Convocatòria d'ajuts per a realitzar activitats de promoció exterior de la literatura catalana

Catalan
25 de gener del 2018

L'Institut Ramon Llull ha obert els seus ajuts per a la realització d'activitats de promoció exterior de les literatures catalana i occitana fora del seu domini lingüístic: festivals  literaris  internacionals,  presentacions  i  plans  de  promoció  de  novetats  en traducció. Queden excloses les activitats dins l’àmbit acadèmic.

Dins d'aquest concepte s'inclouen els desplaçament de l’autor i/o traductor, l'allotjament de l’autor i/o traductor, els honoraris professionals (traductor, presentador i altres intervinents externs a l’entitat sol·licitant), material gràfic (despeses de maquetació, despeses d’impressió, despeses de disseny i tramesa material gràfic), honoraris de l’empresa de comunicació externa i les despeses corresponents a la campanya de màrqueting.

L'ajut també inclou la realització de dossiers  monogràfics  sobre  literatura  catalana  i aranesa  a  revistes  culturals  de  difusió  fora  del domini lingüístic. Dins d'aquest concepte s'inclouen les despeses relacionades amb els honoraris dels redactors, traductors, editors i col·laboradors externs i els drets de reproducció d’imatges.

En tercer lloc, l'ajut inclou també la traducció  de  fragments  i  elaboració  de  dossiers d'obres  de  literatura  catalana  i  aranesa per a trameses a l’estranger. Es consideren despeses subvencionables les corresponents a la traducció de l’extracte, de la biografia de l’autor i dels articles de premsa. L’extensió màxima de l’extracte no pot superar el 15% del text de l’obra original.

Les persones beneficiàries poden ser persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres.

El termini per a les sol·licituds acaba el 20 d'abril de 2018.

Aquest text de resum té un caràcter exclusivament informatiu, sense que en cap cas se’n pugui derivar cap efecte jurídic vinculant. Trobareu les bases en aquest enllaç i informació detallada en aquest enllaç del web de l'Institut Ramon Llull.

Categoria