Aprovada la prestació d'atur per al sector cultural i artístic

Aquest dimarts el Govern espanyol ha aprovat un reial decret que millorarà les condicions de contractació en el sector artístic i cultural. Amb la publicació d'aquesta bateria de mesures, es pretén reconèixer la complexitat de la realitat laboral en què es troben tant els professionals artístics com el personal tècnic. 

Amb aquesta nova mesura, es preveu que hi hagi les millores següents:

Prestació específica per als treballadors de la cultura
La nova prestació per desocupació dels treballadors del sector cultural dona dret a cobrar l’atur si s’han cotitzat 60 dies en els darrers 18 mesos. També si s’ha estat d’alta en el sector cultural durant sis mesos en els darrers 6 anys. Es podrà percebre durant 4 mesos i la quantia va dels 480 als 600 euros.
La durada de la prestació, en qualsevol cas, és de quatre mesos, i està dotada amb una quantia de fins al 100% de l'IPREM per a les cotitzacions que superin el llindar de 61 euros. Per sota d'aquest nivell correspondrà una prestació del 80% de l'IPREM.

Compatibilitat amb la pensió de jubilació
Una altra de les novetats del reial decret del Govern espanyol és que la pensió de jubilació podrà compatibilitzar-se amb qualsevol mena d’activitat artística, sense cap reducció de la pensió. Fins ara, aquesta compatibilitat només s'aplicava a activitats que generaven drets de propietat intel·lectual. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma també s'aplicarà a activitats relacionades amb aquesta propietat. Per exemple, no només es podrà cobrar pels drets d'autor d'una obra, sinó també per activitats relacionades amb aquesta. Caldrà, però, que aquesta activitat no superi el llindar del salari mínim interprofessional. 

Quota d'autònoms
Per als artistes autònoms d’ingressos iguals o inferiors als 3.000 euros anuals, la norma incorpora una cotització reduïda de 161 euros mensuals. A més a més, es podrà demanar el pagament trimestral de les quotes, en comptes de mensual.

Deduccions fiscals
També es preveu la reducció dels tipus de retenció d'IRPF per als artistes i professionals de la indústria. S'aplicarà en rendes inferiors als 15.000 euros anuals i la deducció passarà del 15 al 7 %. Es tindrà en compte tant per a rendiments del treball com per a rendiments de l'activitat professional, inclosos els avançaments per drets d'autor.

Algunes d'aquestes mesures entraran en vigor en els propers mesos. Concretament, la prestació específica ho farà al juny. L'AELC està treballant per facilitar als socis informació concreta sobre com afecten aquestes novetats als autors.