Millores per als autors amb l'Estatut de l'Artista

S'ha renovat l'apartat de fiscalitat dels escriptors amb informació sobre el Reial Decret Llei 1/2023, del 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes. 
Entre les principals reformes legislatives que conformen el marc legal de l'Estatut de l'Artista, hi ha la creació d'una prestació per desocupació específica per a artistes adaptada a la intermitència de la seva activitat, la reducció de les quotes d'autònoms per a artistes amb ingressos anuals inferiors a 3.000 euros, la compatibilitat de la pensió de jubilació (que s'estén als perceptors de pensions no contributives) i la reducció dels tipus de retenció a compte de l'IRPF per a artistes en el cas de rendiments inferiors a 15.000 € anuals (que passa del 15% al 7%).

Primer de tot, cal aclarir que no es tracta d'una llei única i tancada, sinó que ens trobem davant d'una successió de normes. Abans de l'actual RDL 1/2023, s'havia aprovat i posat en marxa el Reial Decret 302/2019 —analitzat en el seu moment—, pel qual es regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i l'activitat de creació artística. A més, estan pendents de tramitació altres normes que segurament donaran lloc a noves disposicions legals. Per entendre-ho cal tenir present el seu origen, l'Estatut de l'Artista.

L'evolució legislativa en la millora de la protecció social de les persones artistes està marcada bàsicament per l'Informe de la Comissió de Cultura del Parlament espanyol, aprovat per unanimitat pel Ple del Congrés dels Diputats el 6 de setembre de 2018, conegut com l'Estatut de l'Artista (Reial Decret Llei 26/2018).

Estatut de l'Artista
Comprèn una sèrie de mesures disperses en matèria laboral, tributària i de seguretat social que afecten l'anomenat col·lectiu d'artistes. Procura establir el règim regulatori aplicable a les especialitats del treball artístic, que es caracteritza per una intermitència, una heterogeneïtat i una inestabilitat molt més acusades que en altres sectors.

Amb les propostes de l'Informe recollides en l'esmentat Reial Decret Llei 26/2018 es pretén millorar les condicions de tots els treballadors de la cultura, adequant la normativa que li és d'aplicació a les especialitats del sector cultural i, especialment, al seu caràcter intermitent. Les mesures proposades pretenen incloure totes les persones, les activitats i els processos intermedis que participen en la creació cultural.

Entre les principals reformes legislatives que conformen el marc legal de l'Estatut de l'Artista, hi ha:

  • La creació d'una prestació per desocupació específica per a artistes adaptada a la intermitència de la seva activitat.
  • Reducció de les quotes d'autònoms per a artistes amb ingressos anuals inferiors a 3.000 euros.
  • La compatibilitat de la pensió de jubilació, que s'estén als perceptors de pensions no contributives.
  • Reducció dels tipus de retenció a compte de l'IRPF per a artistes en el cas de rendiments inferiors a 15.000 € anuals, que passa del 15% al 7%.

La informació es pot ampliar a l'apartat de fiscalitat dels escriptors de la pàgina web de l'AELC.

Fotografia: Pexels / cottonbro studio.