Ajudes assistencials de CEDRO

Catalan
7 de febrer de 2017

Els autors membres de CEDRO majors de seixanta anys podran demanar aquest 2017 un ajut econòmic per a l'adquisició de material òptic, audiòfons i tractaments dentals, que consisteix en el reintegrament del 50% de cada factura per aquests conceptes fins a un màxim de 200 euros l'any. Per material òptic es restableix el període de carència d’un any, pel qual els socis que van beneficiar-se de l'ajut per aquest mateix concepte l'any 2016, no podran sol·licitar-lo aquest any. Poden sol·licitar aquest ajut els autors nascuts abans del primer de gener de 1957, que siguin socis de CEDRO abans de l'1 de gener de 2016.

Cal enviar la factura original, que ha de ser amb data de 2017, i que detalli el material adquirit o el tractament dental realitzat. Juntament amb la factura s'ha d'incloure el formulari disponible en aquest enllaç emplenat. La data límit de recepció de sol·licituds és el 12 de gener de 2018.

Al mateix temps, CEDRO dóna continuïtat al programa d'ajudes individualitzades d'urgent necessitat, per a autors que pateixen alguna malaltia que els impedeix treballar i que tenen dificultats econòmiques. Pot demanar aquest ajut tothom que sigui soci de CEDRO abans de l'1 de gener de 2016, independentment de l'edat. Una comissió d'ajudes estudiarà els casos rebuts. Cal emplenar i enviar el formulari disponible en aquest enllaç i presentar tota la documentació que posteriorment es demani.

Podeu enviar la documentació a la delegació de CEDRO a Barcelona, o a l'oficina central de Madrid.

CEDRO Madrid            CEDRO Barcelona
Miguel Ángel, 23, 4º     Pau Claris, 94, 2n A
28010 Madrid               08010 Barcelona

Categoria