Contracte de traducció a un tant alçat

A ........ a ........  de ........ de ........
 
 
REUNITS

D’una banda ........, actuant en nom i representació propis, major d’edat, amb domicili a ........, proveït del D.N.I. núm. ........ (d’ara endavant el/la TRADUCTOR/A).


D’una altra banda ........, amb domicili social a ........, CIF núm. ........ representat en aquest acte per ........, en qualitat de ........ (d’ara endavant l’EDITOR ) segons poders atorgats ........

MANIFESTEN

I.- Que l’EDITOR és titular dels drets d’edició en llengua ........ de l’OBRA denominada ........ (d’ara endavant l’OBRA), de la qual és autor ........ Es fa constar que els esmentats drets tenen una durada de ........ anys, des de ........ i el seu àmbit geogràfic s’estén ........​​​​​​​

II.- Que l’editor està interessat a encarregar al/la TRADUCTOR/A la traducció al ........ de l’OBRA esmentada abans.
 
III.- Opcional (Contracte d’explotació digital simultani). Que en aquesta mateixa data, en un acte únic, ambdues parts subscriuen un contracte de cessió dels drets d’explotació digital, mitjançant el qual el TRADUCTOR/A cedeix els drets de reproducció i comunicació pública, en la modalitat de posada a disposició de l’OBRA, deixant constància d’aquesta circumstància com a expressió de la voluntat d’ambdues parts de tractar l’OBRA sota el principi d’unitat d’explotació.

IV.- Que en mèrits de l’anterior, les dues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient, celebren el present contracte de traducció i cessió de drets que subjecten a les següents

CLÀUSULES
                   
Primera. L’EDITOR encarrega al/la TRADUCTOR/A la traducció de l’OBRA ........ (títol original) ........ de la qual és autor ........, i el/la TRADUCTOR/A s’obliga a realitzar personalment la traducció del ........ (idioma del qual es tradueix) al ........ ajustada fidelment a l’original i de conformitat amb les indicacions de l’EDITOR.

Opcional.- El/la traductor/a, cada vegada que sigui necessari o aconsellable, haurà d’agregar al text notes aclaridores, les quals inclourà com notes a peu de pàgina.

Opcional.- .- Si a judici del/la traductor/a calgués ampliar, modificar i/o adaptar l’original, haurà de comunicar-ho a l’editor, per tal de recaptar la conformitat de l’autor.

Segona.  El text de la traducció haurà de ser lliurat a l’EDITOR abans del dia ........ de ........ de ........ Pel que fa a la presentació, el/la TRADUCTOR/A seguirà les directrius rebudes de l’EDITOR i n’haurà de conservar una còpia.

Si el/la TRADUCTOR/A  es veiés en la impossibilitat de lliurar l’OBRA encarregada en la data assenyalada, es compromet a comunicar-ho i justificar-ho degudament a l’EDITOR, amb una antelació de ........ respecte de la data de lliurament, cas en el qual ambdues parts pactaran una nova data de lliurament, que s’incorporarà al contracte present per escrit i addendum.

En el cas d’incórrer en un retard no justificat, s’aplicarà el sistema de penalització següent: per cada setmana de retard en el lliurament, l’EDITOR podrà treure un import corresponent al ....% de la quantitat total pactada en  concepte de bestreta a compte dels drets d’autor.

Es recomana que la penalització no superi el 5%.

En qualsevol cas, transcorreguts dos mesos des de la data assenyalada sense que la traducció hagi estat lliurada, i sempre que no hi haguessin concorregut causes que justifiquin el pacte d’un nou termini de lliurament, l’EDITOR queda facultat per resoldre el present contracte, amb l’únic requisit de comunicar-ho per escrit al/la TRADUCTOR/A.

Tercera.   L’EDITOR pagarà al/la TRADUCTOR/A, per la realització de la traducció encarregada, la quantitat a tan alçat de x ........ euros, que seran liquidats d’acord amb els següents terminis:

   el x% en el moment de la signatura d’aquest contracte
- la quantitat restant quan l’EDITOR doni la seva conformitat a la traducció.

L’EDITOR haurà de donar aquesta conformitat o disconformitat en un termini que no podrà ser superior a 30 dies, a comptar des de la data de la seva recepció.

Recomanació: Per fixar el tant alçat cal tenir en compte tant el preu de la traducció com la tirada prevista.

Quarta.  Si l’EDITOR no donés la seva conformitat, sobre la base d’una causa justificada, a la traducció encarregada i el/la TRADUCTOR/A no realitzés les modificacions proposades per l’EDITOR, aquest quedarà alliberat de l’obligació d’efectuar el pagament del darrer termini, haurà de tornar la traducció al/la TRADUCTOR/A i quedarà resolt el present contracte.

Cinquena.  Realitzada, lliurada i acceptada la traducció i pagat el tant alçat per part de l’EDITOR, els drets de reproducció, distribució i venda en forma de llibre d’aquesta traducció se cedeixen a l’EDITOR per a la seva explotació comercial en llengua ........ i per a l’àmbit territorial de ........​​​​​​​

Sisena.- La cessió s’entén amb caràcter de (exclusiva / no exclusiva) en una de les següents modalitats d’edició en suport paper: tapa dura, cartoné, edicions econòmiques o de butxaca, fascicles, edicions il·lustrades, de luxe, de bibliòfil o qualsevol altra que es considerés oportuna per facilitar la màxima difusió de l’OBRA

Setena.- L’EDITOR queda autoritzat per fer una primera i única edició de l’OBRA en la modalitat de ........*, que comprendrà un mínim de ........ exemplars i un màxim de ........ exemplars, amb les reimpressions que dins aquests totals lliurement decideixi l’EDITOR, buscant assegurar a l’OBRA una explotació contínua i una difusió comercial d’acord amb els usos habituals en el sector professional al qual correpongui l’OBRA

* (Seleccionar una de les modalitats esmentades a la clàusula anterior)

Vuitena.- El/la TRADUCTOR/A respon davant l’EDITOR de l’autoria i l’originalitat de la seva OBRA i de l’exercici pacífic dels drets que cedeix mitjançant aquest contracte, manifestant que sobre ells no té contrets ni contraurà compromisos o gravàmens de cap mena que atemptin contra els drets que corresponguin a l’EDITOR o a tercers, d’acord amb el que estipula el present instrument. Sobre això, el/la TRADUCTOR/A es fa responsable davant l’EDITOR de totes les càrregues pecuniàries que es poguessin derivar per a l’EDITOR a favor de tercers amb motiu d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment d’aquestes obligacions per part del/la TRADUCTOR/A.

Novena.- L’EDITOR ve obligat a posar a la venda l’OBRA en un termini no superior a ........ mesos, a comptar des de la data de lliurament de l’original.

En el cas de no publicació de l’OBRA en el termini previst,  aquest contracte quedarà resolt, i totes les quantitats percebudes com acompte pel TRADUCTOR/A quedaran definitivament en propietat seva.

Recomanació: Es recomana que el termini de publicació no sigui superior als 18 mesos

Desena.- L’EDITOR remetrà  al/la TRADUCTOR/A els jocs de proves destinats a la correcció del text, el qual es compromet a tornar-los en un termini màxim de ........ amb les modificacions pertinents, que hauran de ser incorporades al text. Si transcorregut aquest termini el/la TRADUCTOR/A  no lliurés les proves, l’EDITOR queda facultat per obtenir per ell mateix la seva correcció. El/la TRADUCTOR/A farà les modificacions imprescindibles i que no suposin mai una proporció superior al ........ % del total del text, sense que es comptabilitzin com a tals les de caràcter orto/tipogràfic, que sempre aniran a càrrec de l’EDITOR. Tota correcció superior anirà a càrrec del/la TRADUCTOR/A

Onzena.- L’EDITOR ve obligat a fer figurar el nom del/la TRADUCTOR/A de forma destacada en tots els exemplars de l’OBRA que publiqui i a incloure la menció internacional de reserva de propietat intel·lectual seguida del nom i cognoms o pseudònim del/la TRADUCTOR/A i l’any de la primera edició, a més de la menció del copyright editorial, i a observar les formalitats administratives requerides per a la circulació de l’OBRA

Recomanació: Es recomana que el nom del/la traductor/a figuri a la portada.

Dotzena.- Abans de la posada en circulació dels exemplars impresos de l’OBRA de l’edició autoritzada o reimpressions que realitzi l’EDITOR, aquest remetrà al/la TRADUCTOR/A una certificació comprensiva del nombre d’exemplars de què consta l’edició o reimpressió de què es tracti, acompanyada d’una declaració de la indústria o indústries d’arts gràfiques on foren realitzades la impressió i l’enquadernació, en la qual consti el nombre d’exemplars fabricats que foren lliurats a l’EDITOR i la data del lliurament o lliuraments realitzats. Així mateix, l’EDITOR s’obliga a exigir que l’impressor, en la sol·licitud d’assignació del número de dipòsit legal, faci una menció expressa del nombre d’exemplars de què consta la tirada

Tretzena.- L’EDITOR s’obliga a presentar anualment al/la TRADUCTOR/A, durant el primer trimestre de l’any corresponent, un certificat on constin les liquidacions de les vendes d’exemplars de  l’OBRA realitzades durant l’any natural immediatament anterior, independentment del resultat, encara que sigui negatiu, amb expressió del nombre d’exemplars publicats i venuts, així com el preu de venda sense IVA segons catàleg.

Catorzena.- L’EDITOR haurà d’efectuar la detracció, declaració i ingrés en el Tresor Públic d’aquelles quantitats que, per qualsevol concepte impositiu, hagués de satisfer el/la TRADUCTOR/A derivades dels rendiments de la propietat intel·lectual objecte d’aquest contracte, en tots aquells impostos o gravàmens en què l’EDITOR tingui, per disposició legal, la condició de substitut de l’autor contribuent.

Quinzena.- El present contracte tindrà una durada de ........ anys comptats des de la data en què el/la TRADUCTOR/A posi a disposició de l’EDITOR l’OBRA en condicions de ser reproduïda. Extingit el contracte, l’EDITOR gaudirà d’un dret d’opció preferent per subscriure un nou contracte d’edició sobre la mateixa obra, en iguals termes i condicions que el/la TRADUCTOR/A pugui convenir amb tercers.

Recomanació: Suprimir les clàusules de renovació automàtica i tàcita dels contractes.

Setzena.- L’EDITOR no podrà, sense el consentiment del/la TRADUCTOR/A, vendre com a saldo l’edició, abans de dos anys de la inicial posada en circulació dels exemplars. Dins el mateix termini tampoc no podrà destruir la resta d’exemplars de l’edició.

Tant la venda en saldo com la destrucció d’exemplars d’una edició s’han d’efectuar d’acord amb el procediment establert en l’article 67 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Dissetena.- Extingit el contracte, l’EDITOR, dins l’any següent i sigui quina sigui la forma de distribució convinguda, podrà alienar els exemplars que, en tot cas, posseeixi. Transcorregut aquest període d’un any, l’EDITOR haurà de procedir a la retirada del comerç dels exemplars que no s’hagin venut i procedir a la destrucció dels exemplars que obrin en el seu poder

Divuitena.- L’EDITOR podrà establir la forma més adequada de distribució i comercialització de l’OBRA, tant si ho porta a terme ell mateix com si ho fa a través de tercers, mitjançant qualssevol canals de comercialització, com poden ser, amb caràcter enunciatiu no limitatiu, el de (llibreries, biblioteques, venda directa, club del llibre, correus, quioscos, locals especialitzats, grans superfícies, vendes especials a entitats públiques o privades, etc.). A aquests efectes el TRADUCTOR/A declara conèixer i acceptar la forma de distribució de l’EDITOR en el que es refereix a l’explotació de l’OBRA.

Dinovena.- El/la TRADUCTOR/A autoritza l’EDITOR a l’ús del seu nom, veu i imatge en la publicitat de l’OBRA, per i per a qualssevol mitjans de difusió d’aquesta.

Opcional.- Així mateix, sempre que les seves possibilitats professionals i les disponibilitats de temps li ho permetin, el/la TRADUCTOR/A es compromet a facilitar la seva presència en aquells esdeveniments i actes de promoció que l’EDITOR consideri necessaris, en les dates que es determinin de comú acord, sent en tot cas les despeses de desplaçament a càrrec de l’EDITOR.

Vintena.- Estaran exempts de liquidació al/la TRADUCTOR/A, tot i que hauran de ser-li notificats, els exemplars que l’EDITOR lliuri gratuïtament per a finalitats de promoció i crítica de l'obra i   reposició d’exemplars defectuosos o fets malbé. El màxim d’exemplars que l'EDITOR podrà destinar de cada edició per a finalitats de promoció i crítica serà de ........ per a la primera edició, i ........ per a les següents

Vint-i-unena.- El/la TRADUCTOR/A rebrà sense cap càrrec un mínim de ........ exemplars de la primera edició i ........ exemplars per cada una de les noves edicions o reimpressions de l’OBRA, els quals no podran ser destinats al comerç i no reportaran drets per al/la TRADUCTOR/A.   Així mateix, el/la TRADUCTOR/A podrà adquirir a l’EDITOR, amb el descompte del ........ % els exemplars que necessiti per al seu ús particular o destinats a tercers, sense finalitats lucratives.

Recomanació: Es recomana considerar el mateix descompte que l’editor aplica al distribuïdor de l’obra.

Vint-i-dosena.- El/la TRADUCTOR/A faculta expressament l’EDITOR per a l’exercici de les accions pertinents quant a la protecció i la defensa dels drets que són objecte de la present cessió, obligant-se a prestar la seva col·laboració en tot allò que l’EDITOR li requereixi i que tingui per objecte emparar els drets de propietat intel·lectual, i a comunicar a l’EDITOR qualsevol informació de què disposi i que pot perjudicar els drets que corresponen a l’EDITOR en virtut del present document.

En el mateix sentit, l’EDITOR s’obliga a prestar la seva col·laboració en tot allò que li sigui requerit pel/la TRADUCTOR/A i que tingui per objecte emparar els drets de propietat intel·lectual, i a comunicar al/la TRADUCTOR/A qualsevol informació de què disposi i que pot perjudicar els drets que al/la TRADUCTOR/A li corresponen en virtut del present document, amb especial atenció als seus drets morals.

Vint-i-tresena.- Aquest contracte de traducció es regirà i serà interpretat d’acord amb el que preveu el Decret Reial Legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i, en general, per les disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Vint-i-quatrena.- Ambdues parts designen com a domicili respectiu, a efectes de notificacions, el que fan constar a la capçalera d’aquest contracte, tot i que podran modificar-lo mitjançant notificació tramesa a l’altra part.

Vint-i-cinquena.- Les dues parts acorden sotmetre els dubtes, divergències o conflictes que se suscitin com a conseqüència de l’aplicació o la interpretació del present contracte, al dictamen de la Comissió Paritària designada per la Comissió Mixta del Gremi d’Editors i les Associacions d’Escriptors signatàries de l’Acord de data 8 de juny de 2009. Les consultes s’hauran de formular per intermediació d’alguna d’aquestes Entitats.

Vint-i-sisena.- Per a totes aquelles qüestions que haguessin de ser sotmeses a la competència judicial, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de ........ renunciant al seu propi fur si en fos un altre.

I com a prova de conformitat ambdues parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats en l’encapçalament.(15 de setembre de 2011)