Crítiques del Consell d'Estat a la proposta de reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual

Catalan

La setmana passada es va donar a conèixer el dictamen del Consell d'Estat sobre l'actual proposta del Govern espanyol de reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual. L'informe subratlla alguns punts negres del projecte de llei, especialment pel que fa al model de compensació per còpia privada, el control de les entitats de gestió i l'harmonització amb les directives europees, observacions que coincideixen en bona mesura amb les reivindicacions unànimes del sector.

Tot i que no és vinculant, aquest dictamen és important per a la configuració final de la Llei de Propietat Intel·lectual, i hauria de ser una oportunitat perquè l'executiu espanyol introdueixi els canvis necessaris per a protegir el desenvolupament del sector cultural i els drets de propietat intel·lectual.
 

De manera resumida, el dictamen inclou les següents observacions pel que fa al sector del llibre

Sobre l'ús dels llibres i altres publicacions en l'àmbit educatiu i en investigació:
- Necessitat de simplificar la redacció, que és complexa i extremadament confusa.
- Reconeix el dret dels autors i editors afectats a ser remunerats.
- Reconeix la necessitat d'equilibrar els drets d'autor amb el dret a l'educació.
- Recorda la necessitat que aquest límit respecti la regla dels tres passos, recollida en els tractats internacionals i les directives europees.
- Recomana incloure l'ensenyament no reglat entre els beneficiaris d'aquest límit.
- Reconeix la incidència cada vegada més creixent de la difusió gratuïta del coneixement, i recomana tenir-la en compte a l'hora de fixar tarifes d'ús dels repertoris.

En relació amb el límit per còpia privada:
- Necessitat de garantir que l'abast del límit per còpia privada i les regles del càlcul de la compensació s'ajustin al Dret Europeu i a la interpretació del Tribunal de Justícia de la UE.
- Avisa que enlloc d'abonar la compensació per còpia privada a través de la indústria tecnològica, en consonància amb el Tribunal Europeu, ho fa a través dels Pressupostos Generals de l'Estat.
- Considera injustificades determinades restriccions als drets d'autor, com la relativa a que l'import de la compensació estigui limitat pel crèdit pressupostari. Aquest límit pot ser insuficient i no assolir el nivell exigit pel dret europeu.
- Apunta certs defectes tècnics importants.
- Alerta de la deficiència del sistema de llicències.
- Destaca que la nova configuració del límit per còpia privada no produirà un canvi d'hàbits immediat en els ciutadans, que hauran d'assumir com a activitat il·lícita el que abans era legal.

En relació amb les entitats de gestió col·lectiva:
- Recorda que hi ha una Directiva europea sobre la matèria a punt de ser aprovada, el contingut de la qual no encaixa amb l'avantprojecte.
- Sol·licita que el règim de gestió col·lectiva de drets sigui clar i de perfils definits per a cada un dels seus operadors.
- Suggereix, en matèria de fixació de tarifes, que es precisin els detalls del procediment de negociació entre les parts, així com les funcions de la Comissió de Propietat Intel·lectual i el règim sancionador.

Pel que fa a la lluita contra la pirateria:
- Considera positives algunes de les mesures que es contenen en l'avantprojecte, com les relatives a les accions i mesures cautelars urgents, o certs aspectes de la reforma del règim sancionador.
- Sol·licita que es delimiti adequadament l'àmbit de la Llei de Propietat Intel·lectual de l'esfera penal.
- Recomana que s'eviti l'ús de conceptes jurídics indeterminats de difícil precisió.
- Suggereix que es determini amb claredat els subjectes contra els quals es pot actuar dins del "procediment Sinde".
- Recomana que es reconsideri l'exigència d'un requeriment previ per part del titular.
- Demana revisar la configuració actual de les mesures de col·laboració amb la Secció Segona de la Comissió de la Propietat Intel·lectual i, especialment, la previsió del bloqueig com a mesura d'últim recurs.

La notícia a la premsa:

El Mundo: Reprimenda del Consejo de Estado a la Ley de Propiedad Intelectual, 5/12/2013.
El País: El Consejo de Estado critica el anteproyecto de la ley de propiedad intelectual, 5/12/2013.
La Vanguardia: Coalición de Creadores ve "necesario" el dictamen del Consejo de Estado, 5/12/2013.

Categoria