darrers anys, com ara documentals i entrevistes amb autors, seminaris i jornades professionals, reportatges d'entrega de premis o fotografies dels actes.</p> <p align="justify">Aix&iacute;, <a href="/?q=veus_literaries"><b>Veus liter&agrave;ries</b></a> &eacute;s una col&middot;lecci&oacute; de DVD, disponible tamb&eacute; <i>online</i>, que d&oacute;na a con&egrave;ixer algunes de les personalitats liter&agrave;ries m&eacute;s emblem&agrave;tiques de la literatura catalana contempor&agrave;nia. Comen&ccedil;ant amb el de N&uacute;ria Alb&oacute; i finalitzant amb el n&uacute;mero 35, el dedicat a Albert Manent, cada entrega enregistra qu&egrave; pensa i qu&egrave; ha viscut l'autor, quines s&oacute;n les seves passions i com han constru&iuml;t la seva obra, tot presentant cada escriptor en el seu entorn personal i literari.</p> <p align="justify">En el projecte <a href="/?q=lletresimemoria"><b>Lletres i Mem&ograve;ria</b></a> es recullen, en un apartat especial del web Memoro, tot d&rsquo;entrevistes en format v&iacute;deo a escriptors i escriptores en llengua catalana, associats a l&rsquo;AELC i nascuts abans del 1944, els quals donen testimoni de les seves vides i la seva obra. Fins ara m&eacute;s d'un centenar d'autors apareixen en aquest projecte.</p> <p align="justify">Al <a href="/?q=canalaelc"><b>Canal AELC</b></a> es poden veure tots els v&iacute;deos apareguts al canal propi que l'AELC mant&eacute; a YouTube cobrint actes, presentacions, congressos, jornades, etc., que organitza o en els quals hi participa l'AELC. Les tres darreres incorporacions s&oacute;n el resum dels actes d'entrega dels Premis Cavall Verd, amb l'homenatge a Palma al poeta Bartomeu Fiol; els v&iacute;deos del XXII Seminari sobre la Traducci&oacute;, celebrat al CCCB de Barcelona, i la confer&egrave;ncia d'Oriol Verg&eacute;s d'obertura del V Congr&eacute;s de Literatura Infantil i Juvenil Catalana, que va tenir lloc al Born Centre Cultural de Barcelona.</p> <p align="justify">Finalment, en el mateix apartat trobareu un enlla&ccedil; al nostre <a href="/audiovisuals_fotos"><b>&Agrave;lbum de fotografies</b></a>, on podreu veure una selecci&oacute; d'imatges dels nostres actes.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 03-07-14

  PRIMERA APP DE RUTES LITERÀRIES
  Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català ha creat la primera aplicació mòbil que permet consultar les rutes literàries dels escriptors associats a Espais Escrits per a dispositius mòbils.
   

 • 01-07-14

  Lletres i Memòria ha engruixit el centenenar llarg d'entrevistes amb la incorporació de quatre entrevistes més, realitzades als socis Sílvia Alcàntara, Lluís Calderer, M. Teresa Garcia Fochs i Francesc Parcerisas. Ja es poden visualitzar els seus vídeos a la pàgina del Lletres i Memòria.

  Destacat ampliat: 
  <p align="justify"><a style="text-decoration: none" target="_self" href="/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a> ha engruixit el centenenar llarg d'entrevistes amb la incorporaci&oacute; de quatre entrevistes m&eacute;s, realitzades als socis S&iacute;lvia Alc&agrave;ntara, Llu&iacute;s Calderer, M. Teresa Garcia Fochs i Francesc Parcerisas. Ja es poden visualitzar els seus v&iacute;deos a la p&agrave;gina del <a style="text-decoration: none" target="_self" href="/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a>.</p> <p align="justify">Dividides en c&ograve;modes fragments d'entre 1 i 6 minuts de durada, aquestes entrevistes permeten als participants donar testimoni de les seves vicissituds biogr&agrave;fiques, de la seva obra liter&agrave;ria i, en definitiva, de la seva experi&egrave;ncia vital. <a style="text-decoration: none" target="_self" href="/lletresimemoria">Lletres i Mem&ograve;ria</a> &eacute;s un projecte que funciona des de principis del 2010, i est&agrave; impulsat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana i el portal d'internet&nbsp;<i>Memoro. El banc de la Mem&ograve;ria</i>.</p><p align="justify"><b><a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28503%29" target="_blank"><img width="200" height="155" align="left" src="/files/alcantara.jpg" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a>S&iacute;lvia Alc&agrave;ntara</b> (Puig-reig, Bergued&agrave;, 1944) &eacute;s escriptora i professora d'escriptura a l'Ateneu Terrassenc.<br />&nbsp; <br /> Als sis mesos d'edat la seva fam&iacute;lia es trasllada a la Col&ograve;nia Vidal, una col&ograve;nia t&egrave;xtil situada al marge del Llobregat. Als catorze anys es posa a treballar a la f&agrave;brica, i m&eacute;s tard inicia els estudis de comer&ccedil;, que li permeten trobar una feina d'administrativa i traslladar-se a Terrassa als vint anys, on viu actualment. Sempre conscient de la seva manca de formaci&oacute; ling&uuml;&iacute;stica en catal&agrave;, a l'inici de la democr&agrave;cia pren la determinaci&oacute; d'estudiar-lo i s'inscriu als cursos de Normalitzaci&oacute; Ling&uuml;&iacute;stica. Al mateix temps que apr&egrave;n la seva llengua, s'interessa per l'escriptura i comen&ccedil;a a compondre narracions, algunes d'elles premiades en diversos cert&agrave;mens locals.<br />&nbsp; <br /> Als seixanta-cinc anys irromp en el panorama literari catal&agrave; amb la publicaci&oacute; de la novel&middot;la <i>Olor de Col&ograve;nia</i> (2009), que evoca la vida d'una col&ograve;nia t&egrave;xtil catalana durant la d&egrave;cada de 1950. Aquesta obra, que ben aviat esdev&eacute; un &egrave;xit absolut de vendes i de cr&iacute;tica, rep els guardons Qwerty Btv, Joaquim Amat-Piniella i Regi&oacute;7 de Cultura, i &eacute;s finalista del premi Llibreter de Narrativa. Dos anys m&eacute;s tard apareix la seva segona novel&middot;la, <i>La casa cantonera</i> (2011), en qu&egrave; explora el tema de la gelosia fraternal i de parella i els secrets d'una fam&iacute;lia en un poble miner del Begued&agrave;. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28503%29">V&Eacute;S ALS V&Iacute;DEOS</a> &ndash; <a target="_blank" href="/autors/alcantaras">V&Eacute;S AL SEU WEB</a>]</p><p align="justify"><b><a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28505%29" target="_blank"><img width="200" height="155" align="left" src="/files/calderer.jpg" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a>Llu&iacute;s Calderer</b> (Manresa, 1944) ha exercit de mestre de prim&agrave;ria, i ha ensenyat catal&agrave; a diverses institucions. Escriu poesia, narrativa, assaig i traducci&oacute;, i mant&eacute; una gran activitat c&iacute;vica a Manresa a trav&eacute;s de diversos projectes teatrals i culturals. El 2010 rep el Premi Bages de Cultura en reconeixement &laquo;de la seva actitud de comprom&iacute;s amb el pa&iacute;s i la llengua&raquo;.<br />&nbsp; <br /> Ha publicat els llibres de poesia <i>Ess&egrave;ncia del temps</i> (1982), <i>Mentre la pols es mou</i> (1995) i <i>El pacte llos</i> (1998). En narrativa publica <i>La Seu se'n va a c&oacute;rrer m&oacute;n i altres contes</i> (1984), <i>M&agrave;scares per a la companyia del teatre dels somnis</i> (1990) i <i>Figuracions</i> (1998). Fruit de les seves col&middot;laboracions al suplement cultural <i>Idees</i>, del diari <i>Regi&oacute;7</i>, publica <i>Di&agrave;leg amb la poesia</i> (1996), i &eacute;s autor de l'assaig <i>De la veu a la lletra. Q&uuml;estions de literatura catalana i estrangera</i> (1995) i del llibre de text <i>Introducci&oacute; a la literatura</i> (1989). Ha tradu&iuml;t al catal&agrave; obres de Giuseppe Ungaretti, Robert L. Stevenson, Guy de Maupassant i Albert Camus. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28505%29">V&Eacute;S ALS V&Iacute;DEOS</a>]</p><p align="justify"><b> <a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28506%29" target="_blank"><img width="200" height="156" align="left" src="/files/garcia.jpg" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a>Maria Teresa Garcia Fochs</b> (Sabadell, Vall&egrave;s Occidental, 1944), creix en un entorn culte i amb consci&egrave;ncia social, i estudia Filosofia a la Universitat de Barcelona, on entra en contacte amb les ideologies d'esquerres i feministes.<br />&nbsp; <br /> Treballa durant dotze anys de professora d'institut, com a catedr&agrave;tica de Filosofia, i despr&eacute;s compagina la feina d'inspectora d'Ensenyament, durant divuit anys, amb la de professora d'Hist&ograve;ria de la filosofia a la UNED (Universidad Nacional de Educaci&oacute;n a Distancia) de Terrassa, on s'hi est&agrave; vint anys. Durant molts anys tamb&eacute; &eacute;s presidenta dels tribunals d'oposicions. Actualment participa activament en el moviment social Proc&eacute;s Constituent.<br />&nbsp; <br /> Ha publicat les novel&middot;les <i>El llarg cam&iacute; d'Atenea</i> (1995), <i>Ben poques estrelles</i> (1998), premi de novel&middot;la Ciutat d'Eivissa, i <i>El patriarca de les pluges</i> (2001), Premi de prosa de ficci&oacute; Sant Just Desvern. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28506%29">V&Eacute;S ALS V&Iacute;DEOS</a>]</p><p align="justify"><b><a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28504%29" target="_blank"><img width="200" height="156" align="left" src="/files/parce.jpg" title="V&Eacute;S-HI" alt="" /></a>Francesc Parcerisas</b> (Begues, Baix Llobregat, 1944) &eacute;s poeta, traductor i cr&iacute;tic literari. Professor del departament de Traducci&oacute; i d'Interpretaci&oacute; de la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona, de la qual ha estat vicedirector i cap del Departament de Traducci&oacute;.<br />&nbsp; <br /> Membre destacat de la &laquo;generaci&oacute; liter&agrave;ria dels 70&raquo;, ha publicat, entre altres, els llibres de poemes <i>Homes que es banyen</i> (1966), <i>L'edat d'or</i> (1984), <i>Triomf del present: Obra po&egrave;tica (1965-1983)</i> (1991), <i>Focs d'octubre</i> (1992), <i>Natura morta amb nens</i> (2000) i <i>Dos dies m&eacute;s de sud</i> (2006). Tamb&eacute; com a poeta ha rebut nombrosos premis, com ara el Carles Riba, el Premi de la Cr&iacute;tica de poesia catalana, el Premi de Literatura Catalana de la Generalitat de Catalunya o el Premi Ciutat de Barcelona, entre altres.<br />&nbsp; <br /> Paral&middot;lelament desenvolupa una intensa tasca com a traductor, reconeguda amb el premi de la Cr&iacute;tica Serra d'Or de traducci&oacute; po&egrave;tica (1992) per <i>La llanterna de l'ar&ccedil;</i>, de Seamus Heaney, i amb el premi Cavall Verd-Rafel Jaume de traducci&oacute; po&egrave;tica (2001) per <i>Un esborrany de XXX Cantos</i>, d'Ezra Pound. Col&middot;labora en revistes culturals i liter&agrave;ries, i aplega alguns dels seus articles i assaigs al recull cr&iacute;tic <i>L'objecte immediat</i> (1991). Ha escrit diversos assajos sobre traducci&oacute;, com ara <i>Traducci&oacute;, edici&oacute;, ideologia</i> (2009) i <i>Sense mans. Met&agrave;fores i papers sobre la traducci&oacute;</i>, Premi Internacional d'Assaig Josep Palau i Fabre (2013).<br />&nbsp; <br /> Ha estat director de la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes (1998-2004), i des del 2010 n'&eacute;s el deg&agrave;. Ha estat el coordinador de la Generalitat de Catalunya per a l'Any del Llibre i la Lectura 2005. Membre de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, en fou el vicepresident al Principat (1991-1997), el president (1998-1999) i actualment forma part de la seva Comissi&oacute; Consultiva. [<a target="_blank" href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28504%29">V&Eacute;S ALS V&Iacute;DEOS</a> &ndash; <a target="_blank" href="/autors/parcerisasf">V&Eacute;S AL SEU WEB</a>]</p><br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 30-06-14

  ALIAGA, Xavier: Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians de narrativa juvenil, El meu nom no és Irina. [Blog de l'autor]
  BOÏGUES, Lourdes: Premi Literari Ciutat de Badalona de narrativa juvenil, Una lectura perillosa. [Blog de l'autora]