Autors i Autores

Jaume Roig
?-1478

Consulta

CONSULTA

Magnífic mossèn Joan
Fabra, cavaller valent,
pel gentil atreviment
que entre dones vos roman,
aquest rescrit vos coman.
Per vós sia tot llegit
ben llimat e corregit
afegint-hi lo que hi fall.

Trobant-me en aquesta vall
Callosa, per les morts fuit,
ociós, trist, sens fer fruit,
emprés he, no sens treball,
de dones scriure llur tall
natural e voluntari,
per Una, qui té el contrari,
descrivir pus fàcilment

e mostrar no subtilment,
sols rimat portant l'estil,
les dones tenir en vil
comportant-les virilment.
Sola Aquella gentilment
tembre i amar; bé escollir
entre espines Flor de Llir,
qual per tot lo món odora

(Dins de L'Espill. Barcelona: Quaderns Crema, 2006, p. 70)