Ajuts assitencials per a socis de CEDRO

CEDRO posa a disposició d’escriptors i traductors un seguit d’ajudes per a l’adquisició de material sociosanitari o ajudes per a casos de necessitat urgent.

Ajut econòmic per a l’adquisició de serveis i material sociosanitari

Reemborsament parcial de despeses, que consisteix en el reintegrament del 50% d'una factura fins a arribar a 200 € per soci a l'any, per tots els conceptes compresos en l'ajuda: material òptic, audiòfons, tractaments dentals, tractaments podològics, tractament de fisioteràpia de rehabilitació.

  • Beneficiaris: poden sol·licitar aquests ajuts els escriptors, traductors i periodistes (titulars directes de drets) majors de 50 anys, nascuts abans de l’1 de gener de 1972, i que siguin socis de CEDRO des d’abans de l’1 de gener de 2021.
  • Període de sol·licitud: des de l'1 de març de 2022 fins al segon divendres del mes de gener de 2023 (13/01/2023). Es desestimaran totes les sol·licituds rebudes després d’aquesta data, amb independència de la data d’enviament.
  • Imprès de sol·licitud: imprescindible adjuntar-lo amb la factura emplenada i signada, per la clàusula de protecció de dades. Es pot enviar per correu electrònic (funcionsocial@cedro.org) o per correu postal.

Ajuts de subsistència
Podran sol·licitar un ajut de necessitat urgent els autors que es trobin en situació de malaltia, unida a la carència de recursos econòmics. Les peticions seran estudiades de manera individualitzada per la Comissió d’Ajudes Assistencials de CEDRO.  

  • Beneficiaris: tots els autors, titulars directes de drets, que siguin socis de CEDRO abans de l’1 de gener de 2021.
  • Cobertures: carència de recursos per al pagament de l’habitatge, carència de recursos per a tractaments mèdics no atesos per la sanitat pública, carència de recursos per a l’adquisició de material adaptat quan es tingui reconeguda una discapacitat, situació prolongada d’atur. 
  • Requisits: presentar l'imprès de sol·licitud emplenat i signat, així com la documentació que se sol·liciti en cada cas que justifiqui la situació personal. Es pot enviar per correu electrònic (asanz@cedro.org) o postal.

Més informació al web de CEDRO o contactant Ascensión Sanz, treballadora social, a asanz@cedro.org o al 91 702 19 29.