Compatibilitat de la pensió de jubilació amb la creació artística

El Reial Decret 302/2019, del 26 d’abril (BOE 29/4/2019), estableix la compatibilitat entre la percepció de la pensió contributiva de jubilació del sistema de la Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realització de qualsevol activitat de creació artística que generi drets de propietat intel·lectual (en el seu sentit més ampli, a l’efecte del que interessa als associats de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, inclou escriptors i traductors). Ha entrat en vigor l'1 de maig d 2019.

D’aquesta manera, es dona compliment al mandat recollit en la disposició final segona del Reial Decret-Llei 26/2018, del 28 de desembre (Estatut de l’Artista), pel qual s’aproven mesures d’urgència sobre la creació artística i la cinematografia, que atorgava al Govern un termini màxim de sis mesos perquè procedís a l’aprovació d’una norma reglamentària que regulés la compatibilitat de la pensió de jubilació amb les activitats d’aquells professionals dedicats a la creació artística que percebessin per aquesta activitat drets de propietat intel·lectual.

Qui se'n pot beneficiar?
Es poden acollir a aquesta mesura els perceptors d’una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que desenvolupin una activitat de creació artística per la qual percebin ingressos derivats dels drets de propietat intel·lectual, els generats per la seva transmissió a tercers inclosos, independentment que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions connexes.
Els ingressos compatibles amb la pensió de jubilació són exclusivament els derivats de drets de propietat intel·lectual que provinguin del desenvolupament d’una activitat artística.
La clau rau en el fet que els ingressos obtinguts provinguin d’una activitat susceptible de protecció per la Llei de Propietat Intel·lectual i que generin drets de propietat intel·lectual.
L’activitat de traducció seria un exemple concret: els ingressos obtinguts per una traducció literària (acompte i regalies [royalties]) serien compatibles amb la pensió de jubilació; en canvi, una traducció tècnica no ho seria.

Qui se n'exclou?
Quedarà exclosa d’aquest benefici la persona que realitzi qualsevol altra feina per compte aliè o per compte propi que doni lloc a la seva inclusió en el camp d’aplicació del Règim General o d’algun dels règims especials de la Seguretat Social.
En aquest punt cal precisar que una cosa són algunes omissions del Decret, que es poden esmenar ampliant els supòsits amb altres normes pendents de desenvolupar –és el cas de les classes passives–, i una altra molt diferent és el supòsit descrit en el paràgraf anterior que constitueix la incompatibilitat general prevista en el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (TRLGSS).

Més detalls
En tot cas, les observacions sobre aquest reglament continuaran necessàriament a causa de les moltes llacunes i omissions que conté, ja que no preveu tots els supòsits que es poden plantejar, perquè no resol els problemes ara com ara existents, inclosos els procediments administratius i judicials en curs; ni tampoc ofereix prou flexibilitat per rectificar estimacions d’ingressos inexactes, atès que és molt difícil preveure els ingressos que per drets d’autor es percebran en l’exercici següent, sobretot si superaran o no els límits del salari mínim interprofessional anual.

Consulta el document complet o descarrega'l en PDF

Preguntes més freqüents entre els escriptors pel que fa a fiscalitat