Autors i Autores

Antoni Lloret

Comentaris d'obra

"Voldria subratllar, en unes poques línies, la importància de la publicació d'aquest llibre, aquí i ara. I m'atreveixo a fer-ho des de fora del camp científic perquè només vull remarcar l'interès cultural que per al conjunt dels Països Catalans té el fet que aquesta Física Pop hagi estat pensada i escrita en català i adreçada, sense mediacions alienes, directament, al nostre públic, com el mateix Lloret explica en el seu pròleg.

Potser caldria emmarcar aquests mots de presentació dins la querella contemporània entorn de quines són les llengües de la ciència, si és que hom pensa que, definitivament, el món científic tendeix a la uniformitat lingüística. Però sembla que aquest és un problema general que no afecta els nostres plantejaments del català com a llengua de cultura. No es tractaria, doncs, de determinar quines llengües són aptes per a la ciència, sinó d'afirmar que el català ho és, sense més limitacions que les que es plantegen als altres idiomes, incloent-hi l'anglès."

(Josep M. Castellet. "Presentació", dins Física Pop. Una expedició al microcosmos. Barcelona: Edicions 62, 1977, p. 5)

* * *

"Convenia de fixar aviat en català l'extensa terminologia produïda en el camp de la ciència i la tecnologia nuclear, precisament tan nova, abans que no s'arribés a córrer el perill que arrelessin alguns mals costums, originats per la manca ancestral de domini de la llengua, mal apresa o no apresa en molts casos per molts dels nostres científics i tècnics, per la necessitat que tenen els usuaris d'aquesta terminologia de llegir les obres originals i àdhuc moltes de divulgació en llengües estrangeres, principalment en anglès, per l'oficialitat del castellà a les aules de les facultats i de les escoles tècniques.

[…] És aquest un dels sentits en què l'aparició del present Diccionari de la Ciència i la Tecnologia Nuclears, d'Antoni Lloret, és oportuna, i que la tasca que l'autor hi ha fet és meritòria. La preocupació d'Antoni Lloret per la terminologia científica i tècnica és ben coneguda, i la seva activitat en aquest terreny ja ve de lluny. […] En conjunt, ens trobem davant d'una obra important, que ha de fer un gran servei tant als especialistes, als professors i als estudiants d'aquestes matèries, com a grans sectors del públic general; d'una obra que ha de contribuir poderosament a la normalització de l'ús del català com a llengua d'expressió científica."

(Enric Casassas. "Pròleg" a Diccionari de la Ciència i la Teconologia Nuclears. Barcelona: Edicions 62, 1979, p. 7-12)