L'AELC engega un programa de dinamització de l’activitat professional

L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) és l’entitat que representa els escriptors i escriptores en llengua catalana. Amb més de 1.550 socis i amb els Països Catalans com a principal àmbit d’actuació, les finalitats de l’Associació, com dictaminen els seus estatuts, són la representació, la gestió, el foment i la defensa dels interessos comuns dels seus membres arreu dels territoris de parla catalana i també en el pla internacional.

El món de la cultura ha estat i serà molt afectat per l’actual situació d’emergència derivada de la crisi de la Covid-19, i aquesta realitat s’ha fet palesa a l’enquesta que es va activar el mes d’abril per tal de conèixer millor la situació en què es trobaven els socis de l’AELC. És per això que, avui més que mai, tenim la responsabilitat de vetllar pels interessos professionals dels nostres autors.

Per aquest motiu, l’Associació ha decidit posar en marxa un programa de dinamització de l’activitat professional, per tal que els socis de l’AELC que es trobin en una situació més vulnerable o que hagin vist reduïts considerablement els seus ingressos a causa de la suspensió o l’ajornament sine die d’actes relacionats amb la literatura, o bé per canvis imprevistos en el desenvolupament de la seva activitat professional en general, puguin acollir-s’hi.

El programa, que serà excepcional i es durà a terme exclusivament durant l’any 2020, preveu destinar un fons total de 60.000 €, provinents del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) i de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), una dotació que es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

Compta amb dues línies: una línia d’activitats i una altra que suposa la inscripció a la borsa professional.

Línia I: Activitats
Els socis que vulguin participar en aquesta línia podran proposar un projecte d’activitat dedicada a donar visibilitat i a promocionar la literatura catalana arreu del territori: conferències, converses, taules rodones, recitals… L’activitat, que en cap cas podrà consistir en un acte de promoció personal de la mateixa obra, es farà en línia durant l’any 2020 i tindrà com a principal objectiu donar visibilitat a la literatura catalana —o traduïda al català, en el cas dels traductors— a través d’actes especialitzats o de caràcter més divulgatiu.

Els projectes s’enviaran a l’adreça aelc@escriptors.cat i un comitè format per cinc persones, provinents de la junta directiva de l’Associació, en valorarà la idoneïtat en un termini màxim de 15 dies.

Si la resolució és positiva, l’Associació finançarà econòmicament les activitats proposades segons els següents honoraris: per la coordinació de l’activitat, 300-500 €; per una conferència, 350 €; per la participació en una taula rodona, 200 €; per la participació d’una conversa literària, 200 €; per lectures i recitals, 100 €.

En cas que es proposi alguna activitat que impliqui altres tasques no esmentades, el mateix comitè serà l’encarregat de proposar uns honoraris als coordinadors o als participants.

El pagament d’aquests honoraris s’haurà de justificar mitjançant una factura relativa a l’activitat.

Les activitats no superaran en cap cas un pressupost total superior a 1000€ per activitat.

La difusió de l’activitat s’haurà de fer sempre amb els logotips de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Institució de les Lletres Catalanes i CEDRO. L’AELC, que serà l’encarregada d’aprovar els materials gràfics que es faran servir, en farà difusió a través dels canals habituals (web, butlletí i xarxes socials).

Qualsevol qüestió no especificada en aquest document podrà ser resolta pel comitè de valoració o, si no pot ser, per la junta directiva de l’Associació en el seu conjunt.

Línia II: Borsa professional
Tots els socis de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana poden optar a la segona línia del Programa de dinamització de l’activitat professional, que implica la inscripció a una borsa de treball i una primera col·laboració amb l’entitat.

Per tal de formar-ne part, els autors han d’enviar una versió breu del seu currículum literari a aelc@escriptors.cat, amb assumpte “Borsa professional”. Acte seguit, l’Associació es posarà en contacte amb ells per convenir una col·laboració, a fer efectiva abans que acabi l’any 2020.

La pertinença a aquesta borsa i la primera col·laboració amb l’Associació, ja sigui en forma de recital, participació en una taula rodona o en algun altre tipus d’activitat o altres activitats o tasques que es puguin convenir serà remunerada amb 200€ abans d’impostos.

En cas de sorgir més col·laboracions arran de la inscripció dels socis a la borsa, es convindrà el preu per cadascuna d’elles en cada cas.

Qualsevol qüestió relativa aquesta línia no especificada en aquest text podrà ser resolta per part dels membres de la junta directiva de l’Associació.


Fotografia de portada: llibreters i assistents al QLit 2019 © Carme Esteve / AELC.
 

Relació d'activitats celebrades dins el programa

  • Exploracions literàries en terres de cruïlla, del 9 a l'11 d'octubre. Coordinat per Carles Molins. Recupera-ho
  • Els silencis de la maternitat, 15 de novembre. Coordinat per Esther Vivas. Recupera-ho
  • La consciència de si mateixes i la seva autoestima en dues dones, 16 de novembre. Coordinat per M. Núria Valls. Recupera-ho
  • Escriure sense paraules: dramatúrgies no textuals a Mallorca, 25 de novembre. Coordinat per Joan Tomàs Martínez. Més info