Contracte d'encàrrec d'obra

A ........ a ........ de ........ de ........

REUNITS

D’una banda ........, actuant en nom i representació propis, major d’edat, amb domicili a ........, proveït del D.N.I. núm. ........ (d’ara endavant  l’AUTOR/A).

D’una altra banda ........ amb domicili social a ........, CIF núm. ........ representat en aquest acte per ........, en qualitat de ........ (d’ara endavant l’EDITOR ) segons poders atorgats ........

MANIFESTEN

I.- Que l’EDITOR, per iniciativa pròpia ha concebut i desenvolupat un projecte editorial que consisteix en una obra sobre ........ (tema) ........  la forma, el contingut, l’amplitud, l’abast i les altres caracterítisques de la qual queden precisats substancialment a l’ANNEX  “A” el qual, signat per les parts, acompanya aquest document. Aquesta producció editorial té unes característiques editorials singulars.

II.- Que per realitzar l’obra projectada i desenvolupada per l’EDITOR es requereix la col·laboració d’un ........(professió) ........ perquè realitzi els textos que s’hi incorporen.

III.- Que l’AUTOR/A, coneixedor del projecte ideat per l’EDITOR, es troba disposat a realitzar el treball al·ludit cosa per la qual, prèvies les negociacions hagudes, les parts han decidit concloure aquest contracte d’arrendament d’obra comprès a l’article 1.588 del Codi Civil. De conformitat amb la causa del present contracte, les parts convenen que la titularitat dels drets d’explotació de l’obra que en resulti siguin atribuïts a l’EDITOR, sempre que respecti els drets morals de l’AUTOR/A i el dret a una remuneració proporcional, així com que s’asseguri que l’EDITOR compleix el seu compromís de portar a terme l’explotació de l’obra.

IV.- Essent, doncs, coincidents els interessos d’ambdues parts convenen subscriure el present contracte que subjecten a les següents

CLÀUSULES:

Primera.- L’EDITOR encarrega per aquest document a l’AUTOR/A portar a terme el treball les característiques del qual consten a l’ANNEX “A”, unit a aquest document, per la qual cosa l’AUTOR/A haurà d’atendre les directrius i instruccions que consten en l’esmentat ANNEX, per tal que el seu treball pugui adequar-se, segons la concepció de l’EDITOR, a l’obra projectada.

Segona.- L’AUTOR/A, coneixent el propòsit i la finalitat de l’EDITOR, accepta l’encàrrec rebut i s’obliga  a executar-lo amb subjecció als pactes d’aquest contracte. L’AUTOR/A haurà de lliurar el treball objecte d’aquest contracte en la forma i condicions expressades a l’ANNEX “A” adjunt.

Si l’AUTOR/A es veiés en la impossibilitat de lliurar en la data assenyalada l’obra encarregada, es compromet a comunicar-ho i justificar-ho degudament a l’EDITOR, amb una antelació de ........ mesos respecte de la data de lliurament, cas en el qual les dues parts pactaran una nova data de lliurament, que s’incorporarà per escrit i mitjançant addendum al present contracte.

En cas d’incórrer en retard no justificat s’aplicarà el sistema de penalització següent: per cada setmana de retard en el lliurament, l’EDITOR podrà treure  un import corresponent al ........ % de la quantitat total pactada en concepte de bestreta a compte dels drets d’autor.

Es recomana que la penalització no superi el 5%

En qualsevol cas, transcorreguts dos mesos des de la data assenyalada sense que el treball no hagi estat lliurat, i sempre que no haguessin concorregut causes que justifiquin el pacte d’un nou termini de lliurament, l’EDITOR queda facultat per resoldre aquest contracte, amb l’únic requisit de comunicar-ho per escrit a l’AUTOR/A.

Tercera.- L’EDITOR es reserva el dret d’aprovar o no el treball realitzat, al·legant causa justificada, si no l’estima adequat a la temàtica i a la resta de condicions pactades, i singularment si la seva qualitat fos deficient tenint en compte l’obra projectada, donant un termini de 60 dies a l’AUTOR/A per subsanar-lo.
 
Si la totalitat del treball fos rebutjada, concorrent-hi causa justificada, l’original serà retornat a l’AUTOR/A i el contracte quedarà rescindit sense cap mena d’indemnització.

Si una part del treball fos rebutjada, concorrent-hi causa justificada i l’AUTOR/A no s’hi oposa, l’EDITOR quedarà en llibertat d’encarregar aquesta part del treball a terceres persones i determinarà la reducció del preu convingut,  que serà proporcional a l’extensió del treball acceptat.
 
En qualsevol cas, transcorregut el termini de 30 dies des del lliurament del treball de l’AUTOR/A, o des del lliurament de les modificacions sense que l’EDITOR no s’hagi pronunciat, es presumeix l’acceptació del treball.

Quarta.   L’EDITOR pagarà a l’AUTOR/A, com a bestreta dels drets que puguin correspondre-li per l’explotació de l’obra en col·laboració, la quantitat de ........ euros que seran liquidats d’acord amb els següents terminis:

   El x% en el moment de la signatura d’aquest contracte.
-  La quantitat restant quan l’EDITOR doni la seva conformitat al treball encarregat.

L’EDITOR haurà de donar aquesta conformitat o disconformitat en un termini que no podrà ser superior a 90 dies, a comptar des de la data de la seva recepció.

Cinquena.- Són pactes essencials i causals d’aquest contracte, ja que sense la seva acceptació expressa per les parts no s’hauria conclòs, els següents:

1r.-  Que el treball de l’AUTOR/A desenvolupa un projecte preexistent elaborat en el si de l’EDITOR, per la qual cosa l’AUTOR/A convé atribuir a l’EDITOR la plenitud de drets de gestió i explotació de l’obra i els derivats d’ella, que resulten de l’aportació de l’AUTOR/A i, en el seu cas, dels altres col·laboradors.

2n.-  Conseqüentment, l’EDITOR, en tant que ple titular dels drets de gestió i explotació de l’Obra (a la qual va destinat el treball al·ludit), podrà fer-ne ús i disposar-ne en tot temps i lloc, sota totes les formes i modalitats, usant i exercitant els drets i accions inherents a l’esmentada Obra, sense traves, exclusió ni limitació de cap mena i, per tant, podrà publicar i comercialitzar l’obra projectada, traduir-la a qualsevol idioma i en qualsevol part del món, cedir el seu dret a terceres persones i, en general, fer-ne ús en la manera i forma que li convingués fer, obligant-se en tot cas a informar l’AUTOR/A de les diferents formes d’explotació de l’obra conjunta.

3r.- L’EDITOR s’obliga a respectar i fer respectar els drets morals que la Llei de Propietat Intel·lectual reconeix a l’AUTOR/A i a reconèixer-li una remuneració proporcional als ingressos que resultin de l’explotació de l’obra.

4t.- L’AUTOR/A, a requeriment de l’EDITOR, s’obliga a atorgar i signar els documents o escriptures pertinents per facilitar, en el moment que sigui necessari, que l’Obra projectada es pugui inscriure en el Registre de la Propietat Intel·lectual o en qualsevol altre de pertinent.

Sisena.- Com a remuneració pels drets d’explotació de l’obra l’AUTOR/A percebrà:

1.- El ........ % del preu de venda al públic, segons catàleg i sense IVA per cada un dels exemplars venuts en edició ........

2. - Per a les modalitats d’explotació restants, els percentatges que s’aplicaran per determinar la remuneració de l’AUTOR/A seran els següents:
-
-

En el supòsit que una modalitat d’explotació concreta plantegi una dificultat greu en la determinació dels ingressos de l’explotació o que la seva comprovació sigui impossible o d’un cost desproporcionat en relació amb la retribució eventual, la remuneració podrà ser pactada a un tant alçat.

Quan el supòsit anterior afecti una explotació cedida a un tercer, ambdues parts acorden assignar la quantitat pagada per l’esmentat cessionari tercer, sigui editor, distribuïdor o importador, en el següent percentatge:

Xx% Autor/a
Xx% Editorial

Setena.- L’EDITOR ve obligat a posar a la venda l’obra en un termini no superior a ........ mesos, a comptar des de la data de lliurament de l’original.

En el cas de no publicació de l’obra en el termini previst, aquest contracte quedarà resolt, i totes les quantitats percebudes com acompte per l’AUTOR/A quedaran definitivament en propietat seva i l’AUTOR/A podrà disposar de la part d’obra realitzada.

Vuitena.-  L’EDITOR remetrà a l’AUTOR/A els jocs de proves destinats a la correcció del text, el qual es compromet a tornar-los en un termini màxim de ........ amb les modificacions pertinents, que hauran de ser incorporades al text. Si transcorregut aquest termini l’AUTOR/A  no lliurés les proves, l’EDITOR queda facultat per obtenir per ell mateix la seva correcció. L’AUTOR/A farà les modificacions imprescindibles i que no suposin mai una proporció superior al ........ % del total del text, sense que es comptabilitzin com a tals les de caràcter orto/tipogràfic, que sempre aniran a càrrec de l’EDITOR. Tota correcció superior anirà a càrrec de l’AUTOR/A.

Novena.- L’EDITOR ve obligat a fer figurar el nom de l’AUTOR/A de forma destacada en tots els exemplars de l’obra que publica, i a incloure la menció internacional de reserva de propietat intel·lectual seguida del nom i cognoms o pseudònim de l’AUTOR/A i l’any de la primera edició, a més de la menció del copyright editorial, i a observar les formalitats administratives requerides per a la circulació de l’obra.

Desena.- Abans de la posada en circulació dels exemplars impresos de l’OBRA de cada una de les edicions o reimpressions que realitzi l'EDITOR, aquest remetrà a l’AUTOR/A una certificació comprensiva del nombre d’exemplars de què consta l’edició o reimpressió de què es tracti, acompanyada d’una declaració de la indústria o indústries d’arts gràfiques on foren realitzades la impressió i l’enquadernació, en la qual consti el nombre d’exemplars fabricats que foren lliurats a l’EDITOR i la data del lliurament o lliuraments realitzats. Així mateix, l’EDITOR s’obliga a exigir que l’impressor, en la sol·licitud d’assignació del número de dipòsit legal, faci una menció expressa del nombre d’exemplars de què consta la tirada.

Onzena.- L’EDITOR s’obliga a presentar anualment a l’AUTOR/A durant el primer trimestre de l’any corresponent, un certificat on constin les liquidacions que resultin de l’explotació de l’obra, en el qual s’informi de les gestions fetes i de les vendes d’exemplars de l’obra realitzades durant l’any natural immediatament anterior, independentment del resultat, encara que sigui negatiu, amb expressió del nombre d’exemplars publicats i venuts, així com el seu preu de venda sense IVA segons catàleg. L’EDITOR realitzarà el pagament el dia xxx del mes següent al de la recepció de la factura corresponent.

Les esmentades liquidacions comprendran les dades relatives a qualsevol altra forma d’explotació, incloses les de suport digital i, particularment, les cessions a tercers i les exportacions.

Dotzena.- L’EDITOR haurà d’efectuar la detracció, declaració i ingrés en el Tresor Públic d’aquelles quantitats que, per qualsevol concepte impositiu, hagués de satisfer l’AUTOR/A derivades dels rendiments de la propietat intel·lectual objecte d’aquest contracte, en tots aquells impostos o gravàmens en què l’EDITOR tingui, per disposició legal, la condició de substitut de l’autor contribuent.

Tretzena.- L’EDITOR podrà establir la forma més adequada de distribució i comercialització de l’obra, tant si ho porta a terme a terme ell mateix o com si ho fa a través de tercers, mitjançant qualssevol canals de comercialització, com poden ser, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, els de (llibreries, biblioteques, venda directa, club del llibre, correus, quioscos, locals especialitzats, grans superfícies, vendes especials a entitats públiques o privades, xarxes informàtiques on-line, etc). A aquests efectes l’AUTOR/A declara conèixer i acceptar la forma de distribució de l’EDITOR en el referent a l’explotació de l’obra.

Catorzena.- L’AUTOR/A autoritza l’EDITOR a l’ús del seu nom, veu i imatge en la publicitat de l’OBRA, per i per a qualssevol mitjans de difusió d’aquesta.

Així mateix, sempre que les seves possibilitats professionals i les disponibilitats de temps li ho permetin, l’AUTOR/A es compromet a facilitar la seva presència en aquells esdeveniments i actes de promoció que l’EDITOR consideri necessaris, en les dates que es determinin de comú acord, sent en tot cas les despeses de desplaçament a càrrec de l’EDITOR.

Quinzena.- Estaran exempts de liquidació a l’AUTOR/A, tot i que hauran de ser-li notificats, els exemplars que l’EDITOR lliuri gratuïtament per a finalitats de promoció i crítica de l’obra i reposició d’exemplars defectuosos o fets malbé. El màxim d’exemplars que l’EDITOR podrà destinar de cada edició per a finalitats de promoció i crítica serà de ........ per a la primera edició, i ........ per a les següents.

Setzena.- L’AUTOR/A rebrà sense cap càrrec un mínim de ........ exemplars de la primera edició i ........ exemplars per cada una de les noves edicions o reimpressions de l’OBRA, els quals no podran ser destinats al comerç i no reportaran drets per a l’AUTOR/A.  Així mateix, l’AUTOR/A podrà adquirir a l’EDITOR, amb el descompte del ........ % els exemplars que necessiti per al seu ús particular o destinats a tercers, sense finalitats lucratives.

Dissetena.- L’AUTOR/A faculta expressament l’EDITOR per a l’exercici de les accions pertinents quant a la protecció i la defensa dels drets que són objecte de la present cessió, obligant-se a prestar la seva col·laboració en tot allò que l’EDITOR li requereixi i que tingui per objecte emparar els drets de propietat intel·lectual, i a comunicar a l’EDITOR qualsevol informació de què disposi i que pot perjudicar els drets que corresponen a l’EDITOR en virtut del present document.

Divuitena.- Ambdues parts designen com a domicili respectiu, a efectes de notificacions, el que fan constar a la capçalera d’aquest contracte, tot i que podran modificar-lo mitjançant notificació tramesa a l’altra part.

Dinovena.- Les  dues parts acorden sotmetre els dubtes, divergències o conflictes que se suscitin com a conseqüència de l’aplicació o la interpretació del present contracte, al dictamen de la Comissió Paritària designada per la Comissió Mixta del Gremi d’Editors i les Associacions d’Escriptors signatàries de l’Acord de data 8 de juny de 2009. Les consultes s’hauran de formular per intermediació d’alguna d’aquestes Entitats.

Vintena.- Per a totes aquelles qüestions que haguessin de ser sotmeses a la competència judicial, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de ........ renunciant al seu propi fur si en fos un altre.

I com a prova de conformitat ambdues parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats en l’encapçalament.


(8 de juny de 2009)