Fiscalitat dels escriptors

Preguntes més freqüents entre els escriptors pel que fa a fiscalitat

1. Consideracions sobre declarar «per activitat professional» o «per rendiment del treball»
L’Administració considera que, quan l’autor o traductor no està donat d’alta d’activitat a Hisenda, tots els seus ingressos per activitats caldrà imputar-los com a Rendiments del Treball. En canvi, si està donat d’alta d’activitat a Hisenda, tots els seus ingressos per aquesta activitat s’hauran d’imputar com a Rendiments d’Activitats Professionals.

El problema és que ens trobem que si l’autor/traductor no expressa abans,  a les entitats que paguen els seus serveis, com vol que es faci la imputació, aquestes entitats de vegades declaren les retencions com a Rendiments del Treball i altres vegades com a Rendiments Professionals.

Tenint en compte la consideració anterior, el contribuent no donat d’alta d’activitat hauria de presentar la seva declaració de Renda imputant la totalitat d’ingressos com a Rendiments del Treball, i el contribuent que sí que es troba donat d’alta d’activitat hauria de presentar la seva declaració de Renda imputant la totalitat d’ingressos d’activitats com a Rendiments Professionals.

Això implica que Hisenda rep les dades del pagador i les entra a la seva base de dades amb la  clau que ha declarat aquest pagador, i en creuar aquestes dades amb la declaració del contribuent que ha declarat aquests ingressos amb una altra clau, el contribuent rebrà un requeriment per part de l’Administració perquè  expliqui el motiu de la seva imputació, cosa que implica molèsties i pèrdua de temps.

A la pràctica, i tot i que la solució no és potser la més adequada vist des del punt de vista de l’Administració, és preferible declarar els ingressos de la mateixa forma que ens els imputen els Pagadors, és a dir, si ens els imputen com a Rendiments del Treball declarar-los sota aquest epígraf, i si ens els declaren com a Rendiments d’Activitats Professionals fer-ho igual. A l’administració li quadraran les dades declarades amb les que té a la seva base de dades i el contribuent s’estalviarà rebre algun requeriment, tot i que en el cas d’una inspecció d’Hisenda podríem tenir algun problema.
 

2. Quina diferència hi ha entre declarar els ingressos percebuts per col·laboracions, etcètera, com a rendiments del treball o com a activitat professional?
Declarar els ingressos com a Rendiments del Treball implica que l’import de la reducció general per obtenció de rendiments del treball que ve donat per la fórmula d’Hisenda, en el cas que es tingui un altre tipus d’ingrés sota aquest epígraf (el contribuent treballa per compte aliè, té un sou o similar), aquesta reducció no es veu incrementada, cosa per la qual tots els ingressos s’afegeixen a la Base Imposable de la Renda sense cap tipus de reducció, amb un resultat, per tant, més desfavorable per al contribuent.

Si el contribuent no té ingressos com a Rendiments del Treball (el contribuent no treballa per compte aliè, no té un sou ni similar), l’import per la reducció general per obtenció de rendiments del treball que ve donat per la fórmula d’Hisenda, sí que és aplicable a la reducció comentada, amb un resultat favorable per al contribuent, d'un màxim de 2.000,00€ de deducció.

Si els ingressos es declaren com Activitat Professional en tots els casos tindrà una deducció sobre la Base Imposable del 5% del ingressos declarats, amb un màxim de 2.000,00€ de deducció.

Si, a més, el contribuent està donat d’alta a Hisenda d’activitat, també es podrà deduir les despeses que li ocasiona aquesta activitat: seguretat social, material d’oficina, desplaçaments, compra d’ordinadors, etc.), sempre amb la corresponent factura de compra.

3. Creació nou epígraf per a escriptors i guionistes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
En la secció segona de l’IAE (Impost sobre activitats econòmiques), relativa a les activitats professionals, dins del grup 86, “de professions liberals, artístiques i ltieràries” es crea el nou epígraf 864, per a escriptors i guionistes.

Tot i que aquesta mesura no té un impactre tributari real, perquè les persones físiques estan exemptes de pagar l’IAE, la mesura és rellevant perquè en ocasions l’Administració estableix mesures de suport a favor de determinats col·lectius i acostuma a utilitzar els epígrafs de l’IAE com a referència del col·lectiu que vol beneficiar. Vet aquí la importància de l’existència d’epígrafs específics en que els autros estiguin correctament encasellats i donats d’alta, en compte d’estar-ho en un epígraf genèric.

Us recordem que l’epígraf que correspon als traductors i intèrprets és el 774, secció segona. 

4. Modificació reglamentació de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) segons el Reial Decret 31/2023 del 24 de gener
La Llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023 inclou diverses mesures fiscals vigents des de l'1 de gener de 2023. 

4.1. IRPF d'activitats literàries: cursos, conferències, seminaris i similars
L’IRPF sobre els rendiments dels treballs que s’ha d’aplicar a les factures procedents de fer cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similar, és del 15%. 

Ara bé, si s'està donat d’alta d’activitat econòmica (IAE) i el rendiment net de l’any anterior no supera els 15.000 euros i aquests representen la principal font de renda (s'entén el 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtingut l’any anterior) es pot aplicar una retenció de l’IRPF  del 7%. Per fer-ho, l’autònom ha de justificar al seu client que compleix amb les condicions establertes i que pot aplicar aquest percentatge amb un document signat.

4.2. IRPF: cobrament de drets d'autor
Reduccions de l'IRPF dels rendiments derivats de l'elaboració d'obres literàries sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació.

L’IRPF que s’ha d’aplicar a les factures de bestretes per avançaments de drets d’autor és del 7%.

L’IRPF que s’ha d’aplicar a la liquidació anual dels drets d’autor és de 15%. Ara bé, si s'està donat d’alta d’activitat econòmica (IAE) i els ingressos de l’any anterior per rendiments derivats de l’explotació no superen els 15.000 euros i, a més, aquests representen més del  75% sobre el total d’ingressos percebuts, es pot aplicar una retenció de l’IRPF  del 7%. Per fer-ho, l’autònom ha de justificar al seu client que compleix amb les condicions establertes i que pot aplicar aquest percentatge amb un document signat.

De totes maneres, qui factura pot escollir el percentatge de l’IRPF que aplica a les seves factures, sempre que el percentatge que apliqui sigui més gran que el que diu la normativa. En cap moment el client pot obligar a aplicar una retenció específica si qui factura pot aplicar una retenció més elevada.

5. Prestació per desocupació específica per a artistes
Aquesta nova prestació, inclosa dins de l'RDL 1/2023, entra en vigor l'1 de juliol de 2023 per establir una prestació especial per desocupació a favor de les persones treballadores subjectes a la relació laboral especial de les persones artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques i auxiliars necessàries per al desenvolupament d'aquesta activitat.

Per optar a la prestació s’han de complir els requisits que consten en el següent document adjunt

6. És possible realitzar alguna activitat si s'està a l'atur ?
En situació d’atur no es pot estar donat d’alta d’activitat a Hisenda. Per tant, per fer alguna activitat cal estar donat d’alta a Hisenda i això és incompatible amb el cobrament de cap tipus de prestació per part del SEPE. Si estàs a l'atur, prèviament has de comunicar a la teva oficina d'atur l'activitat que desenvoluparàs i allà t'informaran del procediment que  s'ha de fer. 

7. Quins premis tenen retenció d'IRPF, quins no en tenen i quin és el percentatge de retenció?
Només estan exempts de retenció d’IRPF els premis literaris que atorguen les entitats que prèviament han demanat l’oportuna exempció a Hisenda, i que Hisenda ha concedit i n’ha publicat l’exempció al BOE. Aquests premis no solament no tenen retenció sinó que, a més, queden exempts de tributació, per la qual cosa cal que el pagador estengui l’oportuna documentació sobre això.

Tots els altres premis literaris estan gravats amb una retenció d’IRPF del 15% (a partir del 12 de juliol de 2015), assimilant-los com a Activitat Professional.


8. En el cas que es rebi una subvenció per fer treballs d'investigació, etcètera, val la pena donar-se d'alta d'activitat?
Quan s’obtingui una subvenció d’algun organisme per a la realització d’algun treball, no solament és necessari donar-se d’alta d’Activitat a Hisenda, sinó que és recomanable si la realització del treball li reporta despeses (viatges, material, etc.), per tal de poder deduir aquestes despeses, sempre guardant les factures corresponents.  A més, si s’està donat d’alta en el règim d’autònoms, també es pot deduir la seguretat social. Recordem que si s’està donat d’alta d’activitat cal portar els oportuns registres comptables (Llibres registre d’Ingressos i Despeses).

Si el contribuent no es dóna d’alta d’activitat, haurà de declarar la subvenció per l’import total i aquest import incrementarà la Base Imposable, sense que es pugui deduir cap tipus de despesa.

Les entitats que atorguen les subvencions no han de fer la retenció d’IRPF i, per tant, el beneficiari de la subvenció no rebrà cap tipus de certificat anual.  Però sí que aquestes entitats comuniquen a Hisenda les dades de les persones que han rebut la subvenció. Els beneficiaris estan obligats, doncs, a declarar l’import rebut.

9. Compatibilitat de la pensió de jubilació amb la creació artística
Amb l'entrada en vigor l'1 d'abril de 2023 de l'RDL 1/2023, del 10 de gener, es modifiquen, o s'afegeixen, diferents articles de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), ampliant els supòsits de compatibilitat entre la pensió de jubilació i l'activitat artística.

Mentre que fins ara, d'acord amb el tantes vegades citat Reial Decret 393/2019, quedava establerta la compatibilitat entre la percepció de la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realització de qualsevol activitat de creació artística que generi drets de propietat intel·lectual, a partir del mes d'abril ha quedat sense efecte aquesta regulació i s'ampliaran les activitats artístiques que són compatibles amb la percepció íntegra de la pensió de jubilació contributiva.

Amplia la informació o descarrega el PDF complet

(Informació elaborada per Mario Sepúlveda)