Beques per a la Casa del Traductor de Tarazona (Saragossa)

Catalan

El Butlletí Oficial de la Província de Saragossa ha publicat una convocatòria de beques per a realitzar una estada de treball a la Casa del Traductor entre els anys 2014 i 2015.
 
La Casa del Traductor està situada a Tarazona, a la província de Saragossa. Tarazona és la capital de comarca del Moncayo, i durant l'Edat Mitjana fou, juntament amb Toledo, un important enclavament de traduccions de l'àrab al llatí.
 

Una imatge de Tarazona. Font: usuari Ecelan de la Wikipedia.

L'ajut consisteix en 12 beques de 30€ al dia per a traductors literaris que vulguin treballar a les instal·lacions durant un període mínim de 15 dies. L'objectiu és facilitar el treball, el perfeccionament i l'aprofundiment de les traduccions, per això el beneficiari de la beca tindrà a la seva disponibilitat una biblioteca especialitzada, eines informàtiques, internet i, sobretot, l'ocasió de conviure amb altres professionals.

Els traductors que vulguin optar a la beca han de tenir com a llengua de partida o d'arribada de les seves traduccions qualsevol llengua oficial de l'Estat espanyol, i han d'acreditar un mínim de dues traduccions publicades. Els inquilins han de pagar 12€ al dia (més 21% d'IVA) per a les despeses d'estada, i en acabat de l'estada han de presentar un informe sobre la seva experiència a la casa.

Com que es tracta d'una convocatòria oberta es poden presentar sol·licituds durant tot el 2015. Tingueu en compte, però, que només donen un total de 12 beques.

Cal aportar la següent documentació:
-Fotocòpia del DNI o passaport.
-Declaració responsable d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la SS.
-Declaració responsable d'exempció d'IVA per a l'activitat.
-Acreditar un mínim de dues traduccions publicades.
-Memòria explicativa del projecte de traducció.
-Contracte d'edició per al projecte de traducció (excepcionalment s'acceptaran projectes que no es facin sota cap contracte d'edició si el jurat ho considera oportú).

Podeu demanar més informació a  info@casadeltraductor.com o al 976 64 30 12 / www.casadeltraductor.com


Categoria