Autors i Autores

Jaume Roig
?-1478

Escena d'una curació miraculosa d'un retaule de la Catedral de Barcelona del 1452-1454, anys en què Jaume Roig era administrador de l'hospital d'en Clapers.
Portada de l'edició de l'Espill, impresa l'any 1735 a València per Josep Garcia.

Biografia

Jaume Roig neix a la ciutat de València a principis del segle XV, tot i que no es coneix la data exacte del seu naixement. Fill del metge Jaume i nét del notari Pere Roig, la seva família provenia de Mataró i el besavi de l'autor, Salvador Roig, fou el primer en instal·lar-se a València i va relacionar-se amb el poder municipal des de ben aviat. Jaume Roig va estudiar Medicina i Arts, potser a Lleida i París, tot i que no ho sabem del cert.

Com a metge, ja a València, ben aviat obté un gran prestigi. L'any 1434 és nomenat examinador de metges, càrrec anual que també ocupa, successivament, els anys 1436, 1440, 1450, 1463, 1466, 1474 i 1477. També exerceix com a metge de la reina Maria de Castella i del rei Joan II, entre 1446 i 1469. I tenim constància de la seva feina en hospitals com l'Hospital d'en Clapers, a partir 1450, o l'Hospital d'en Bou, fins el 1478. Casat, segons consta, des del 1443 amb Isabel Pellisser, ja morta el 1455, d'aquest matrimoni en neixen sis fills, tres nois i tres noies: Gaspar Jeroni, que esdevingué cavaller; el canonge de Terol Jaume Honorat; i Joanot, Elionor, Joana i Violant. Les dues darreres foren monges. Pel seu testament, sabem que Jaume Roig tingué una capacitat econòmica important, amb diverses cases i terrenys a València.

L'activitat professional i pública la va combinar amb l'exercici de la literatura i d'aquesta manera, l'any 1460 escriu l'Espill, una obra composta de 16.359 versos apariats que segueix la tradició romànica de la narrativa en vers i que suposa una forta crítica contra les dones de qualsevol edat i condició. L'obra va ser escrita a la vila de Callosa, on l'autor s'havia retirat fugint d'una epidèmia. Es tracta d'un dels escrits més importants del segle XV i la seva repercussió a l'època va ser important, amb tres edicions durant el segle XVI i les traduccions al llatí, de Gaspar Guerau de Montmajor, i al castellà, de Llorenç Matheu, durant el segle XVII.

Per a la correcta comprensió de l'Espill, cal situar l'obra en la tradició de la misogínia, ja des dels precedents clàssics com les Sàtires de Juvenal, fins a l'Adversus Jovinianum de Sant Jeroni, el Matheolus de Jean Le Fèvre, o el Corbaccio de Bocaccio. El llibre està compost per un poema introductori, la "Consulta", per un Prefaci que consta de quatre parts i per quatre "llibres" dividits, alhora, en quatre parts. La història pròpiament és la d'un narrador protagonista que es dirigeix al seu nebot per explicar-li els maltractes que ha sofert per part de les dones al llarg de la seva vida i per advertir i convèncer el jove, és clar, que s'allunyi del gènere femení per tal que eviti el patiment que ell mateix ha sofert.

D'altra banda, Jaume Roig concorre al concurs literari convocat l'11 de febrer de 1474, a la seva ciutat, amb el poema "en lahor de la Verge Maria" que s'inclou amb la resta de poemes presentats al certamen en el volum Les trobes en lahors de la Verge Maria. Mor a Benimàmet d'un atac de feridura el 5 d'abril de 1478.