Contracte de cessió de drets per a obra col·lectiva

REUNITS:

D’una banda ........, d’ara endavant designada com l’EDITOR, amb domicili social a ........, CIF núm. ........ representada en aquest acte per ........, en la seva qualitat de ........, segons poders atorgats ........

D’una altra banda ........ actuant en nom i representació propis, major d’edat, amb domicili a ........, proveït del D.N.I. núm. ........, designat com COL·LABORADOR/A.

MANIFESTEN:

I.- Que, per la seva iniciativa i sota la seva coordinació, l’EDITOR té el propòsit de crear, divulgar, editar i distribuir una OBRA COL·LECTIVA, sobre ........, constituïda per les aportacions de diverses persones i que constitueix una creació única i autònoma, concebuda per l’EDITOR i coordinada i gestionada per ell fins a la seva realització de manera que, en tant que compresa en l’article 8è de la Llei de Propietat Intel·lectual, li corresponguin la plenitud dels drets d’explotació que resultin de la projectada creació i els derivats d’ella.

II.- Que l’EDITOR té interès a comptar amb la participació del Sr./Sra. ........ i considera que una de les aportacions susceptibles d’integrar-se en l’Obra Col·lectiva abans esmentada consisteix en: ........ l’amplitud, l’abast i altres característiques de la qual queden precisats substancialment a l’ANNEX “A” el qual, signat per les parts, acompanya aquest document.

III.- Que el/la COL·LABORADOR/A, coneixedor/a del projecte ideat per l’EDITOR, està disposat/da a realitzar l’aportació al·ludida per la qual cosa, prèvies les negociacions hagudes, les parts han decidit concloure aquest contracte d’arrendament d’obra pel preu alçat, comprès a l’article 1.588 del Codi Civil, en relación amb l’article 8è de la Llei de Propietat Intel·lectual abans esmentada i, en virtut seva, el formalitzen amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES:


Primera.- L’EDITOR encarrega per aquest document al/la COL·LABORADOR/A portar a terme l’obra les característiques de la qual consten a l’ANNEX “A”, unit a aquest document, i per a la realització de la qual el/la COL·LABORADOR/A haurà d’atendre les directrius i instruccions que consten en l’esmentat ANNEX, per tal que puguin coordinar-se, segons la concepció de l’EDITOR, les diverses aportacions dels distints partícips i unificar, tant com sigui possible, els criteris expositius, la terminologia, etc.

Segona.- El/la COL·LABORADOR/A, coneixent el propòsit i la finalitat de l’EDITOR, accepta l’encàrrec rebut i s’obliga a executar-lo amb subjecció als pactes d’aquest contracte d’arrendament d’obra pel preu alçat que després s’expressarà.

El/la COL·LABORADOR/A haurà de lliurar l’obra objecte d’aquest contracte en la forma i condicions expressades a l’ANNEX “A” adjunt, abans del dia ........ de ........
Si el/la COL·LABORADOR/A es veiés en la impossibilitat de lliurar en la data assenyalada l’obra encarregada, es compromet a comunicar-ho i justificar-ho degudament a l’EDITOR, amb una antelació de ........ respecte de la data de lliurament, cas en el qual les dues parts pactaran una nova data de lliurament, que s’incorporarà per escrit i mitjançant addendum al present contracte.

En el cas d’incórrer en retard no justificat s’aplicarà el sistema de penalització següent: per cada setmana de retard en el lliurament, l’EDITOR podrà treure  un import corresponent al …% de la quantitat total pactada en concepte de bestreta a compte dels drets d’autor.

Es recomana que la penalització no superi el 5%

En qualsevol cas, transcorreguts dos mesos des de la data assenyalada sense que el treball no hagués estat lliurat, i sempre que no haguessin concorregut causes que justifiquin el pacte d’un nou termini de lliurament, l’EDITOR queda facultat per resoldre aquest contracte, amb l’únic requisit de comunicar-ho per escrit a el/la COL·LABORADOR/A.

Tercera.- L’EDITOR es reserva el dret d’aprovar o no el treball realitzat, al·legant causa justificada, si no l’estima adequat a la temàtica i a la resta de condicions pactades, donant al COL·LABORADOR/A un termini de 60 dies per realitzar les modificacions necessàries.

Si la totalitat del treball fos rebutjada, concorrent-hi causa justificada, l’original serà retornat al COL·LABORADOR/A i el contracte quedarà rescindit sense cap mena d’indemnització.

Si una part del treball fos rebutjada, concorrent-hi causa justificada i el/la COL·LABORADOR/A no s’hi oposa, l’EDITOR quedarà en llibertat d’encarregar aquesta part del treball a terceres persones i determinarà la reducció del preu convingut,  que serà proporcional a l’extensió del treball acceptat.

En qualsevol cas, transcorregut el termini de 30 dies des del lliurament del treball del/la COL·LABORADOR/A, o des del lliurament de les modificacions sense que l’EDITOR no s’hagi pronunciat, es presumeix l’acceptació del treball.

Quarta.- El/La COL·LABORADOR/A respon davant l’EDITOR de l’autoria i l’originalitat de la seva OBRA i de l’exercici pacífic dels drets que cedeix mitjançant aquest contracte, manifestant que sobre ells no té contrets ni contraurà compromisos o gravàmens de cap mena que atemptin contra els drets que corresponguin a l’EDITOR o a tercers, d’acord amb el que estipula el present instrument. Sobre això, el COL·LABORADOR/A es fa responsable davant l’EDITOR de totes les càrregues pecuniàries que es poguessin derivar per a l’EDITOR a favor de tercers amb motiu d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment d’aquestes obligacions per part del/la COL·LABORADOR/A.

Cinquena.- El preu alçat de l’arrendament  d’obra convingut es fixa per tots els conceptes en la suma de ........ euros, i es pagarà d’acord amb les condicions establertes en l’ANNEX “A” adjunt, sens perjudici de les retencions fiscals pertinents.

Sisena.- L’aportació realitzada pel/la COL·LABORADOR/A s’incorporarà en els termes contractualment pactats a l’obra “........”, projecte que es constitueix en obra independent de caràcter col·lectiu, per la qual cosa la seva aportació es reunirà amb la d’altres partícips sense que hi hagi dret patrimonial de cap mena del/la COL·LABORADOR/A respecte del conjunt de l’obra, la titularitat de la qual correspondrà únicament i exclusiva a l’EDITOR, tal com preveu l’article 8è del Decret Reial Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

El/La COL·LABORADOR/A es compromet que l’obra encarregada s’ajusti als requisits tècnics i formals assenyalats a l’ANNEX “A”.

Setena.- L’EDITOR remetrà al/la COL·LABORADOR/A els jocs de proves destinats a la correcció del text, el qual es compromet a tornar-los en un termini màxim de ........ amb les modificacions pertinents, que hauran de ser incorporades al text. Si transcorregut aquest termini el/la COL·LABORADOR/A no lliurés les proves, l’EDITOR queda facultat per obtenir per ell mateix la seva correcció. El/la COL·LABORADOR/A farà les modificacions imprescindibles i que no suposin mai una proporció superior al ........ % del total del text, sense que es comptabilitzin com a tals les de caràcter orto/tipogràfic, que sempre aniran a càrrec de l’EDITOR. Tota correcció superior anirà a càrrec del COL·LABORADOR/A.

Vuitena.- El EDITOR ve obligat a fer figurar el nom del/la COL·LABORADOR/A en la pàgina de crèdits de l’obra. En el cas de cessió a tercers l’EDITOR s’obliga també a vetllar pel compliment d’aquest compromís contractual per part del tercer.

Novena.- L’EDITOR està facultat a utilitzar el treball realitzat pel COL·LABORADOR/A en altres Obres Col·lectives que es dignés editar en el futur, en el benentès que aquesta utilització haurà de ser notificada al COL·LABORADOR/A qui tindrà dret a una compensació addicional igual al ........ % del total de la remuneració prevista en aquest contracte. En aquest sentit, ambdues parts convenen que en el supòsit que la utilització secundària de la col·laboració sigui parcial, la quantitat addicional s’aplicarà en proporció a la utilització que es faci d’aquest treball.

Abans de procedir a la utilització secundària del treball realitzat pel/la COL·LABORADOR/A, l’EDITOR l’informarà sobre la seva utilització i sobre l’obra a la qual s’incorpora l’esmentat treball. En el cas que aquesta utilització perjudiqués els drets morals del/la COL·LABORADOR/A, aquest podrà, al·legant causa justificada, desautoritzar-ne la utilització.

Desena.- El/la COL·LABORADOR/A rebrà sense cap càrrec un mínim de ........ exemplars de la primera edició i ........ per cada una de les noves edicions o reimpressions de l’obra,  els quals no podran ser destinats al comerç i no reportaran drets per al/la COL·LABORADOR/A. Així mateix, el/la COL·LABORADOR/A  podrà adquirir a l’EDITOR, amb el descompte del ........ %, els exemplars que precisi per al seu ús particular o amb destinació a tercers, sense finalitats lucratives.

Onzena.- Ambdues parts designen com a domicili respectiu a efectes de notificacions el que fan constar a la capçalera d’aquest contracte, tot i que podran modificar-lo mitjançant notificació tramesa a l’altra part.

Dotzena.- Les dues parts convenen i recomanen sotmetre els dubtes, divergències o conflictes que se suscitin com a conseqüència de l’aplicació o la interpretació del present contracte, al dictamen de la Comissió Paritària designada per la Comissió Mixta del Gremi d’Editors i les Associacions d’Escriptors signatàries de l’Acord de data 8 de juny de 2009. Les consultes s’hauran de formular per intermediació d’alguna d’aquestes Entitats.

Tretzena.- Per a totes aquelles qüestions que haguessin de ser sotmeses a la competència judicial, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de ........ renunciant al seu propi fur si en fos un altre.

I com a prova de conformitat ambdues parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats en l’encapçalament.

(8 de juny de 2009)