Contracte d'edició

A ........ a ........ de ........ de ........


REUNITS


D’una banda ........, actuant en nom i representació propis, major d’edat, amb domicili a ........, proveït del D.N.I. núm. ........ (d’ara endavant l’AUTOR/A).


D’una altra banda ........ amb domicili social a ........, CIF núm. ........ representat en aquest acte per ........, en qualitat de ........ (d’ara endavant l’EDITOR ) segons poders atorgats ........​​​​​​​


MANIFESTEN


I.- Que ........ és autor/a de l’OBRA ........ (d’ara endavant OBRA) i titular en ple domini de tots els drets que són objecte d’aquest contracte.

II.- Que l’editor està interessat a adquirir els drets d’explotació de l’OBRA en les condicions que es diran.
 
III.- Opcional (Contracte d’explotació digital simultani). Que en aquesta mateixa data, en un acte únic, ambdues parts subscriuen un contracte de cessió dels drets d’explotació digital, mitjançant el qual l’AUTOR/A cedeix els drets de reproducció i comunicació pública, en la modalitat de posada a disposició de l’OBRA, deixant constància d’aquesta circumstància com a expressió de la voluntat d’ambdues parts de tractar l’OBRA sota el principi d’unitat d’explotació.

IV.-Que en mèrits de l’anterior, les dues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient, celebren el present contracte d’edició que subjecten a les següents


CLÀUSULES

                  
Primera.- L’AUTOR/A cedeix a l’EDITOR els drets de reproducció, distribució i venda en forma de llibre de l’OBRA denominada ......... per a la seva explotació comercial en llengua ........ i per a l’àmbit territorial de ........​​​​​​​

Segona.- La cessió s’entén amb caràcter de (exclusiva / no exclusiva) en qualsevol de les modalitats d’edició en suport paper: tapa dura, cartoné, edicions econòmiques o de butxaca, fascicles, edicions il·lustrades, de luxe, de bibliòfil o qualsevol altra que es considerés oportuna per facilitar la màxima difusió de l’OBRA.

Tercera.- Així mateix, l’AUTOR/A cedeix en (exclusiva/no exclusiva) el dret a explotar l’OBRA a través de qualsevol altre mitjà en suport tangible, diferent del paper, ja sigui en suport magnètic, digital, suports sonors, serialització radiofònica, radiodifusió, etc, sempre que no impliquin transformació de l’OBRA.

Transcorreguts ........ anys* des de la publicació de la primera edició de l’OBRA, l’AUTOR/A podrà resoldre’l respecte de les modalitats d’explotació esmentades en el paràgraf anterior en què no s’hagi verificat l’explotació o publicació de l’OBRA i sobre les quals disposi d’una oferta en ferm formulada per un tercer interessat. Això no obstant, previ a la resolució, l’AUTOR/A s’obliga a concedir a l’EDITOR un dret d’adquisició preferent per explotar l’OBRA en aquella modalitat respecte a la qual disposi de l’oferta esmentada.

Recomanació: Es recomana fixar un límit de dos anys.

Quarta.- Durant els ........ primers anys* des de la signatura d’aquest document, l’EDITOR gaudirà d’un dret d’opció preferent per subscriure un contracte d’explotació digital sobre l’OBRA objecte d’aquest contracte en suport no tangible (e-book, en línia, llibre electrònic), mitjançant el qual adquirirà els drets de reproducció i comunicació pública de l’esmentada OBRA, en la modalitat de posada a disposició.
En el cas que durant aquest període l’AUTOR/A rebés d’un tercer l’interés a portar a terme qualssevol actes d’explotació a què es refereix l’apartat anterior, notificarà de forma fefaent a l’EDITOR les dades i condicions corresponents a l’oferta que hagués pogut rebre, disposant l’EDITOR d’un termini de seixanta dies per comunicar a l’AUTOR/A la seva voluntat d’adquirir o no els drets en qüestió en les mateixes condicions que li hagin estat ofertes a l’AUTOR/A. Transcorregut aquest termini sense que l’EDITOR hagi portat a terme aquesta comunicació, o si és que manifesta que no està interessat en l’adquisició en qüestió, l’AUTOR/A podrà lliurement celebrar el contracte amb el tercer en les condicions notificades.
L’AUTOR/A es reserva tots els drets patrimonials no cedits específicament en aquest contracte.
Recomanació: Es recomana fixar un límit de dos anys.

Opcional.- Dins el marc dels drets cedits a l’EDITOR en aquest acord, s’hi inclou el dret de traducció i edició de l’OBRA en qualsevol llengua oficial espanyola.
Si transcorreguts 2 anys des de la publicació de l’OBRA en l’idioma original d’aquesta, l’EDITOR no l’hagués publicat en totes les llengües espanyoles oficials previstes en el contracte, l’AUTOR/A podrà resoldre’l quant a les llengües en què no s’hagi publicat.

Cinquena.- L’AUTOR/A respon davant l’EDITOR de l’autoria i l’originalitat de la seva OBRA i de l’exercici pacífic dels drets que cedeix mitjançant aquest contracte, manifestant que sobre ells no té contrets ni contraurà compromisos o gravàmens de cap mena que atemptin contra els drets que corresponguin a l’EDITOR o a tercers, d’acord amb el que estipula el present instrument. Sobre això, l’AUTOR/A  es fa responsable davant l’EDITOR de totes les càrregues pecuniàries que es poguessin derivar per a l’EDITOR a favor de tercers amb motiu d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’AUTOR/A.

Sisena.- Com a remuneració pels drets d’autor, la cessió dels quals és objecte d’aquest contracte, l’AUTOR/A  percebrà:

1. En concepte de bestreta a compte dels drets que puguin correspondre-li, la quantitat de ........ euros que seran liquidats en el moment del lliurament de l’OBRA.

2.- El ........ % del preu de venda al públic, segons catàleg i sense IVA per cada un dels exemplars venuts en edició ........

3. - Per a les restants modalitats d’edició, els percentatges que s’aplicaran per determinar la remuneració de l’AUTOR/A seran els següents:
-
-
-

En el supòsit que una modalitat d’explotació concreta plantegi una greu dificultat en la determinació dels ingressos de l’explotació o que la seva comprovació sigui impossible o d’un cost desproporcionat en relació amb l’eventual retribució, la remuneració podrà ser pactada a un tant alçat.

Quan el supòsit anterior afecti una explotació cedida a un tercer, ambdues parts acorden assignar la quantitat pagada per l’esmentat cessionari tercer en concepte de drets d’autor, sigui editor, distribuïdor o importador/exportador, en el percentatge següent:

Xx% Autor
Xx% Editorial

Setena.- L’AUTOR/A ve obligat a lliurar a l’EDITOR l’original de l’OBRA, el dret d’edició de la qual és objecte d’aquest contracte, en condicions de ser reproduïda, en un termini no superior a ........ mesos comptats a partir de la data d’aquest document. Si transcorregut un mes des de la data assenyalada l’AUTOR/A no ha lliurat l’OBRA, l’EDITOR tindrà dret a resoldre el contracte i l’AUTOR/A  haurà de tornar, si és el cas, les quantitats percebudes.

Per la seva banda, l’EDITOR ve obligat a posar a la venda l’OBRA en un termini no superior a ........ mesos, a comptar des de la data de lliurament de l’original.

Recomanació: Es recomana que el termini de publicació no sigui superior als 18 mesos.

En el cas de no publicació de l’OBRA en el termini previst,  aquest contracte quedarà resolt, i totes les quantitats percebudes com acompte per l’AUTOR/A quedaran definitivament en propietat seva.

Vuitena.-  L’EDITOR remetrà a l’AUTOR/A els jocs de proves destinats a la correcció del text, el qual es compromet a tornar-los en un termini màxim de ........ amb les modificacions pertinents, que hauran de ser incorporades al text. Si transcorregut aquest termini l’AUTOR/A no lliurés les proves, l’EDITOR queda facultat per obtenir per ell mateix la seva correcció. L’AUTOR/A farà les modificacions imprescindibles i que no suposin mai una proporció superior al ........ % del total del text, sense que es comptabilitzin com a tals les de caràcter orto/tipogràfic, que sempre aniran a càrrec de l’EDITOR. Tota correcció superior anirà a càrrec de l’AUTOR/A.

Novena.- L’EDITOR ve obligat a fer figurar el nom de l’AUTOR/A de forma destacada en tots els exemplars de l’OBRA que publica, així com en tota la publicitat i els anuncis de l’OBRA que, pels mitjans que siguin, publiquin l’EDITOR i els seus agents i distribuïdors, i a incloure la menció internacional de reserva de propietat intel·lectual seguida del nom i cognoms o pseudònim de l’AUTOR/A i l’any de la primera edició, a més de la menció del copyright editorial, i a observar les formalitats administratives requerides per a la circulació de l’OBRA.

Desena.- Durant la vigència d’aquest contracte, l’EDITOR podrà efectuar un màxim de ........ edicions per a cada una de les modalitats convingudes, amb un mínim de ........ exemplars i un màxim de ........ exemplars per a cada una d’elles, amb les reimpressions que dins aquests totals lliurement decideixi l’EDITOR, buscant assegurar a l’OBRA una explotació contínua i una difusió comercial d’acord amb els usos habituals en el sector professional al qual correpongui l’OBRA.

Onzena.- Abans de la posada en circulació dels exemplars impresos de l’OBRA de cada una de les edicions o reimpressions que realitzi l’EDITOR, aquest remetrà a l’AUTOR/A una certificació comprensiva del nombre d’exemplars de què consta l’edició o reimpressió de què es tracti, acompanyada d’una declaració de la indústria o indústries d’arts gràfiques on foren realitzades la impressió i l’enquadernació, en la qual consti el nombre d’exemplars fabricats que foren lliurats a l’EDITOR i la data del lliurament o lliuraments realitzats. Així mateix, l’EDITOR s’obliga a exigir que l’impressor, en la sol·licitud d’assignació del número de dipòsit legal, faci una menció expressa del nombre d’exemplars de què consta la tirada.

Dotzena.- L’EDITOR s’obliga a presentar anualment a l’AUTOR/A, durant el primer trimestre de l’any corresponent, un certificat on constin les liquidacions de les vendes d’exemplars de l’OBRA realitzades durant l’any natural immediatament anterior, independentment del resultat, encara que sigui negatiu, i del sistema remuneratori pactat, ja sigui proporcional ja a un tant alçat, amb expressió del nombre d’exemplars publicats i venuts, així com el preu de venda sense IVA segons catàleg. El pagament l’EDITOR el realitzarà el dia ........ del mes següent al de la recepció de la factura corresponent.

En les referides liquidacions es reflectiran les dades relatives a qualsevol altra forma d’explotació, les de suport digital incloses i, en particular, les cessions a tercers i les explotacions.

Tretzena.- L’EDITOR haurà d’efectuar la detracció, declaració i ingrés en el Tresor Públic d’aquelles quantitats que, per qualsevol concepte impositiu, hagués de satisfer l’AUTOR/A derivades dels rendiments de la propietat intel·lectual objecte d’aquest contracte, en tots aquells impostos o gravàmens en què l’EDITOR tingui, per disposició legal, la condició de substitut de l’autor contribuent.

Catorzena.- El present contracte tindrà una durada de ........ anys comptats des de la data en què l’AUTOR/A posi a disposició de l’EDITOR l’obra en condicions de ser reproduïda. Extingit el contracte, l’EDITOR gaudirà d’un dret d’opció preferent per subscriure un nou contracte d’edició sobre la mateixa obra, en iguals termes i condicions que l’AUTOR/A pugui convenir amb tercers.

Recomanació: Suprimir les clàusules de renovació automàtica i tàcita dels contractes.

Quinzena.- Aquest contracte es considerarà extingit quan hagi transcorregut un any des que els exemplars publicats de l’OBRA en totes les modalitats autoritzades en què s’hagin realitzat les seves reproducció i distribució quedin exhaurits sense que l’EDITOR no hagi procedit a publicar-la de nou, després d’haver-hi estat requerit per l’AUTOR/A. L’edició es considerarà exhaurida quan el nombre d’exemplars sense vendre sigui inferior al 5% del total de l’edició i, en tot cas, inferior a 100.

Setzena.-  L’EDITOR no podrà, sense el consentiment de l’AUTOR/A, vendre com a saldo l’edició abans de dos anys de la inicial posada en circulació dels exemplars. Dins el mateix termini tampoc no podrà destruir la resta d’exemplars de l’edició.

Tant la venda en saldo com la destrucció d’exemplars d’una edició s’han d’efectuar d’acord amb el procediment establert en l’article 67 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Dissetena.- Extingit el contracte, l’EDITOR, dins l’any següent i sigui quina sigui la forma de distribució convinguda, podrà alienar els exemplars que, en tot cas, posseeixi. Transcorregut aquest període d’un any, l’EDITOR haurà de procedir a la retirada del comerç dels exemplars que no s’hagin venut i procedir a la destrucció dels exemplars que obrin en el seu poder.

Divuitena.- L’EDITOR podrà establir la forma més adequada de distribució i comercialització de l’OBRA, tant si ho porta a terme ell mateix com si ho fa a través de tercers, mitjançant qualssevol canals de comercialització, com poden ser, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, el de (llibreries, biblioteques, venda directa, club del llibre, correus, quioscos, locals especialitzats, grans superfícies, vendes especials a entitats públiques o privades, etc.). A aquests efectes l’AUTOR/A declara conèixer i acceptar la forma de distribució de l’EDITOR en el que es refereix a l’explotació de l’OBRA.

Dinovena.- L’AUTOR/A autoritza l’EDITOR a l’ús del seu nom, veu i imatge en la publicitat de l’OBRA, per i per a qualssevol mitjans de difusió d’aquesta.

Així mateix, sempre que les seves possibilitats professionals i les disponibilitats de temps li ho permetin, l’AUTOR/A es compromet a facilitar la seva presència en aquells esdeveniments i actes de promoció que l’EDITOR consideri necessaris, en les dates que es determinin de comú acord, sent en tot cas les despeses de desplaçament a càrrec de l’EDITOR.

Vintena.- L’EDITOR no podrà transmetre a títol graciós o onerós, en tot o en part, els drets d’aquest contracte a tercers sense l’autorització prèvia i per escrit de l’AUTOR/A  i únicament per als drets d’explotació que li han estat expressament cedits per l’AUTOR/A. La negativa de l’AUTOR/A a aquesta cessió haurà de tenir una causa justificada.

L’EDITOR advertirà per escrit al tercer cessionari que totes les obligacions contretes amb l’AUTOR/A en virtut del que es disposa en aquest contracte, hauran de ser respectades pel cessionari.

Les quantitats reportades per la cessió de drets a tercers no comptaran per a l’amortització de la bestreta de l’explotació principal i seran objecte de comptes separats.

Les cessions sobre els drets de transformació seran objecte d’un contracte escrit en un document distint del present contracte.

Opcional.- L’AUTOR/A cedeix en exclusiva a l’EDITOR la gestió i l’agència per a la seva representació a tercers dels drets d’explotació de propietat intel·lectual, per als seus exercici i explotació, ja sigui al país o a l’estranger, bé per iniciativa pròpia bé a través de tercers, i pot pactar amb els tercers interessats contraprestacions percentuals o a un tant alçat diferents, prèvia conformitat de l’AUTOR/A, i tot això durant el període de vigència d’aquest contracte.

En el cas de celebrar-se contracte de cessió de drets a proposta de l’EDITOR, els beneficis nets obtinguts es distribuiran de la següent manera: ........ per a l’EDITOR i ........ per a l’AUTOR/A.

Vint-i-unena.- Estaran exempts de liquidació a l’AUTOR/A, tot i que hauran de ser-li notificats, els exemplars que l’EDITOR lliuri gratuïtament per a finalitats de promoció i crítica de l'obra i reposició d’exemplars defectuosos o fets malbé. El màxim d’exemplars que l'EDITOR podrà destinar de cada edició per a finalitats de promoció i crítica serà de ........ per a la primera edició, i ........ per a les següents.

Vint-i-dosena.- L’AUTOR/A rebrà sense cap càrrec un mínim de ........ exemplars de la primera edició i ........ exemplars per cada una de les noves edicions o reimpressions de l’OBRA, els quals no podran ser destinats al comerç i no reportaran drets per a l’AUTOR/A.  Així mateix, l’AUTOR/A podrà adquirir a l’EDITOR, amb el descompte del ........ % els exemplars que necessiti per al seu ús particular o destinats a tercers, sense finalitats lucratives.

Recomanació: Es recomana considerar el mateix descompte que l’editor aplica al distribuïdor de l’obra.

Vint-i-tresena.- L’AUTOR/A faculta expressament l’EDITOR per a l’exercici de les accions pertinents quant a la protecció i la defensa dels drets que són objecte de la present cessió, obligant-se a prestar la seva col·laboració en tot allò que l’EDITOR li requereixi i que tingui per objecte emparar els drets de propietat intel·lectual, i a comunicar a l’EDITOR qualsevol informació de què disposi i que pot perjudicar els drets que corresponen a l’EDITOR en virtut del present document.

En el mateix sentit, l’EDITOR s’obliga a prestar la seva col·laboració en tot allò que li sigui requerit per l’AUTOR/A i que tingui per objecte emparar els drets de propietat intel·lectual, i a comunicar a l’AUTOR/A qualsevol informació de què disposi i que pot perjudicar els drets que a l’AUTOR/A li corresponen en virtut del present document, amb especial atenció als seus drets morals.

Vint-i-quatrena.- Aquest contracte d’edició es regirà i serà interpretat d’acord amb el que preveu el Decret Reial Legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i, en general, per les disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Vint-i-cinquena.- Ambdues parts designen com a domicili respectiu, a efectes de notificacions, el que fan constar a la capçalera d’aquest contracte, tot i que podran modificar-lo mitjançant notificació tramesa a l’altra part.

Vint-i-sisena.- Les  dues parts acorden sotmetre els dubtes, divergències o conflictes que se suscitin com a conseqüència de l’aplicació o la interpretació del present contracte, al dictamen de la Comissió Paritària designada per la Comissió Mixta del Gremi d’Editors i les Associacions d’Escriptors signatàries de l’Acord de data 8 de juny de 2009. Les consultes s’hauran de formular per intermediació d’alguna d’aquestes Entitats.

Vint-i-setena.- Per a totes aquelles qüestions que haguessin de ser sotmeses a la competència judicial, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de ........ renunciant al seu propi fur si en fos un altre.

I com a prova de conformitat ambdues parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats en l’encapçalament.


(15 de setembre de 2011)