Autors i Autores

Joan Solà i Cortassa
1940-2010

Coberta del llibre Gràmatica i lexicografia catalanes.

Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica

Heus ací un manual que no dubtem a qualificar d'important per a la història de la lingüística catalana, entre d'altres raons perquè és el primer que aborda la història de les nostres gramàtiques i, en el cas concret de la lexicografia, perquè és un complement imprescindible d'altres estudis existents en aquest camp. La claredat expositiva, la riquesa de la informació bibliogràfica i, en síntesi, la seva qualitat científica fan d'aquesta obra una referència obligada tant per als historiadors de la nostra lingüística com per als estudiosos de la nostra cultura.