Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Articles

 • ANGLÈS, Higini: "Fra Eiximenis (1340-1409) i la música del seu temps", dins Estudis Romànics. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans/Casa Provincial de Caritat, vol. 10, 1967, p. 189-208.
 • BATALLER CATALÀ, Alexandre: "Representació social i tòpic de la qualitat davant la mort a través de la figuració del joc dels escacs (de Jaume de Cèssulis i Innocenci III, Joan de Gal·les a Francesc Eiximenis i Ausiàs March)", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 9, 1998, p. 8-47.
 • GASCÓN URIS, Sergi: "El voltor en el Llibre dels àngels d'Eiximenis: Una àpoca de 1398", dins Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, Alacant, 16-20 de setembre de 2003. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2003, p. 793-808.
 • GASCÓN URIS, Sergi: "La Crónica d'Aragón (València 1524) i les cartes autògrafes d'Eiximenis", dins Actes del Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003, p. 31-45.
 • GASCÓN URIS, Sergi: "Les cartes epistolars de Francesc Eiximenis", dins Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001). La Corunya: Universidade da Coruña/Toxo Soutos, 2001, p. 337-352.
 • HAUF, Albert G.: "Corrientes teológicas valencianas, S. XIV-XV: Arnau de Vilanova, Ramon Llull y Francesc Eiximenis", dins Teología en Valencia, raíces y retos: Buscando nuestros orígenes, de cara al futuro. Actas del X Simposio de Teología Histórica, 3-5 Marzo 1999. València: [s.n.], 2000, p. 9-47.
 • HAUF, Albert G.: "Del sermó oral al sermó escrit: la Vita Christi de Fra Francesc Eiximenis...", dins Germà Colón, T. Martínez Romero, Maria Pilar Perea (eds.): La cultura catalana en projecció de futur: Homenatge a Josep Massot i Muntaner. Barcelona/Castelló de la Plana: Institut Ramon Llull/ Universitat Jaume I, 2004.
 • HAUF, Albert G.: "Eiximenis, Joan de Salisbury i Joan de Gal·les", dins Miscel·lània Sanchis Guarner. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. 2, 1990, p. 239-262.
 • HAUF, Albert G.: "La huella de Ubertino de Casale en el preerasmismo hispánico: El caso de Fra Francesc Eiximenis, O.F.M.", dins Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, p. 93-135.
 • HAUF, Albert G.: "Les Allegationes de Fra Francesc Eiximenis, OFM, sobre la jurisdicció i el poder temporal de l'Església", dins Lola Badia, Josep Massot i Muntaner (curs.): Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 5-33.
 • HAUF, Albert: "Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M., De la predestinación de Jesucristo, y el consejo del Arcispreste de Talavera a los que deólogos mucho fundados non son", Archivum Franciscanum Historicum (Grottaferrata), vol. 76, 1983, p. 239-295.
 • HAUF, Albert: "La Vita Christi de Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M. (1340?-1409) como tratado de Cristología para seglares", Archivum Franciscanum Historicum (Grottaferrata), vol. 71, 1978, p. 37-64.
 • MASSÓ I TORRENTS, Jaume: "Les obres de Fra Franchesch Eximeniç, 1340?-1409?: Essaig d'un bibliografia", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona), 1909-1910, 106 p.
 • PERARNAU, Josep: "Documents i precisions entorn de Francesc Eiximenis: c. 1330-1409", Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona), núm. 1, 1982, p. 191-215.
 • PERARNAU, Josep: "L'exemplar muniquès del Pastorale de Francesc Eiximenis", Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona), núm. 1, 1982, p. 271-274.
 • PERARNAU, Josep: "Un fragment de Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis traduït a l'aragonès", Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona), núm. 4, 1985, p. 187-212.
 • PLANAS, Josefina: "Los Códices ilustrados de Francesc Eiximenis: Análisis de su iconografía", dins Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1998, vol. 9-10, 1997-1998, p. 73-90.
 • PUIG I CADAFALCH, Josep: "Idees teòriques sobre urbanisme en el segle XIV: Un fragment d'Eiximenis", dins Homenatge a Antoni Rubió i Lluch: miscel·lània d'estudis literaris, històrics i lingüístics. Barcelona: Estudis Universitaris Catalans, vol. 1, 1936, 9 p.
 • RIERA I SANS, Jaume: "Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la Doctrina compendiosa", dins Miscel·lània Sanchis Guarner. València: Universitat de València, vol. 1, 1984 (2a ed., 1992), p. 289-292.
 • RIQUER, Martí de: "Francesc Eiximenis", dins Martí de Riquer, Antoni Comas, Joaquim Molas: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. 2, 1964, p. 313-376.
 • SANSONE, Giuseppe E.: "Un nuevo manoscrito di Francesc Eiximenis e la questione del Cercapou", Filologia Romanza (Torí), any III, fasc. 1r, núm. 9, 1956, p. 11-29.
 • VIERA, David J.: "¿Influyó el Llibre de les dones, de Francesc Eiximenis (1340?-1409?), en el De Institutione Foeminae Christianae, de Luis Vives?", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló de la Plana), vol. 54, quadern 2, abril-juny 1978, p. 145-155.
 • VIERA, David J.: "El Llibre de les dones de Francesc Eiximenis y el Corbacho del Arcispreste de Talavera, ¿influencia directa, indirecta o fuentes comunes?", Estudios Franciscanos (Barcelona), núm. 81, 1980, p. 1-31.
 • VIERA, David J.: "Francesc Eiximenis (1340?-1409?) i els estudis de la Universitat de Lleida", Instituto de Estudios Ilerdenses (Lleida), 1981, p. 273-275.
 • VIERA, David J.: "Francesc Eiximenis and the Royal House of Aragon: A Mutual Dependance", Catalan Review (Barcelona), vol. 3, núm. 2, 1989, p. 183-189.
 • VIERA, David J.: "Francesc Eiximenis i la Guerra dels cent anys", Estudis de llengua i literatura catalanes (Barcelona), vol. 46, 2003, p. 111-121.
 • VIERA, David J.: "Francesc Eiximenis O.F.M., y la lengua hebrea", Biblioteca Balmes (Barcelona), 1983, p. 151-153.
 • VIERA, David J.: "Francesc Eiximenis, Courtly Love and the De amore", Romance Quarterly (Kentucky), vol. 34, núm. 3, 1987, p. 311-316.
 • VIERA, David J.: "Francesc Eiximenis's Concept of the Good King", Medieval Perspectives (Richmond), vol. 15, 2000, p. 130-141.
 • VIERA, David J.: "Francesc Eiximenis's Dissension with the Royal House of Aragon", Journal of Medieval History (Amsterdam), vol. 22, núm. 3, 1996, p. 249-261.
 • VIERA, David J.: "Ius ad bellum en el Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis", dins Actes del Cinquè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-amèrica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988, p. 135-141.
 • VIERA, David J.: "L’humor en les obres de Francesc Eiximenis", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), núm. 39, 1983-84, p. 157-175.
 • VIERA, David J.: "La obra de Francesc Eiximenis, O.F.M. (1340?-1409?) en los siglos XV al XVII", Archivo Ibero-Americano (Madrid), vol. 39, núm. 153-154, 1979, p. 23-32.
 • VIERA, David J.: "Las ideas pedagógicas del P. Francesc Eiximenis, O.F.M.", Perspectivas Pedagógicas (Madrid), vol. 13, núm. 50, 1982, p. 329-336.
 • VIERA, David J.: "Los capítulos del Carro de las donas sobre Isabel la Católica", Archivo Ibero-Americano (Madrid), vol. 49, núm. 195-196, 1989, p. 531-543.
 • VIERA, David J.: "Mas sobre Vives y el Carro de las donas", Revista Valenciana de Filologia (València), núm. 3, 1975, p. 291-306.
 • VIERA, David J.: "On the King's Chancellor: Chapter 680 of Francesc Eiximenis's Dotzè del Crestià", Catalan Review (Barcelona), vol. 12, núm. 2, 1998, p. 89-98.
 • VIERA, David J.: "Qui és el frare misteriós de qui parla Eiximenis en el Primer del Crestià?", Estudios Franciscanos (Barcelona), núm. 84, 1983, p. 369-370.
 • VIERA, David J.: "Sinners, Repenters and Saints: Adam and Eve in the Catalan Works of Eiximenis", dins Actes del novè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-amèrica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001, p. 495-508.
 • VIERA, David J.: "The Names of God in the Catalan Works of Francesc Eiximenis", dins Recherches de théologie ancienne et médiévale. Leuven: Abbaye du Mont César, vol. 61, 1994, p. 42-53.
 • VIERA, David J.: "The Presence of Francesc Eiximenis in Fifteenth and Sixteenth-Century Castillan Literature", Hispanofilia (Nova York), núm. 57, 1976, p. 1-5.
 • VIERA, David J.: "The Structure and Division of the Llibre de les dones by Francesc Eiximenis (1327?-1406)", dins Antonio Torres-Alcalá: Josep Maria Solà-Solé. Barcelona: Pubill, 1984, p. 159-164.
 • VIERA, David J.: "The Treatment of the Jew and the Moor in the Catalan Works of Francesc Eiximenis", Revista Canadiense de Estudios Hispánicos (Ottawa), vol. 9, núm. 2, 1985, p. 203-213.
 • VIERA, David J.: "World peace in the Dotzè del Crestià of Francesc Eiximenis", Fundamentos Culturales de la Paz en Europa (Barcelona), núm 2, 1981, p. 475-486.
 • VIERA, David J.; PIQUÉ, Jordi: "Eiximenis, Fra Dolcino and the malvat hom", Pontificium Athenaeum Antonianum (Roma), vol. 76, fasc. 4t, octubre-desembre 2001, p. 729-746.
 • VIERA, David J.; PIQUÉ, Jordi: "França a l'obra de Francesc Eiximenis", dins Miscel·lània Giuseppe Tavani-2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2001, p. 5-16.
 • WITTLIN, Curt J.: "De Lo Libre de les dones a la Scala Dei", dins Patricia Boehne, Josep Massot i Muntaner, Nathaniel B. Smith (curs.): Actes del Tercer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-amèrica: Toronto, 1982. Estudis en honor de Josep Roca-Pons. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983, p. 139-152.
 • WITTLIN, Curt J.: "Eiximenis i la creença dels cerlitans que 'cap rei es salvarà'", dins Germà Colón, T. Martínez Romero, Maria Pilar Perea (eds.): La cultura catalana en projecció de futur: Homenatge a Josep Massot i Muntaner. Barcelona/Castelló de la Plana: Institut Ramon Llull/ Universitat Jaume I, 2004.
 • WITTLIN, Curt J.: "El Vuitè tractat del Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis", dins Manuel Duran, Albert Porqueras-Mayo, Josep Roca-Pons (curs.): Actes del Segon Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-amèrica: Yale, 1979. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982, p. 141-149.
 • WITTLIN, Curt J.: "Extrets d'obres d'Eiximenis copiats i amplificats per Jaquet de Marvilla en un manuscrit de Santes Creus", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), vol. 42, 1991, p. 313-339.
 • WITTLIN, Curt J.: "Les tres fonts llatines de les Qüestions sobre els novíssims atribuïdes, en l'edició de Tolosa del 1486, a Francesc Eiximenis", dins Estudis de llengua i literatura catalanes, XIX. Miscel·lània Joan Bastardas-2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1989, p. 149-165.
 • WITTLIN, Curt J.: "Los problemas del Cercapou y el Libre de les dones de Fray Francesc Eiximenis", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló de la Plana), tom 46, vol. 2, 1970, p. 61-95.
 • WITTLIN, Curt J.: "Models i fonts per a l'estructura del Dotzè de Francesc Eiximenis", dins Nathanael B. Smith et al. (curs.): Actes del Quart Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-amèrica: Washingron, DC, 1984. Estudis en honor d'Antoni M. Badia i Margarit. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, p. 103-120.
 • WITTLIN, Curt J.: "Un centenar de oraciones del Psalterium alias Laudatorium de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), vol. 41, 1987-88, p. 163-190.