Autors i Autores

Jaume Roig
?-1478

Estudis [selecció]

  • BERGÉS, Joaquim: "Pròleg" a l'Espill o llibre de les dones. Barcelona: MOLC, 1978, p. 9-18.
  • CARRÉ, Antònia: "L'estil de Jaume Roig: les propostes ètica i estètica de l'Espill", dins Lola Badia i Albert Soler (ed.), Intel·lectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana catalana. Barcelona: Curial Edicions Catalanes - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, p. 185-219.
  • CARRÉ, Antònia: "El rescrit de Jaume Roig i les noves rimades comediades", dins Lola Badia, Miriam Cabré i Sadurní Martí (ed.), Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV): Actes del III Col·loqui "Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga" (Universitat de Girona, 5-8 de juliol de 2000). Barcelona: Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, p. 355-372.
  • CARRÉ, Antònia: Narrativa catalana medieval en vers (El Jaufré i L'Espill de Jaume Roig). Barcelona: UOC, 2007.
  • CARRÉ, Antònia: "Introducció" a l'Espill. Barcelona: Quaderns Crema, 2006, p.
  • RIQUER, Martí de: "Jacme Roig", dins de la Història de la literatura catalana [Part antiga. Tercer volum]. Barcelona: Ariel, 1964, p.).
  • RUBIO Vela, Agustín: "Autobiografia i ficció en 'L'Espill' de Jaume Roig: A propòsit de l'episodi en l'hospital", L'Espill (València), primavera - estiu 1983, núm. 17/18, p. 127-148.
  • SIRERA, Josep Lluís: "L'Esplendor literari del segle XV (II)", dins de la Història literatura valenciana. València: Alfons el Magnànim - Generalitat, 1995, p. 123-196.