Autors i Autores

Joan Coromines
1905-1997

Coberta del primer volum del Diccionari etimològic i complementari de la llengua.

Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana

El Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, publicat per Curial Edicions Catalanes, consta de nou volums i un índex on l'autor fa una descripció i un inventari del lèxic del català, i té com a objectiu prioritari establir l'etimologia de cada mot i traçar-ne la trajectòria evolutiva, enfocant els desenvolupaments semàntics i fonètics en el decurs del temps. Un dels trets fonamentals de l'obra és el seu abast d'estudi plurilingüístic, és a dir que sovint s'hi troba ben estudiat també el lèxic occità, l'aragonès i el d'altres llengües romàniques i germàniques. I com el seu títol indica és «complementari» d'altres obres: a) del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, del qual Joan Coromines va ser coautor, de manera que en alguns articles no repeteix la informació d'aquest i tan sols hi remet, o bé, en d'altres, tracta algun aspecte més a fons; b) del Diccionari català-valencià-balear, perquè complementar i millorar els immensos materials d'aquest diccionari històric i dialectal ha estat un dels objectius de l'obra. El DECat, com també se l'anomena, és un immens diccionari científic d'altíssim interès per l'elevat rigor i prestigi de l'autor, amb una voluntat pedagògica i un estil molt personal, sovint, fins i tot, novel·lesc. El caràcter crític hi apareix més encara potser que en el seu primer diccionari castellà. Els aspectes històric i dialectològic hi sorgeixen amb un relleu particular. L'objectiu final, però, n'és sempre l'etimologia. Comparat amb el diccionari castellà, els aspectes reservats a la llengua parlada moderna hi omplen una mesura força més gran, i també s'hi ha estat més generós en les citacions de textos pròpiament literaris. És molt ric, encara, en dades toponímiques. Tots dos diccionaris, el català i el castellà, s'ajuden i es remeten sovint l'un a l'altre.

L'any 2013 es publica una edició abreujada del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, editat en tres volums per Ara Llibres amb la col·laboració de la Fundació Coromines. L'obra conté les deu mil entrades principals dels deu volums del diccionari, amb la sinopsi de l'explicació i alguns derivats. Aquesta feina de síntesi, l'ha feta el lingüista Josep Ferrer, membre de la Fundació Coromines, un dels coneixedors més importants de la seva obra. Aquesta edició té la virtut d'haver incorporat les darreres correccions que va fer Coromines.