A l'entorn de la crítica literària. Presentació

Julià, Lluïsa
Revista Literatures, Núm. 3 (Segona època)

A la memòria d'Arthur Terry.

El mosaic d'escoles i mètodes crítics ha experimentat canvis importants en els darrers trenta o trenta-cinc anys, des que la crítica sociològica i d’influència marxista obria unes noves perspectives d'anàlisi. Els estudis literaris han evolucionat amb la introducció de les distintes formulacions postestructuralistes i dels formalistes russos a l'aparició del New Criticism nord-americà i, poc després, a l'efervescència anglòfila dels estudis culturals amb una gran incidència dels estudis feministes que s'han estès arreu, tot i algunes reticències declarades.
Em va semblar del tot pertinent que en parléssim des de l'angle personal dels seus protagonistes i des de la convicció que aquesta primera trobada sols podia reunir algunes de les opcions i perspectives que caldrà anar ampliant en sessions posteriors.
La intenció, doncs, de la jornada primera que va tenir lloc el mes d'abril al Centre Cultural Caixa Catalunya, situat a La Pedrera de Barcelona, va ser proposar una refl exió personal sobre la pràctica crítica a alguns dels seus agents; que ens parlessin de la seva formació, dels mestres i escoles que els havien influït, des de l'opció personal fins als meandres lògics que la pràctica continuada d'una disciplina intel·lectual com la crítica requereix, també que situessin les obres pròpies —articles, llibres, antologies o traduccions— que creien que ajudaven a configurar el panorama crític en llengua catalana, així com les perspectives, els dubtes i els temors actuals. Es tracta d'un discurs pràcticament inèdit i que en canvi és bàsic des de molts punts de vista, tant si volem ser una literatura moderna, com per llegir millor els propis autors i autores, però potser també perquè posa l’èmfasi en la literatura com un fet cultural que ens defineix i mostra com a individus.
Val a dir que la proposta va rebre molt bona acollida. El resultat són els textos que ara reproduïm i que aporten informació de molts tipus, informació personal i col·lectiva, relació de grups i influències, moments i fets i anàlisis que assenyalen algunes de les pautes de refl exió per construir la història de la crítica catalana moderna.