Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Coberta del llibre Estudis de sintaxi catalana 2.

Estudis de sintaxi catalana.

Estudis de sintaxi catalana és una obra que es divideix en dos volums. En el primer volum hi ha quatre estudis: el primer sobre canvi i caiguda de les preposicions, el segon sobre substantivització de l'infinitiu, el tercer sobre l'anomenat article neutre, i el quart sobre el relatiu, tots ells punts molt debatuts de la sintaxi catalana. En el segon volum l'autor examina quatre qüestions més, també importants i debatudes, de sintaxi catalana: el primer treball, «Reflexions sobre els pronoms febles», és un intent de presentar exhaustivament el sistema pronominal català, aprofundint en la descripció de Fabra; el segon és un estudi sobre la concordança del participi passat en català, comparant-la amb fenòmens similars del llatí i de les altres llengües romàniques; el tercer, «La negació», és un resum de la tesi doctoral de l'autor, no publicada, que tan bona acollença ha tingut entre els especialistes; i el quart examina la frase compartiva en català, descrivint-ne el sistema, que fins ara no havia estat formulat.