Models de contracte i assessorament

Els socis de l'AELC tenen dret a consultar gratuïtament el gestor o l'advocat de l'Associació sobre qualsevol dubte de tipus professional.
 

El 8 de juny de 2009 el Gremi d’Editors de Catalunya, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) van subscriure un conveni pel qual s’aprovaven els models contractuals de cessió de drets d’autor a editor d’acord amb els criteris que constaven incorporats en document adjunt a l’acord. Un acord que s'ha ampliat el 15 de setembre de 2011 amb la creació d'un model de contracte per a l'edició digital.

Per  tal  d’adequar els models de contracte aprovats amb data 8 de juny de 2009 al nou criteri de subscriure dos contractes o documents diferents per a cada una de les modalitats d’explotació (edició en format llibre i reproducció digital i comunicació pública), s’han modificat els models contractuals d’edició, traducció i traducció a tant alçat que van ser consensuats i aprovats en la data esmentada més amunt.

Existeix una Comissió Paritària, de la qual formen part representats d’aquestes entitats, que té, entre altres, la funció de seguiment, control i adequació d’aquests models contractuals a les exigències que poguessin sorgir de la pràctica contractual.

Models de contracte

Contracte d'edició

Contracte de cessió de drets d'explotació digital

Contracte d'encàrrec d'obra

Contracte de cessió de drets per a obra col·lectiva

Contracte de traducció

Contracte de traducció a un tant alçat

Contracte de traducció per a explotació digital

Contracte de traducció per a explotació digital (traduccions ja publicades)