Contracte de traducció per a explotació digital

A ........ a ........ de ........ de ........

REUNITS

D’una banda ........, actuant en nom i representació propis, major d’edat, amb domicili a ........, proveït del D.N.I. núm. ........ (d’ara endavant el/la TRADUCTOR/A).  D’una altra banda ........ amb domicili social a ........, CIF núm. ........ representat en aquest acte per ........, en qualitat de ........ (d’ara endavant l’EDITOR) segons poders atorgats ........​​​​​​​


MANIFESTEN

I.- Que l’EDITOR és titular dels drets d’edició en llengua ........ de l’obra denominada ........ (d’ara endavant l’OBRA) de la qual és autor ........ Es fa constar que els esmentats drets tenen una durada de ........ anys, des de ........ i el seu àmbit geogràfic s’estén ........

II.- Que l’EDITOR està interessat a encarregar al/la TRADUCTOR/A la traducció al ........ de l’OBRA esmentada abans, amb el propòsit d’adquirir els drets de reproducció i comunicació pública en la modalitat de posada a disposició de l’obra en les condicions que es diran.

III.- Que en aquesta mateixa data, en un acte únic, ambdues parts subscriuen un contracte de traducció, mitjançant el qual el/la TRADUCTOR/A cedeix els drets de reproducció i distribució d’exemplars de l’obra en la seva versió analògica, deixant constància d’aquesta circumstància com a expressió de la voluntat d’ambdues parts de tractar l’OBRA sota el principi d’unitat d’explotació.
IV.- Que en mèrits de l’anterior, les dues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient, celebren el present contracte de tgraducció i cessió de drets que subjecten a les següents 


CLÀUSULES
                  
Primera.  L’EDITOR encarrega al/la TRADUCTOR/A la traducció de l’obra (títol original) ........ de la qual és autor ........, i el/la TRADUCTOR/A s’obliga a realitzar personalment la traducció del ........ (idioma del qual es tradueix) al ........ ajustada fidelment a l’original i de conformitat amb les indicacions de l’EDITOR. 

Opcional.- El/la traductor/a, cada vegada que sigui necessari o aconsellable, haurà d’agregar al text notes aclaridores, les quals inclourà com a notes a peu de pàgina.

Opcional.- Si a judici del/la traductor/a calgués ampliar, modificar i/o adaptar l’original, haurà de comunicar-ho a l’editor, per tal de recaptar la conformitat de l’autor.

Segona.  El text de la traducció haurà de ser lliurat a l’EDITOR abans del dia ........ de ........ de ........ Pel que fa a la presentació el/la TRADUCTOR/A seguirà les directrius rebudes de l’EDITOR i n’haurà de conservar una còpia.

Si el/la TRADUCTOR/A es veiés en la impossibilitat de lliurar l’obra encarregada en la data assenyalada, es compromet a comunicar-ho i justificar-ho degudament a l’EDITOR, amb una antelació de ........ respecte de la data de lliurament, cas en el qual ambdues parts pactaran una nova data de lliurament, que s’incorporarà al contracte present per escrit i mitjançant addendum.

En el cas d’incórrer en un retard no justificat, s’aplicarà el sistema de penalització següent: per cada setmana de retard en el lliurament, l’EDITOR podrà treure un import corresponent al ..% de la quantitat total pactada en concepte de bestreta a compte dels drets d’autor.

Es recomana que la penalització no superi el 5% 

En qualsevol cas, transcorreguts dos mesos des de la data assenyalada sense que la traducció hagués estat lliurada, i sempre que no hi haguessin concorregut causes que justifiquin el pacte d’un nou trermini de lliurament, l’EDITOR queda facultat per resoldre el present contracte, amb l’únic requisit de comunicar-ho per escrit al/la TRADUCTOR/A.

Tercera.   L’EDITOR pagarà al/la TRADUCTOR/A, com a bestreta dels drets que puguin correspondre-li per l’edició de l’OBRA encarregada, la quantitat de ........ euros x 1.000 caràcters amb espais (caràcters reals de text i els espais entre paraules), que seran liquidats d’acord amb els següents terminis

- el ........ % en el moment de la signatura d’aquest contracte
- la quantitat restant quan l’EDITOR doni la seva conformitat a la traducció.

L’EDITOR haurà de donar aquesta conformitat o disconformitat en un termini que no podrà ser superior a 30 dies, a comptar des de la data de la seva recepció.

Recomanació: quan, per acord entre les parts, s’utilitzi una altra unitat de mesura (paraules, folis), és indispensable aplicar les taules d’equivalència per tal de garantir l’homogeneïtat de les tarifes, de manera que la remuneració no resulti rebaixada en perjudici del/la traductor/a

Quarta.  Si l’EDITOR no donés la seva conformitat, sobre la base d’una causa justificada, a la traducció encarregada i el/la TRADUCTOR/A no realitzés les modificacions proposades per l’EDITOR, aquest quedarà alliberat de l’obligació d’efectuar el pagament del darrer termini, haurà de tornar la traducció al/la TRADUCTOR/A i quedarà resolt el present contracte.

Cinquena.  Realitzada, lliurada i acceptada la traducció i pagada la bestreta per part de l’EDITOR, el/la TRADUCTOR/A cedeix amb caràcter de (exclusiva/no exclusiva), els drets de reproducció digital i comunicació pública en la modalitat de posada a disposició de l’OBRA per a la seva explotació comercial en llengua ........ i per a l’àmbit territorial de ........

Als efectes del present contracte s’entén per reproducció la fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per mitjà i forma digital, de l’obra, que permeti la seva comunicació pública.

En aquest sentit el/la TRADUCTOR/A autoritza expressament l’EDITOR a realitzar els actes de conversió de l’obra als formats digitals pertinents (EPUB, PDF, etc.) i la incorporación, si escau, dels sistemes de protecció necessaris (DRM).

Així mateix, la cessió comprèn el dret de comunicació pública de l’OBRA en qualsevol de les modalitats previstes a l’article 20 de la Llei de Propietat Intel·lectual, sempre que no impliquin transfomació de l’OBRA.

És objecte, particularment, de la present cessió el dret de comunicació pública en la modalitat de posada a disposició del públic de l’OBRA per procediments amb fils i/o cables o sense fils i/o cables, de tal manera que qualsevol persona hi pugui accedir des del lloc i en el moment que elegeixi.

Tot això respectant estrictament els drets morals del/la TRADUCTOR/A, especialment el dret a la integritat de l’OBRA.

En aquells supòsits d’actes d’explotació que suposin la incorporació d’elements d’interactivitat que modifiquin l’OBRA, en particular en el cas de produccions multimèdia o introducció de bandes publicitàries, ambdues parts hauran de posar-se d’acord per establir la versió digital definitiva.

Sisena. El/la TRADUCTOR/A respon davant l’EDITOR de l’autoria i l’originalitat de la seva OBRA i de l’exercici pacífic dels drets que cedeix mitjançant aquest contracte, manifestant que sobre ells no té contrets ni contraurà compromisos o gravàmens de cap mena que atemptin contra els drets que corresponguin a l’EDITOR o a tercers, d’acord amb el que estipula el present instrument. Sobre això, el/la TRADUCTOR/A  es fa responsable davant l’EDITOR de totes les càrregues pecuniàries que es poguessin derivar per a l’EDITOR a favor de tercers amb motiu d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment d’aquestes obligacions per part del/la TRADUCTOR/A.

Setena.- (Opció A) Com a remuneració pels dres d’autor, la cessió dels quals és objecte d’aquest contracte, el/la TRADUCTOR/A percebrà:

(Opcional) En concepte de bestreta a compte dels drets que puguin correspondre-li, la quantitat de ........​​​​​​​ euros que seran liquidats en el moment del lliurament de l’OBRA.

El ........ % del preu de venda al públic, segons catàleg i sense IVA per cada una de las posades  a disposició de l’OBRA ........

En el supòsit que una modalitat d’explotació concreta plantegi una greu dificultat en la determinació dels ingressos de l’explotació o que la seva comprovació sigui impossible o d’un cost desproporcionat en relació amb l’eventual retribució, la remuneració podrà ser pactada a un tant alçat.

Quan el supòsit anterior afecti una explotació cedida a un tercer, ambdues parts acorden assignar la quantitat pagada per l’esmentat cessionari tercer en concepte de drets d’autor, sigui editor, distribuïdor o importador/exportador, en el percentatge següent:

Xx% Traductor/a
Xx% Editorial

Condicions econòmiques (Opció B)

1. Com a remuneració pels dres d’autor, la cessió dels quals és objecte d’aquest contracte, l’EDITOR abonarà al/la TRADUCTOR/A el (…%) dels ingressos nets percebuts per l’EDITOR per l’explotació de l’OBRA d’acord amb el que preveu aquest contracte, independentment de si aquests ingressos han estat obtinguts mitjançant l’explotació de l’OBRA de forma directa o mitjançant la cessió a tercers. S’entén per ingressos nets la quantitat que resulta de la diferència entre el PVP i els descomptes a plataformes digitals de comunicació i/o minoristes, en el seu cas, i qualssevol impostos que calgués aplicar, deduccions que, en tot cas, no podran superar el 50% del PVP.

2. En el supòsit que no es pacti bestreta a compte dels dets d’explotació digital de l’OBRA, el/la TRADUCTOR/A percebrà els seus drets des de la primera posada a disposició efectiva de l’OBRA que generi ingressos per a l’EDITOR.

3. En el cas que, transcorregut el període de dos anys després de la signatura del present Acord, les condicions del mercat relatives a preus, estructures de cost i modes d’explotació o models de negoci aplicables a la posada a disposició a través de mitjans digitals haguessin sofert modificacions substancials en el moment de la signatura, ambdues parts, sense perjudici de la validesa i els efectes d’aquest contracte, negociaran de bona fe uns nous termes  que permetin assolir un acord respecte a la modificació de les condicions acordades en el present instrument. En el mateix sentit, ambdues parts consideraran l’adequació d’aquest contracte als canvis legislatius que es puguin produir.

4. En cap cas no serà considerat com a concepte generador de remuneració a favor del/la TRADUCTOR/A l’acte consistent en les anomenades “consultes ràpides”, “previsualització”  o “preview”, entenent com a tals les efectuades per l’usuari amb l’únic abast de determinar el seu possible interès per l’OBRA, sempre que la consulta no generi cap ingrés.

5. El/la TRADUCTOR/A, per mitjà d’aquest contracte, autoritza l’EDITOR a rebre qualsevol suma de diners que li hagi de ser lliurada per un tercer de conformitat amb el present contracte.

Vuitena. L’EDITOR  està obligat a posar en línia l’OBRA en un termini no superior a ........ mesos, a comptar des de la data de lliurament de l’original.

En el cas que l’OBRA no fos posada en línia en el termini previst, aquest contracte quedarà resolt, i totes les quantitats percebudes pel/per la TRADUCTOR/A com a acompte quedaran definitivament en la seva propietat.

Recomanació: Es recomana que el termini de posada en línia no sigui superior als 6 mesos.

Novena. L’EDITOR remetrà al/la TRADUCTOR/A els jocs de proves destinats a la correcció del text, el qual es compromet a tornar-los en un termini màxim de ........ amb les modificacions pertinents, que hauran de ser incorporades al text. Si transcorregut aquest termini el/la TRADUCTOR/A no lliurés les proves, l’EDITOR queda facultat per obtenir per ell mateix la seva correcció. El/la TRADUCTOR/A farà les modificacions imprescindibles i que no suposin mai una proporció superior al ........% del total del text, sense que es comptabilitzin com a tals les de caràcter orto/tipogràfic, que sempre aniran a càrrec de l’EDITOR. Tota correcció superior anirà a càrrec del/la TRADUCTOR/A.

Desena. L’EDITOR està obligat a fer figurar el nom del/la TRADUCTOR/A de forma destacada en totes les comunicacions públiques de l’OBRA incloent-hi, bé mitjançant insercions, metadades o hipervincles, la menció del títol de l’OBRA i el nom del TRADUCTOR/A, així com també en tots els anuncis i publicitat de l’OBRA que, pels mitjans que siguin publiquin l’EDITOR i les seves plataformes de comunicació.

Recomanació: Es recomana que el nom del/la traductor/a figuri a la portada

Així mateix, l’EDITOR s’obliga a gestionar l’ISBN de l’OBRA i a introduir les innovacions informàtiques que permetin una identificació i un seguiment automàtic de l’OBRA, i a observar les formalitats administratives requerides per a la seva posada en línia.

Onzena. L’EDITOR gestionarà de forma directa o indirecta l’explotació dels drets cedits, buscant una difusió al més àmplia possible d’acord amb els usos habituals en l’àmbit de l’explotació digital.

L’EDITOR es compromet a vetllar per assegurar que s’utilitzin estàndards de qualitat en l’explotació digital, tant en les plataformes com en els dispositius digitals, tenint en compte criteris de mobilitat, interoperabilitat, disponibilitat, connectivitat i interactivitat.

Dotzena. L’EDITOR informarà el/la TRADUCTOR/A, amb periodicitat semestral, del nombre de vegades en què la posada a disposició s’hagi fet efectiva i de l’import reportat, facilitant l’accés del/la TRDUCTOR/A als comptadors de descàrregues o emissions de l’OBRA per part de la plataforma o plataformes digitals encarregades de la seva posada a disposició del públic.

El pagament de les quantitats que corresponguin en concepte de drets el realitzarà l’EDITOR, si no s’ha fet amb anterioritat,  dins els trenta (30) dies següents a la tramesa de la comunicació a què es refereix l’apartat anterior.

El/la TRADUCTOR/A es reserva la facultat de comprovar les dades que rebi de l’EDITOR, el qual estarà obligat a conservar i facilitar tota la informació necessària per a l’oportuna comprovació de les dades relatives a l’explotació coberta per aquest contracte.

Tretzena. L’EDITOR haurà d’efectuar la detracció, la declaració i l’ingrés en el Tresor Públic d’aquelles quantitats que, per qualsevol concepte impositiu, hagués de satisfer el/la TRADUCTOR/A derivades dels rendiments de la propietat intel·lectual objecte d’aquest contracte, en tots aquells impostos o gravàmens en què l’EDITOR tingui, per disposició legal, la condició de substitut del/la TRADUCTOR/A contribuent.

Catorzena. El present contracte tindrà una durada de ........ anys comptats des de la data en què el/la TRADUCTOR/A posi a disposició de l’EDITOR l’OBRA en condicions de ser reproduïda. Extingit el contracte, l’EDITOR gaudirà d’un dret d’opció preferent per subscriure un nou contracte de comunicació pública sobre la mateixa OBRA, en iguals termes i condicions que el/la TRADUCTOR/A pugui convenir amb tercers.

Recomanació: Es recomana que la durada del contracte no sigui superior als 5 anys

Quinzena. Aquest contracte es considerarà extingit quan el nombre de posades a disposició efectives de l’OBRA durant dues liquidacions consecutives sigui inferior a ........​​​​​​​

Setzena. L’EDITOR no podrà, sense el consentiment del/la TRADUCTOR/A, saldar l’OBRA, rebaixant substancialment el seu preu de venda.

Dissetena. L’extinció del present contracte per raó del transcurs del terme pactat, implicarà el cessament immediat en la posada a disposició de l’OBRA.

Divuitena. L’EDITOR podrà establir la forma más adequada de posada a disposició i comercialització de l’OBRA, portant-la a terme per ell mateix així com a través de tercers, mitjançant qualssevol mitjans de posada a disposició com poden ser, amb caràcter enunciatiu no limitatiu (emissió, descàrrega, còpia, subscripció, accés, línia d’ús, etc).  A aquests efectes, el/la TRADUCTOR/A declara conèixer i acceptar les formes i els mitjans de comunicació pública de l’EDITOR en relació amb l’explotació digital de l’OBRA.

Dinovena. El/la TRADUCTOR/A autoritza  l’EDITOR per a l’ús dels seus nom, veu i imatge en la publicitat de l’OBRA, per i per a qualssevol mitjans de difusió de l’OBRA esmentada.

Així mateix, sempre que les seves possibilitats professionals i disponibilitats de temps li ho permetin, el/la TRADUCTOR/A es compromet a facilitar la seva presència en aquelles esdevinences i actes de promoció que l’EDITOR consideri necessaris, en les dates que es determinin de comú acord, sent les despeses de desplaçament a càrrec de l’EDITOR.

Vintena. L’EDITOR no podrà transmetre a títol graciós o onerós, en tot o en part, els drets d’aquest contracte a tercers sense l’autorització prèvia i per escrit del/la TRADUCTOR/A i únicament per als drets d’explotació que li han estat expressament cedits pel/la TRADUCTOR/A. La negativa del/la TRADUCTOR/A a aquesta cessió haurà de tenir una causa justificada.

L’EDITOR advertirà per escrit al tercer cessionari que totes les obligacions contretes amb el/la TRADUCTOR/A en virtut del que es disposa en aquest contracte, hauran de ser respectades pel cessionari.

Les quantitats reportades per la cessió de drets a tercers no comptaran per a l’amortització de la bestreta de l’explotació principal i seran objecte de comptes separats.

Les cessions sobre els drets de transformació seran objecte d’un contracte escrit en un document distint del present contracte.

Opcional.- El/la TRADUCTOR/A cedeix en exclusiva a l’EDITOR la gestió i l’agència per a la seva representació en la cessió a tercers dels drets d’explotació de propietat intel·lectual, per als seus exercici i explotació, ja sigui al país ja a l’estranger, bé per iniciativa pròpia bé a través de tercers, i pot pactar amb els tercers interessats contraprestacions percentuals o a un tant alçat diferents, prèvia conformitat del/la TRADUCTOR/A, i tot això durant el període de vigència d’aquest contracte.  En el cas de celebrar-se contracte de cessió de drets a proposta de l’EDITOR, els beneficis nets obtinguts es distribuiran de la següent manera: ........ per a l’EDITOR i ........​​​​​​​ per al/la TRADUCTOR/A.

Vint-i-unena. Estaran exempts de liquidació al/la TRADUCTOR/A, tot i que hauran de ser-li notificades, les posades a disposició que l’EDITOR lliuri gratuïtament per a finalitats de promoció i crítica de l’obra. El màxim de posades a disposició que l’EDITOR podrà destinar per a finalitats de promoció i crítica serà de ........

Vint-i-dosena. El/la TRADUCTOR/A rebrà sense cap càrrec un mínim de ........ posades a disposició, les quals no podran ser destinades al comerç i no reportaran drets per al/la TRADUCTOR/A.  Així mateix, el/la TRADUCTOR/A podrà adquirir a l’EDITOR, amb el descompte del ........ % les posades a disposició que necessiti per al seu ús particular o destinades a tercers, sense finalitats lucratives.

Recomanació: Es recomana considerar el mateix descompte que l’editor aplica a la plataforma de comunicació pública

Vint-i-tresena. El/la TRADUCTOR/A faculta expressament l’EDITOR per a l’exercici de les accions pertinents quant a la protecció i la defensa dels drets que són objecte de la present cessió, obligant-se a prestar la seva col·laboració en tot allò que l’EDITOR li requereixi i que tingui per objecte emparar els drets de propietat intel·lectual, i a comunicar a l’EDITOR qualsevol informació de què disposi i que pot perjudicar els drets que corresponen a l’EDITOR en virtut del present document.

En el mateix sentit, l’EDITOR s’obliga a prestar la seva col·laboració en tot allò que li sigui requerit pel/la TRADUCTOR/A i que tingui per objecte emparar els drets de propietat intel·lectual, i a comunicar al/la TRADUCTOR/A qualsevol informació que conegui i que pugui perjudicar els drets que corresponen al/la TRADUCTOR/A en virtut del present document, amb especial atenció als seus drets morals.

L’EDITOR prendrà les mesures que es trobin al seu abast per evitar infraccions dels drets d’autor sobre l’OBRA, i es compromet, en particular, a assegurar l’explotació digital de l’OBRA en condicions que protegeixin els drets morals del/la TRADUCTOR/A.

Vint-i-quatrena. Aquest contracte d’edició es regirà i serà interpretat d’acord amb el que preveu el Decret Reial Legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i, en general, per les disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Vint-i-cinquena. Ambdues parts designen com a domicili respectiu, a efectes de notificacions, el que fan constar a la capçalera d’aquest contracte, tot i que podran modificar-lo mitjançant notificació tramesa a l’altra part.

Vint-i-sisena. Les  dues parts acorden sotmetre els dubtes, divergències o conflictes que se suscitin com a conseqüència de l’aplicació o la interpretació del present contracte, al dictamen de la Comissió Paritària designada per la Comissió Mixta del Gremi d’Editors i les Associacions d’Escriptors signatàries de l’Acord de data 8 de juny de 2009. Les consultes s’hauran de formular per intermediació d’alguna d’aquestes Entitats.

Vint-i-setena. Per a totes aquelles qüestions que haguessin de ser sotmeses a la competència judicial, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de ........ renunciant al seu propi fur si en fos un altre.


I com a prova de conformitat ambdues parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats en l’encapçalament.