Modificacions en la reglamentació de l'IRPF

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana informa de la modificació de la reglamentació de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) segons el Reial Decret 31/2023 del 24 de gener. 

La informació ja està disponible a l'apartat de fiscalitat dels escriptors de la pàgina web, on es poden trobar les preguntes més freqüents entre els escriptors en relació amb aquesta qüestió.

La Llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023 inclou diverses mesures fiscals vigents des de l'1 de gener de 2023. D'una banda, l'IRPF d'activitats literàries (cursos, conferències, seminaris i similars) al 15 %. Ara bé, si s'està donat d’alta d’activitat econòmica (IAE) i el rendiment net de l’any anterior no supera els 15.000 euros i aquests representen la principal font de renda (s'entén el 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtingut l’any anterior) es pot aplicar una retenció de l’IRPF  del 7%. Per fer-ho, l’autònom ha de justificar al seu client que compleix amb les condicions establertes i que pot aplicar aquest percentatge amb un document signat.

De l'altra, també hi ha hagut un canvi en l'IRPF del cobrament de drets d'autor. Hi haurà reduccions de l'IRPF dels rendiments derivats de l'elaboració d'obres literàries sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació. L’IRPF que s’ha d’aplicar a les factures de bestretes per avançaments de drets d’autor és del 7%.

L’IRPF que s’ha d’aplicar a la liquidació anual dels drets d’autor és de 15%. Ara bé, si s'està donat d’alta d’activitat econòmica (IAE) i els ingressos de l’any anterior per rendiments derivats de l’explotació no superen els 15.000 euros i, a més, aquests representen més del  75% sobre el total d’ingressos percebuts, es pot aplicar una retenció de l’IRPF  del 7%. Per fer-ho, l’autònom ha de justificar al seu client que compleix amb les condicions establertes i que pot aplicar aquest percentatge amb un document signat.

De totes maneres, qui factura pot escollir el percentatge de l’IRPF que aplica a les seves factures, sempre que el percentatge que apliqui sigui més gran que el que diu la normativa. En cap moment el client pot obligar a aplicar una retenció específica si qui factura pot aplicar una retenció més elevada.

A més a més, s’ha creat un nou epígraf per donar-se d’alta d’activitats econòmiques (IAE) específic per a escriptors i guionistes. És l’epígraf 864.

Fotografia: Pexels / Karolina Grabowska.