Subvencions per a activitats literàries

El Departament de Cultura ha publicat la convocatòria de subvencions de l'àmbit de les lletres catalanes, que inclou els ajuts per a activitats literàries. El termini per sol·licitar l’ajut és del 7 al 22 de maig de 2019 (ambdós inclosos).

Ajuts a la creació literària
L'objectiu d'aquestes subvencions és donar suport a la creació d’obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i les modalitats, inclosos els textos teatrals i els guions audiovisuals, tant d’autors consagrats com de nous creadors. Es subvenciona la dedicació de l’autor a la creació literària.
Només es pot presentar una única sol·licitud per persona.

Ajuts a traductors i traductores
Són subvencions per donar suport a traductors per a la traducció al català d’obres literàries d’especial relleu en altres llengües. Se subvenciona la dedicació a la traducció.

Ajuts a la investigació
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a projectes destinats a ser publicats en forma d'assaigs o estudis, a ser desenvolupats com a recursos digitals o exposicions, o a fer accessibles fons literaris personals. Se n'exclouen expressament els projectes orientats a esdevenir formalment tesis de llicenciatura o doctorals. En cas de persones físiques, se subvenciona la dedicació a la investigació.

Ajuts a la creació o renovació de recursos digitals
Són subvencions per donar suport a la creació o renovació de recursos digitals tecnològicament innovadors, aplicacions mòbils (apps), itineraris digitals, documentals multimèdia (webdocs), projectes de realitat virtual i augmentada, sobre literatura catalana. No es consideren renovació les modificacions que siguin una simple actualització o manteniment dels continguts dels recursos en línia. No són subvencionables els portals i les pàgines web dedicats a projectes literaris, excepte com a part integrant o plataforma d'un altre producte digital subvencionable. En el cas de persones físiques que no contracten un tercer per executar el projecte, se subvenciona la dedicació a la creació o renovació de recursos digitals.

Ajuts a la promoció i difusió
L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a activitats de promoció i difusió de la literatura en català la realització de les quals s'efectuï dins els territoris del domini lingüístic. S’entén per activitats de promoció i difusió l'organització de jornades i cicles de conferències, festivals i espectacles literaris o rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari.
Se n'exclouen les activitats de biblioteques i les convocatòries i concessions de premis literaris i l'edició de llibres, revistes o altres productes editorials, a excepció de les publicacions dedicades a la difusió de les activitats literàries de l'entitat mateixa.