Fiscalitat dels escriptors

Preguntes més freqüents entre els escriptors pel que fa a fiscalitat

1. Consideracions sobre declarar «per activitat professional» o «per rendiment del treball»
L’Administració considera que, quan l’autor o traductor no està donat d’alta d’activitat a Hisenda, tots els seus ingressos per activitats caldrà imputar-los com a Rendiments del Treball. En canvi, si està donat d’alta d’activitat a Hisenda, tots els seus ingressos per aquesta activitat s’hauran d’imputar com a Rendiments d’Activitats Professionals.

El problema és que ens trobem que si l’autor/traductor no expressa abans,  a les entitats que paguen els seus serveis, com vol que es faci la imputació, aquestes entitats de vegades declaren les retencions com a Rendiments del Treball i altres vegades com a Rendiments Professionals.

Tenint en compte la consideració anterior, el contribuent no donat d’alta d’activitat hauria de presentar la seva declaració de Renda imputant la totalitat d’ingressos com a Rendiments del Treball, i el contribuent que sí que es troba donat d’alta d’activitat hauria de presentar la seva declaració de Renda imputant la totalitat d’ingressos d’activitats com a Rendiments Professionals.

Això implica que Hisenda rep les dades del pagador i les entra a la seva base de dades amb la  clau que ha declarat aquest pagador, i en creuar aquestes dades amb la declaració del contribuent que ha declarat aquests ingressos amb una altra clau, el contribuent rebrà un requeriment per part de l’Administració perquè  expliqui el motiu de la seva imputació, cosa que implica molèsties i pèrdua de temps.

A la pràctica, i tot i que la solució no és potser la més adequada vist des del punt de vista de l’Administració, és preferible declarar els ingressos de la mateixa forma que ens els imputen els Pagadors, és a dir, si ens els imputen com a Rendiments del Treball declarar-los sota aquest epígraf, i si ens els declaren com a Rendiments d’Activitats Professionals fer-ho igual. A l’administració li quadraran les dades declarades amb les que té a la seva base de dades i el contribuent s’estalviarà rebre algun requeriment, tot i que en el cas d’una inspecció d’Hisenda podríem tenir algun problema.

2. Quina diferència hi ha entre declarar els ingressos percebuts per col·laboracions, etcètera, com a rendiments del treball o com a activitat professional?
Declarar els ingressos com a Rendiments del Treball implica que l’import de la reducció general per obtenció de rendiments del treball que ve donat per la fórmula d’Hisenda, en el cas que es tingui un altre tipus d’ingrés sota aquest epígraf (el contribuent treballa per compte aliè, té un sou o similar), aquesta reducció no es veu incrementada, cosa per la qual tots els ingressos s’afegeixen a la Base Imposable de la Renda sense cap tipus de reducció, amb un resultat, per tant, més desfavorable per al contribuent.

Si el contribuent no té ingressos com a Rendiments del Treball (el contribuent no treballa per compte aliè, no té un sou ni similar), l’import per la reducció general per obtenció de rendiments del treball que ve donat per la fórmula d’Hisenda, sí que és aplicable a la reducció comentada, amb un resultat favorable per al contribuent, d'un màxim de 2.000,00€ de deducció.

Si els ingressos es declaren com Activitat Professional en tots els casos tindrà una deducció sobre la Base Imposable del 5% del ingressos declarats, amb un màxim de 2.000,00€ de deducció.

Si, a més, el contribuent està donat d’alta a Hisenda d’activitat, també es podrà deduir les despeses que li ocasiona aquesta activitat: seguretat social, material d’oficina, desplaçaments, compra d’ordinadors, etc.), sempre amb la corresponent factura de compra.

3. Quins premis tenen retenció d'IRPF, quins no en tenen i quin és el percentatge de retenció?
Només estan exempts de retenció d’IRPF els premis literaris que atorguen les entitats que prèviament han demanat l’oportuna exempció a Hisenda, i que Hisenda ha concedit i n’ha publicat l’exempció al BOE. Aquests premis no solament no tenen retenció sinó que, a més, queden exempts de tributació, per la qual cosa cal que el pagador estengui l’oportuna documentació sobre això.

Tots els altres premis literaris estan gravats amb una retenció d’IRPF del 15% (a partir del 12 de juliol de 2015), assimilant-los com a Activitat Professional.

4. És possible realitzar alguna activitat si s'està a l'atur ?
En situació d’atur no es pot estar donat d’alta d’activitat a Hisenda. Per tant, per fer alguna activitat cal estar donat d’alta a Hisenda i això és incompatible amb el cobrament de cap tipus de prestació per part del SEPE. Si estàs a l'atur, prèviament has de comunicar a la teva oficina d'atur l'activitat que desenvoluparàs i allà t'informaran del procediment que  s'ha de fer. 


5. En el cas que es rebi una subvenció per fer treballs d'investigació, etcètera, val la pena donar-se d'alta d'activitat?
Quan s’obtingui una subvenció d’algun organisme per a la realització d’algun treball, no solament és necessari donar-se d’alta d’Activitat a Hisenda, sinó que és recomanable si la realització del treball li reporta despeses (viatges, material, etc.), per tal de poder deduir aquestes despeses, sempre guardant les factures corresponents.  A més, si s’està donat d’alta en el règim d’autònoms, també es pot deduir la seguretat social. Recordem que si s’està donat d’alta d’activitat cal portar els oportuns registres comptables (Llibres registre d’Ingressos i Despeses).

Si el contribuent no es dóna d’alta d’activitat, haurà de declarar la subvenció per l’import total i aquest import incrementarà la Base Imposable, sense que es pugui deduir cap tipus de despesa.

Les entitats que atorguen les subvencions no han de fer la retenció d’IRPF i, per tant, el beneficiari de la subvenció no rebrà cap tipus de certificat anual.  Però sí que aquestes entitats comuniquen a Hisenda les dades de les persones que han rebut la subvenció. Els beneficiaris estan obligats, doncs, a declarar l’import rebut.

(Informació elaborada per Cres Martín)

6. Compatibilitat de la pensió de jubilació amb la creació artística
El Reial Decret 302/2019, del 26 d’abril (BOE 29/4/2019), estableix la compatibilitat entre la percepció de la pensió contributiva de jubilació del sistema de la Seguretat Social i els ingressos obtinguts per la realització de qualsevol activitat de creació artística que generi drets de propietat intel·lectual (en el seu sentit més ampli, a l’efecte del que interessa als associats de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, inclou escriptors i traductors). Aquest decret, que regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació amb els drets d'autor, llibres, conferències, etcètera, exclou els jubilats del Règim de Classes Passives, o sigui tots els funcionaris, però des de l’1 de gener del 2021 el Govern ha incorporat, en els Pressupostos Generals de l’Estat, la compatibilitat de la pensió amb els ingressos per drets d’autor pels jubilats en règim de classes passives, en les mateixes condicions que els de la Seguretat Social. Ara només queda pendent l’extensió de la compatibilitat a les pensions no contributives i les d’invalidesa permanent.

Els ingressos compatibles amb la pensió de jubilació són exclusivament els derivats de drets de propietat intel·lectual que provinguin del desenvolupament d’una activitat artística. La clau rau en el fet que els ingressos obtinguts provinguin d’una activitat susceptible de protecció per la Llei de Propietat Intel·lectual i que generin drets de propietat intel·lectual.

L’exercici del dret a la compatibilitat que permet el Reial Decret 302/2019 resultarà una opció vàlida en el supòsit de creadors que, a més de la pensió de jubilació, percebin per la seva activitat artística ingressos superiors a l’import del salari mínim interprofessional  (l'any 2020 és de 13.300,00 €).

El beneficiari de la pensió de jubilació que desenvolupi una activitat creativa podrà optar per aquest nou sistema, per l’aplicació del règim jurídic d’altres modalitats ja existents de compatibilitat entre pensió i treball, o per la suspensió de la percepció de la seva pensió. És molt important remarcar aquestes possibilitats d’opció perquè les situacions personals poden ser molt variades i, en molts casos, requeriran una anàlisi específica.

Amplia la informació o descarrega el PDF complet

(Informació elaborada per Mario Sepúlveda)