Novetats en la transposició de la Directiva sobre drets d'autor

El sector del llibre mostra el seu rebuig a la guia de la Comissió Europea per a la transposició de la Directiva sobre drets d'autor. Diferents associacions del sector del llibre, entre les quals es troba l'AELC, han expressat disconformitat per la redacció de la guia elaborada per la Comissió Europea per a la transposició de l'article 17 de la Directiva 2019/790 sobre drets d'autor en el mercat únic digital, que legisla els continguts que els usuaris pengen en plataformes digitals.

Aquest article estableix per primer cop la responsabilitat jurídica de les plataformes digitals tecnològiques quan hi ha trànsit de continguts digitals. Les organitzacions opinen que, malgrat que la Comissió Europea reconeix que aquest document no té un caràcter vinculant, s'ha redactat d'una manera amb caràcter gairebé legislatiu. Sembla que se li vulgui donar un caràcter major a l'habitual i extralimitar-se en les seves competències.

El document elaborat per la Comissió inclou molts conceptes jurídics indeterminats, encadenats els uns amb els altres, que en fan impossible la implementació i creen inseguretat jurídica.

A l'hora de posar en marxa una regulació nova sobre un dret, consideren que és necessari crear la màxima claredat i seguretat jurídica possible i, pel que ja s'ha comentat, la Guia sobre l'article 17 no millora la interpretació d'aquest precepte concret. Aquesta guia pot col·laborar a fer que la transposició de l'article 17 resulti tan complicada com ho està sent la de l'article 15 de la mateixa directiva en aquells estats que ja s'hi han encarat.

Les associacions creuen que la Comissió no es mostra neutral en aquest procés. Tal com revela una anàlisi filològica, utilitza un llenguatge més coactiu quant a les obligacions dels titulars dels drets d'autor que el que s'utilitza per a les plataformes. En concret, exigeix més obligacions i condicions als titulars del dret que en el que s'exigeix a les plataformes. Fins i tot crea drets que no existeixen en el text literal de la directiva. 

És per aquest motiu que les entitats confien que la Comissió rectifiqui i retiri la guia enviada als països, de manera que s'aconsegueixi una transposició de la directiva europea sobre drets d'autor en el mercat únic digital que garanteixi adequadament els drets de propietat intel·lectual.

L'AELC, a través de la Plataforma Seguir Creando en digital (una quarentena d’associacions professionals de creadors i entitats de gestió de drets de l'estat espanyol) i d'European Writers' Council (EWC) i el Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), associacions internacionals de les quals és membre, està treballant i vetllant perquè es reconeguin els drets de propietat intel·lectual dels autors. També té previst fer una reunió informativa per als socis sobre la transposició de la Directiva de la Unió Europea aquesta tardor.